รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
11001 12562เศรษฐกิจพอเพียง 11001 นายพิมพ์ ค้ากำยาน

11011 นางกรกนก อุ่นบ้าน

ห้อง42240 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
11007 12562สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต 11007 นางจิราพร แสงโปร่ง

11015 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี

ห้องศูนย์สังคม27 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
11002 12562เศรษฐศาสตร์น่ารู้ 11002 นางทิพย์วรรณ แสงอรุณ

ห้อง42110 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
11013 12562กฎหมายน่ารู้ 11013 นางพัชรา สิทธิอาษา

11014 นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์

ศาลาดำรงธรรม30 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
11012 12562การเมืองการปกครอง 11012 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง

ศาลาดำรงธรรม15 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
11003 12562เจียงฮายหรรษา 11003 นางจิราภรณ์ สุขสันต์

11010 นางปุณยดา ใจอุ่น

11017 นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข

ห้องพักครูสังคม75 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
11009 12562ภาพยนต์สั้น 11009 นางแสงอรุณ กุมมาลือ

11016 นายธงชัย อุปรี

หัองพักครูสังคม20 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม