รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
03007 12562เว็ปแอปพลิเคชั่น 03007 นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์

ห้อง33115 มัธยมศึกษาตอนปลาย ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
03005 12562คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ 03005 นางสุพัตรา ถมยา

03004 นางบงกช บุญเลิศ

ห้อง32230 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
03001 12562มิลติมีเดีย(Multimedie) 03001 นางกวีวรรณ เดชปักษ์

03003 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร

ห้อง332 30 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
03002 12562Model Design Inspiration to design 03002 นางรัตนาพร สันดุษิต

22003 นายธนวัฒน์ สุภารัตน์

ห้อง33125 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
03008 12562Arduino 03008 นายชาตรี โถแก้ว

22001 นายพิเชฐพงศ์ มาทะ

ห้อง32540 ม 4.4 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม