รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
12001 12562เคมีใกล้ตัว 12001 นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน

ห้อง63420 ม.4-ม.5 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12009 12562ฟิสิกส์ 12009 นายดุสิต แก้วหล้า

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์20 ม4.5 และ ม5.5 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12005 12562โจทย์วิทย์พิชิตใจ 12005 นางประกาย เลิศรัตนคาม

ห้อง62720 ม.2 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12006 12562Gifted ชีววิทยา 12006 นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ

12016 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี

ห้อง64730 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12002 12562นิทานวิทย์แสนสนุก 12002 นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ

12022 นางสาวรัชนีกร เงินโน

ห้อง62140 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12023 12562ฟิสิกส์เค็ม 12023 นางสุพัตร ทัพธานี

12012 นายพูนทรัพย์ เผ่าดี

ห้อง63240 ม.4 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12011 12562สภาวะผู้นำในโรงเรียน 12011 นายศิลา เฉียบแหลม

ห้องสภานักเรียน50 ม.5 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12010 12562โครงงานมาตรฐานสากล 12010 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

12017 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

ห้อง64140 ม4.2 และ ม6.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12015 12562นักกิจกรรม(พื้นฐาน) 12015 นายจิรเวช บัวติ๊บ

12019 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์30 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12021 12562ปั้นฝัน 12021 นายธนกฤต จักรสุวรรณ์

12025 นายอัศวิน ธะนะปัด

ห้อง33352 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12026 12562พี่สอนน้อง 12026 นางสาวนาถยา อุตมา

12020 นายจำเนิน แสนงาย

12013 นางปิยพร ณ ลำปาง

ห้อง63750 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12024 12562สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์ 12024 นายคงกฤช อะทะวงศ์

ห้อง62325 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
120151 12562สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน 120151 

40 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
12013 12562ของเล่นเคมี 12013 นางปิยพร ณ ลำปาง

12020 นายจำเนิน แสนงาย

6 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม