รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุม อาจารย์คนที่1 อาจารย์คนที่2อาจารย์คนที่3สถานที่รายละเอียดจำนวนที่รับเงื่่อนไขตรวจสอบแบบเว็บเพจดาวน์โหลดเป็นไฟล์excelล็อกอินเข้าสู่ระบบครูที่ปรึกษาชุม
05008 12562นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3 05008 ว่าที่ ร.ต.หญฺิงนฤทัย ทำบุญ

30 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3 ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม ตรวจสอบการลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม