รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
10018 12562เรียนจาก Movie 10018 สิบเอกขจร สิงหนาท

ห้อง32420 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10012 12562ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ 10012 นางมัญชุภา นาทิเลศ

ห้องแผนงาน20 ม.6 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10006 12562ออร์เครสต้า 10006 นางชัญญา คูร์พิพัฒน์

10007 นางพิสมัย แววจิตต์

ห้อง43540 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10005 12562Singing English Song 10005 นางปรียานันท์ ใจมูล

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10020 12562Calligraphy club 10020 นางสาวธฤษิดา เครือน้อย

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10003 12562English Paper Slide 10003 นางประคองศรี ลี้แสน

ห้อง23420 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10008 12562Ready AEC 10008 นางศิริวรรณ โคตะนนท์

ห้องวิชาการ20 ม.4 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10009 12562English for fun 10009 นางบุษราภรณ์ มังคละ

ห้องอำนวยการ20 ม.1 ,ม2,ม3 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10010 12562Intertainment club 10010 นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10011 12562การละคร 10011 นางพิมพกาพร สายสุดใจ

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ21 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10016 12562English for tourism 10016 นางคำแพร ติ๊บโคตร

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10002 12562Genius Reader 10002 นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา

ห้อง MEP office20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10019 12562New Gen 2019 10019 นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์

ห้องกิจการนักเรียน25 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10014 12562Crossword ม.ปลาย 10014 นางสนธยา พิมพ์เงิน

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10017 12562Crossword ม.ต้น 10017 นางสุปรียา เอี่่ยมสะอาด

ห้อง22520 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10015 12562Word Building 10015 นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ30 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10013 12562English Tour 10013 นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา

ห้องอำนวยการ20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10021 12562ประชาสัมพันธ์ 10021 นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัฒน์

ห้องประชาสัมพันธ์10 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
10022 12562Photo story 10022 นางสาวลินดา ชุมภูศรี

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14020 12562Lanna New Letter 14020 MR.Jason G.Ferret

ห้อง MEP office20 ม.1 - ม.4 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14003 12562Debate 14003 MissCristina Scharron

ห้อง MEP office20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14005 12562Eng Language Film viewing club 14005 MissChirsty JoyOlataSeno

ห้อง MEP office20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14004 12562Spoken Poetry 14004 MissMerle JoyB.Malanes

ห้อง MEP office20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14006 12562Math club 14006 Mr.John Mark.Aglinoga

ห้อง MEP office20 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14008 12562Spelling Bee 14008 Bethang Bertan

ห้อง MEP office20 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14010 12562Drama club 14010 miss Kelly Gillespie

ห้อง MEP office20 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14017 12562Sudoku 14017 Miss Goddess Minasya White

ห้อง MEP office20 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14019 12562Science 14019 Miss Shannon C.Farnwoth

ห้อง MEP office20 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
14018 12562Debate 14018 Mr.Arturo Roberto Davalos

ห้อง MEP office20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม