รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
06003 12562วอลเลย์บอล 06003 นายสุพัฒนา เทพภิบาล

สนามวอลเลย์บอล30 นักกีฬา ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
06001 12562นักกรีฑา 06001 ว่าที่ ร.ต.ถนอมศรี ไชยชนะ

ห้องพักครูพละ30 นักกีฬา ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
06004 12562ฟุตซอล 06004 นายวิทยา เกิดพันธุ์

13001 นายนิธิพล อุโมง

สนามฟุตซอล50 นักกีฬา ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
06002 12562แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน 06002 นางสุขกาย ยุวกุล

ห้องพยาบาล80 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
06005 12562กรีฑาเพื่อสุขภาพ 06005 สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา

ห้องพักครูพละ30 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
06006 12562บาสเกตบอล 06006 นายเลวัลย์ สันดุษิต

สนามบาสเกตบอล45 นักกีฬา ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
060021 12562ตะกร้อ 060021 

สนามตะกร้อ50 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
13006 12562เปตอง 13006 กฤษฎา คำแก่น

สนามเปตอง40 ทุกระดับ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม