รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
080011 12562ขับร้องประสานเสียง 080011 

100 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
08001 12562ดนตรีสากล 08001 นางอังคณา ละออ

ห้องดนตรีสากล(722)30 มีความสนใจ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
08002 12562ศิลปะไทย 08002 นายกฤษฎา รักษาศิลป์

ห้องศิลปะ(811)35 มีความสามารถและสนใจทางศิลปะ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
08005 12562นาฏศิลป์ 08005 นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา

ห้องนาฏศิลป์50 ต้องมีใจรัก ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
08006 12562โยธวาฑิต 08006 นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ

ห้องดนตรี(723)90 สนใจ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
08003 12562ดนตรีพื้นเมือง 08003 นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ

เฮือนพิพิธภัณฑ์40 เล่นดนตรีพื้นเมืองได้ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
08007 12562ดนตรีไทย 08007 นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์

ห้องดนตรีไทย(721)50 มีความสามารถและสนใจ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
15004 12562ศิลปะสร้างชีพ 15004 นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย

ห้องศิลปะ(811)60 มีความสนใจศิลปะ ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
080012 12562cover dance 080012 

25 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
080013 12562การแสดง 080013 

20 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม