รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
02001 12562ทางเลือกอาชีพ 02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ

ห้อง71220 ม.6 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
02003 12562ครอสติสพาเพลิน 02003 นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา

02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ

ห้อง71220 ม.2 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
02006 12562อาหารไทย 02006 นางเรณู ปานกลาง

07003 นางสุวิชชา จินาอิ

ห้องคหกรรม30 มัธยมศึกษาตอนต้น ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
02004 12562งานประดิษฐ์ 02004 นางพรสุดา แก้วหล้า

ห้อง71320 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
02002 12562ร่วมด้วยช่วยกัน 02002 นายชัชวาลย์ บุญกอง

โรงอาหาร30 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
02008 12562จิตอาสา 02008 นายธนุมัฎ ชลอยเมฆ์

ห้องบริหารทั่วไป20 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม