รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
09001 12562ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย) 09001 นางนงเยาว์ เนียมแสง

09011 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร

ห้อง53120 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
09002 12562วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย) 09002 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ

ห้อง53130 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
09003 12562ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ 09003 นายชีวัน สันธิ

13003 นายนิติพงษ์ สกุณา

ห้อง53140 ม.5 - ม.6 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
09005 12562ภาษาจีนแสนสนุก 09005 นางสาวละมัย กิติ

ห้อง53115 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
09006 12562ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น) 09006 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง

ห้อง53121 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
09009 12562ภาษาฝรั่งเศสหรรษา 09009 นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา

ห้อง53120 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
09010 12562วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น) 09010 นางสุริยาวดี มะโนวงค์

ห้อง53120 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
090021 12562ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย 090021 

20 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม