รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
05010 12562ห้องสมุด 05010 นายอุดม ยารวง

05009 นายลิขิต ภิระบัน

05007 นางวันเพ็ญ มากมูล

ห้องสมุด120 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05001 12562คำคม 05001 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว

05011 นางนิตยา ยารวง

ห้องพักครูภาษาไทย50 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05005 12562ร้านหมอภาษา 05005 นางวารุณี เลิศพลานันต์

05017 เทียมรัตน์ มาถา

ร้านหมอภาษา40 รักการอ่าน ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05002 12562บันทึกการเดินทางด้วยภาพ 05002 นางสมาภรณ์ ภิญโญ

ห้องพักครูภาษาไทย25 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05004 12562คุ้มครองผู้บริโภค 05004 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง

ห้องพักครูภาษาไทย25 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05012 12562PAPER ART 05012 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา

ห้องพักครูภาษาไทย25 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05013 12562DIY ลูกปัด 05013 นางสาวจารุณี กันติ๊บ

ห้องพักครูภาษาไทย25 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05014 12562วัยรุ่น วัยใส 05014 นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย

ห้องแนะแนว20 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05015 12562กวีเยาวชน 05015 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์

ห้องพักครูภาษาไทย20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
05006 12562ยุวชนดำรงฯอาสา 05006 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน

13002 นายบรรจง จิตตคำ

ห้องพักครูภาษาไทย25 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม