ระบบลงทะเบียนชุมนุม

 

รหัสผู้ใช้: รหัสประจำตัวนักเรียน

รหัสผ่าน: รหัสประจำตัวประชาชน13หลัก

 

 


สำหรับนักเรียนโรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์


กรุณากรอกรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ

USERNAME

ให้กรอกรหัสนักเรียน

**

PASSWORD

ให้กรอกรหัสประชาชน

**
 

หมดเวลาเลือกชุมนุมแล้วครับ

ผู้พัฒนา คุณครูคมเพชร อิ่นสุวรรณ์
หากมีปัญหาเรื่องการเข้าระบบ Tel : 0840468014

รหัสชุมนุมภาคเรียนที่พ.ศ.ชื่อชุมนุมอาจารย์อาจารย์อาจารย์สถานที่รายละเอียด จำนวนที่เปิดรับจำนวนนักเรียนที่สมัครเข้ามา เงื่อนไข รูปครูประจำชุมนุม
0200112562ทางเลือกอาชีพ02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ

ห้อง71220 0 ม.6 

0200212562ร่วมด้วยช่วยกัน02002 นายชัชวาลย์ บุญกอง

โรงอาหาร30 9 ทุกระดับ 

0200312562ครอสติสพาเพลิน02003 นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา

02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ

ห้อง71220 16 ม.2 

0200412562งานประดิษฐ์02004 นางพรสุดา แก้วหล้า

ห้อง71320 18 ทุกระดับ 

0200612562อาหารไทย02006 นางเรณู ปานกลาง

07003 นางสุวิชชา จินาอิ

ห้องคหกรรม30 30 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0200712562นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 202007 ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ ลังกาแก้ว

52 50 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2 

0200812562จิตอาสา02008 นายธนุมัฎ ชลอยเมฆ์

ห้องบริหารทั่วไป20 16 ทุกระดับ 

0300112562มิลติมีเดีย(Multimedie)03001 นางกวีวรรณ เดชปักษ์

03003 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร

ห้อง332 30 23 ทุกระดับ 

0300212562Model Design Inspiration to design03002 นางรัตนาพร สันดุษิต

22003 นายธนวัฒน์ สุภารัตน์

ห้อง33125 21 ทุกระดับ 

0300512562คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์03005 นางสุพัตรา ถมยา

03004 นางบงกช บุญเลิศ

ห้อง32230 29 ทุกระดับ 

0300712562เว็ปแอปพลิเคชั่น03007 นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์

ห้อง33115 10 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0300812562Arduino03008 นายชาตรี โถแก้ว

22001 นายพิเชฐพงศ์ มาทะ

ห้อง32540 30 ม 4.4 

0400112562เวทคณิต04001 นางกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์

04016 นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์

ห้องพักครูคณิตศาสตร์30 14 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0400212562MATH PROJECT04002 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล

04008 นางธัญกร กิตติจริยา

ห้องพักครูคณิตศาสตร์40 10 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0400412562ติวคณิตพิชิต O-NET04004 นางจินตนา แสนงาย

04009 นางเกษณี อุทธิยา

ห้องพักครูคณิตศาสตร์40 36 ม.6 

0400612562หุ้นเบื้องต้น04006 นายปรีชา จันทกาญจน์

ห้องวิชาการ20 0 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0401012562Gifted math04010 นายเกรียงไกร ธิดาเรือง

04013 นายมนตรี บัดปัน

ห้อง53830 25 นักเรียนGifted math 

0401112562อาสายุวกาชาด04011 นางกุลลดา พัวพันพัฒนา

ห้องพักครูคณิตศาสตร์80 40 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0401212562A-math Sudoku04012 นายกัมปนาท ดอนลาว

04003 นางสาวสุนทรี ภีระ

ห้อง52738 37 ทุกระดับ 

0401412562GSP04014 นายเสกสรรค์ อาษายศ

ห้องพักครูคณิตศาสตร์25 21 ทุกระดับ 

0401512562ตอบปัญหาคณิตศาสตร์04015 นางสาวทิพยวรรณ กันติ๊บ

ห้องพักครูคณิตศาสตร์20 5 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0401712562คณิตหรรษา04017 นางสาวรัตนา ไชยเลิศ

ห้องพักครูคณิตศาสตร์23 23 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0401912562แค่คิดชีวิตเปลี่ยน04019 นางสุริวรรณ ประสม

ห้อง52320 18 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0402212562จินตคณิต04022 นางกรอนงค์ เขื่อนแก้ว

04021 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า

ห้องพักครูคณิตศาสตร์30 22 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0402312562Battle of the Numbers04023 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์

ห้องพักครูคณิตศาสตร์20 20 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0500112562คำคม05001 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว

05011 นางนิตยา ยารวง

ห้องพักครูภาษาไทย50 48 ทุกระดับ 

0500212562บันทึกการเดินทางด้วยภาพ05002 นางสมาภรณ์ ภิญโญ

ห้องพักครูภาษาไทย25 0 ทุกระดับ 

0500412562คุ้มครองผู้บริโภค05004 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง

ห้องพักครูภาษาไทย25 12 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0500512562ร้านหมอภาษา05005 นางวารุณี เลิศพลานันต์

05003 นางณริณี สีลอ

ร้านหมอภาษา40 35 รักการอ่าน 

0500612562ยุวชนดำรงฯอาสา05006 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน

13002 นายบรรจง จิตตคำ

ห้องพักครูภาษาไทย25 11 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0500812562นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-305008 ว่าที่ ร.ต.หญฺิงนฤทัย ทำบุญ

30 27 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3 

0501012562ห้องสมุด05010 นายอุดม ยารวง

05009 นายลิขิต ภิระบัน

05007
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/damrong/domains/regisds.org/public_html/activityz/formlogin_user.php on line 228

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/damrong/domains/regisds.org/public_html/activityz/formlogin_user.php on line 231
ห้องสมุด120 111 ทุกระดับ 

0501212562PAPER ART05012 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา

ห้องพักครูภาษาไทย25 14 มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

0501312562DIY ลูกปัด05013 นางสาวจารุณี กันติ๊บ

ห้องพักครูภาษาไทย25 25 ทุกระดับ 

0501412562วัยรุ่น วัยใส05014 นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย

ห้องแนะแนว20 20 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0501512562กวีเยาวชน05015 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์

ห้องพักครูภาษาไทย20 13 ทุกระดับ 

0600112562นักกรีฑา06001 ว่าที่ ร.ต.ถนอมศรี ไชยชนะ

ห้องพักครูพละ30 3 นักกีฬา 

0600212562แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน06002 นางสุขกาย ยุวกุล

ห้องพยาบาล80 58 ทุกระดับ 

06002112562ตะกร้อ060021 

สนามตะกร้อ50 39 ทุกระดับ 

0600312562วอลเลย์บอล06003 นายสุพัฒนา เทพภิบาล

สนามวอลเลย์บอล30 30 นักกีฬา 

0600412562ฟุตซอล06004 นายวิทยา เกิดพันธุ์

13001 นายนิธิพล อุโมง

สนามฟุตซอล50 50 นักกีฬา 

0600512562กรีฑาเพื่อสุขภาพ06005 สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา

ห้องพักครูพละ30 24 ทุกระดับ 

0600612562บาสเกตบอล06006 นายเลวัลย์ สันดุษิต

สนามบาสเกตบอล45 39 นักกีฬา 

0700112562วัยรุ่น วัยใส07001 นางชญาภา แก้วชุมพลกุล

ห้องแนะแนว20 14 ม.4 - ม.5 

0700212562ชวนคิดชวนทำ07002 นายสารัชต์ สิงหโฆษิต

ห้องแนะแนว82 83 ทุกระดับ 

0800112562ดนตรีสากล08001 นางอังคณา ละออ

ห้องดนตรีสากล(722)30 30 มีความสนใจ 

08001112562ขับร้องประสานเสียง080011 

100 87 

08001212562cover dance080012 

25 22 

08001312562การแสดง080013 

20 6 

0800212562ศิลปะไทย08002 นายกฤษฎา รักษาศิลป์

ห้องศิลปะ(811)35 31 มีความสามารถและสนใจทางศิลปะ 

0800312562ดนตรีพื้นเมือง08003 นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ

เฮือนพิพิธภัณฑ์40 37 เล่นดนตรีพื้นเมืองได้ 

0800512562นาฏศิลป์08005 นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา

ห้องนาฏศิลป์50 33 ต้องมีใจรัก 

0800612562โยธวาฑิต08006 นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ

ห้องดนตรี(723)90 80 สนใจ 

0800712562ดนตรีไทย08007 นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์

ห้องดนตรีไทย(721)50 45 มีความสามารถและสนใจ 

0900112562ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)09001 นางนงเยาว์ เนียมแสง

09011 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร

ห้อง53120 12 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0900212562วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)09002 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ

ห้อง53130 25 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

09002112562ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย090021 

20 13 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

0900312562ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ09003 นายชีวัน สันธิ

13003 นายนิติพงษ์ สกุณา

ห้อง53140 40 ม.5 - ม.6 

0900512562ภาษาจีนแสนสนุก09005 นางสาวละมัย กิติ

ห้อง53115 11 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0900612562ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)09006 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง

ห้อง53121 21 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0900912562ภาษาฝรั่งเศสหรรษา09009 นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา

ห้อง53120 16 มัธยมศึกษาตอนต้น 

0901012562วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)09010 นางสุริยาวดี มะโนวงค์

ห้อง53120 19 มัธยมศึกษาตอนต้น 

1000112562นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 310001 นายชรินทร์ มณีมูล

40 40 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3 

1000212562Genius Reader10002 นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา

ห้อง MEP office20 0 ทุกระดับ 

1000312562English Paper Slide10003 นางประคองศรี ลี้แสน

ห้อง23420 2 ทุกระดับ 

1000512562Singing English Song10005 นางปรียานันท์ ใจมูล

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 16 ทุกระดับ 

1000612562ออร์เครสต้า10006 นางชัญญา คูร์พิพัฒน์

10007 นางพิสมัย แววจิตต์

ห้อง43540 15 มัธยมศึกษาตอนต้น 

1000812562Ready AEC10008 นางศิริวรรณ โคตะนนท์

ห้องวิชาการ20 1 ม.4 

1000912562English for fun10009 นางบุษราภรณ์ มังคละ

ห้องอำนวยการ20 19 ม.1 ,ม2,ม3 

1001012562Intertainment club10010 นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 0 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1001112562การละคร10011 นางพิมพกาพร สายสุดใจ

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ21 12 ทุกระดับ 

1001212562ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้10012 นางมัญชุภา นาทิเลศ

ห้องแผนงาน20 3 ม.6 

1001312562English Tour10013 นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา

ห้องอำนวยการ20 20 ทุกระดับ 

1001412562Crossword ม.ปลาย10014 นางสนธยา พิมพ์เงิน

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 10 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1001512562Word Building10015 นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ30 2 ทุกระดับ 

1001612562English for tourism10016 นางคำแพร ติ๊บโคตร

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 4 มัธยมศึกษาตอนต้น 

1001712562Crossword ม.ต้น10017 นางสุปรียา เอี่่ยมสะอาด

ห้อง22520 14 มัธยมศึกษาตอนต้น 

1001812562เรียนจาก Movie10018 สิบเอกขจร สิงหนาท

ห้อง32420 0 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1001912562New Gen 201910019 นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์

ห้องกิจการนักเรียน25 5 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1002012562Calligraphy club10020 นางสาวธฤษิดา เครือน้อย

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 18 ทุกระดับ 

1002112562ประชาสัมพันธ์10021 นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัฒน์

ห้องประชาสัมพันธ์10 8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1002212562Photo story10022 นางสาวลินดา ชุมภูศรี

ห้องพักครูภาษาอังกฤษ20 7 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1100112562เศรษฐกิจพอเพียง11001 นายพิมพ์ ค้ากำยาน

11011 นางกรกนก อุ่นบ้าน

ห้อง42240 6 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1100212562เศรษฐศาสตร์น่ารู้11002 นางทิพย์วรรณ แสงอรุณ

ห้อง42110 0 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1100312562เจียงฮายหรรษา11003 นางจิราภรณ์ สุขสันต์

11010 นางปุณยดา ใจอุ่น

11017
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/damrong/domains/regisds.org/public_html/activityz/formlogin_user.php on line 228

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/damrong/domains/regisds.org/public_html/activityz/formlogin_user.php on line 231
ห้องพักครูสังคม75 71 ทุกระดับ 

1100712562สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต11007 นางจิราพร แสงโปร่ง

11015 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี

ห้องศูนย์สังคม27 26 ทุกระดับ 

1100912562ภาพยนต์สั้น11009 นางแสงอรุณ กุมมาลือ

11016 นายธงชัย อุปรี

หัองพักครูสังคม20 14 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1101212562การเมืองการปกครอง11012 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง

ศาลาดำรงธรรม15 8 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1101312562กฎหมายน่ารู้11013 นางพัชรา สิทธิอาษา

11014 นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์

ศาลาดำรงธรรม30 21 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1200112562เคมีใกล้ตัว12001 นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน

ห้อง63420 18 ม.4-ม.5 

1200212562นิทานวิทย์แสนสนุก12002 นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ

12022 นางสาวรัชนีกร เงินโน

ห้อง62140 10 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1200312562เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน12003 นางแสงระวี มีโสภา

20012 นางสาวชุติกาญจน์ ก๋าอินตา

ห้องพยาบาล60 57 ทุกระดับ 

1200512562โจทย์วิทย์พิชิตใจ12005 นางประกาย เลิศรัตนคาม

ห้อง62720 13 ม.2 

1200612562Gifted ชีววิทยา12006 นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ

12016 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี

ห้อง64730 15 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1200712562นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1 12007 นายมณู ศรีขัติย์

45 42 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1 

1200912562ฟิสิกส์12009 นายดุสิต แก้วหล้า

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์20 13 ม4.5 และ ม5.5 

1201012562โครงงานมาตรฐานสากล12010 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร

12017 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว

ห้อง64140 36 ม4.2 และ ม6.1 

1201112562สภาวะผู้นำในโรงเรียน12011 นายศิลา เฉียบแหลม

ห้องสภานักเรียน50 41 ม.5 

1201312562ของเล่นเคมี12013 นางปิยพร ณ ลำปาง

12020 นายจำเนิน แสนงาย

6 6 

1201512562นักกิจกรรม(พื้นฐาน)12015 นายจิรเวช บัวติ๊บ

12019 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ

ห้องพักครูวิทยาศาสตร์30 18 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

12015112562สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน120151 

40 27 ทุกระดับ 

1202112562ปั้นฝัน12021 นายธนกฤต จักรสุวรรณ์

12025 นายอัศวิน ธะนะปัด

ห้อง33352 51 มัธยมศึกษาตอนต้น 

1202312562ฟิสิกส์เค็ม12023 นางสุพัตร ทัพธานี

12012 นายพูนทรัพย์ เผ่าดี

ห้อง63240 20 ม.4 

1202412562สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์12024 นายคงกฤช อะทะวงศ์

ห้อง62325 21 มัธยมศึกษาตอนต้น 

1202612562พี่สอนน้อง12026 นางสาวนาถยา อุตมา

12020 นายจำเนิน แสนงาย

12013
Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/damrong/domains/regisds.org/public_html/activityz/formlogin_user.php on line 228

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/damrong/domains/regisds.org/public_html/activityz/formlogin_user.php on line 231
ห้อง63750 36 มัธยมศึกษาตอนปลาย 

1300512562หมากรุก หมากฮอส13005 นางสาวทับทิม กวินภพ

04024 นางณัฐชฎา พรมมิตร์

ห้องพักครูคณิตศาสตร์20 20 ทุกระดับ 

1300612562เปตอง13006 กฤษฎา คำแก่น

สนามเปตอง40 40 ทุกระดับ 

1400312562Debate14003 MissCristina Scharron

ห้อง MEP office20 10 ทุกระดับ 

1400412562Spoken Poetry14004 MissMerle JoyB.Malanes

ห้อง MEP office20 14 ทุกระดับ 

1400512562Eng Language Film viewing club14005 MissChirsty JoyOlataSeno

ห้อง MEP office20 15 ทุกระดับ 

1400612562Math club14006 Mr.John Mark.Aglinoga

ห้อง MEP office20 7 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 

1400812562Spelling Bee14008 Bethang Bertan

ห้อง MEP office20 6 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 

1401012562Drama club14010 miss Kelly Gillespie

ห้อง MEP office20 19 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 

1401712562Sudoku14017 Miss Goddess Minasya White

ห้อง MEP office20 3 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 

1401812562Debate14018 Mr.Arturo Roberto Davalos

ห้อง MEP office20 4 ทุกระดับ 

1401912562Science14019 Miss Shannon C.Farnwoth

ห้อง MEP office20 16 นักเรียน MEP ม.1-ม.3 

1402012562Lanna New Letter14020 MR.Jason G.Ferret

ห้อง MEP office20 7 ม.1 - ม.4 

1500412562ศิลปะสร้างชีพ15004 นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย

ห้องศิลปะ(811)60 53 มีความสนใจศิลปะ 

ลำดับ รหัสนักเรียน ชื่อ สกุล รหัสชุมนุม ชื่อชุมนุม ผล
1 31154 ทรงวุฒิ ภิรมย์พันธ์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
2 31226 เจษฎากร มั่นกุง 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
3 31332 ชนาธิป คำจันทร์ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
4 31403 สุกฤษฏิ์ บั้งเงิน 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
5 31755 กษิดิศ คชะเทศ 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
6 31758 ชัยภัทร ใจน่าน 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
7 31759 ทักษพล พุทธิมา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
8 31761 นพนันท์ กันทะจักร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
9 31762 พรพงษ์ ทองบำเรอ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
10 31763 ภวรัญชน์ คำภีระ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
11 31764 ลัทธภูมิ ศรีมูล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
12 31765 กัลยาณี ธรรมธิ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
13 31766 กาญจนาพร เมืองมูล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
14 31767 เกณิกา อักษรทอง 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
15 31768 จันทกานต์ ปรวกพรมมา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
16 31769 จิราภร ไพรสันเทียะ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
17 31770 จีราวรรณ ทองใจ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
18 31771 จุฑาทิพย์ ไชยประเทศ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
19 31772 ชยาภา ยะวิญชาญ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
20 31773 ณัฐกฤตา หล้าอินถา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
21 31775 ณัฐนิชา คิ้วสุวรรณวงศ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
22 31776 ณัฐภัทรา ยาสุวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
23 31777 ณัฐริกา ตั้นคำ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
24 31778 ธัญญาลักษณ์ จารุวัฒนสุนทร 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
25 31779 บงกชมาศ ปันซางคอน 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
26 31780 ประภาศิริ พรหมหนู 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
27 31782 ปิยธิดา ชื่นทรวงจิต 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
28 31783 พิชญา ยี่นาง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
29 31784 พิมพ์ลภัส วงค์ใหญ่ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
30 31785 ระติรส มหาทรัพย์ไพบูลย์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
31 31786 ลักษมน ภิวงศ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
32 31787 วงศ์วรุณ อุ่นบ้าน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
33 31788 วิจิตรา นันต๊ะ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
34 31789 ศุภิชา วิสูตรสกุล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
35 31790 ศุภิสรา จันต๊ะนาเขต 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
36 31791 สายฝน มะโนหาญ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
37 31792 สุวพิชญ์ ฟองนวล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
38 31793 โสภิตา สงบกาย 10012 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
มผ.
39 31794 อรจิรา ศรีจุมปา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
40 31796 ทักษ์ดนัย จินตนา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
41 31798 ธิติวุฒิ ศรีอำคา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
42 31799 ปิยะฉัตร บุญทา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
43 31801 พัชรพล ศรีมณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
44 31802 มคพล คมสาคร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
45 31804 วัชรพงษ์ ตาจันทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
46 31805 สิรวิชญ์ อินต๊ะ 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
47 31806 อชิตพงษ์ ทิพย์กนก 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
48 31807 อนุชิต นันทะมาตร 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
49 31808 อาคม ชัยโชค 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
50 31809 ครองขวัญ วงค์เขียว 04001 เวทคณิต
ผ.
51 31810 ชนิกานต์ ชัยรัตน์ 10014 Crossword ม.ปลาย
ผ.
52 31812 ณัฐณิชา ทาแกง 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
53 31813 ทิพย์ เหล็กเพชร 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
54 31814 ธัญณิกา วงค์ดวง 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
55 31815 นภัสสร พรหมวงศ์ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
56 31816 นันทิยา โกมิตร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
57 31817 ปรัชญาพร จันทร์หอม 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
58 31818 พนิตสุภา อินทรังษี 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
59 31820 พิมพกานต์ สีทิไชย 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
60 31821 ภูริชญา วงค์สรรศรี 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
61 31822 ยุวลี เหมืองน้อย 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
62 31823 โยธกา ปวนคำมา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
63 31824 วิภาดา ศรีสุริวงษ์ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
64 31825 ศุภาวรรณ เมืองใจ 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
65 31826 สริตา เปียคำ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
66 31827 สรินยา ปวริศร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
67 31828 สิรินดา อุดปิน 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
68 31829 สุชานาถ ไกลถิ่น 04001 เวทคณิต
ผ.
69 31830 สุพิชญา เจนคิด 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
70 31832 อภิญญา ดีวรัตน์ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
71 31834 ไอรดา สุนะ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
72 31835 กฤตพจน์ ศรีวรรณรมย์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
73 31836 เกรียงศักดิ์ เมืองแก่น 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
74 31837 ชยากร ธรรมศิริ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
75 31840 พงศกร แสนสมบัติ 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
76 31841 พันธกานต์ อินยาศรี 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
77 31842 พีรพล สิงหา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
78 31843 ภูเบศธ์ สร้อยแก้ว 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
79 31844 มงคล นัยติ๊บ 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
80 31845 สิรวิชญ์ กองแสง 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
81 31846 อัษฎานุกูล รอดเจริญ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
82 31847 กัลย์พิชชา บุศดี 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
83 31849 แคทรีน ผ่องใส 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
84 31850 จินต์ศุจี วงศ์ใหญ่ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
85 31852 ฉัตรสุดา จองคำ 10019 New Gen 2019
ผ.
86 31854 โชษิตา อินต๊ะรัตน์ 04001 เวทคณิต
ผ.
87 31855 ธัญญาพร พุทธิมา 10019 New Gen 2019
ผ.
88 31856 ธันยาณัฐ ณ ชัยภูมิ 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
89 31857 นฤนารถ ไชยขันธ์ 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
90 31859 ปาริฉัตต์ มาดี 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
91 31862 พวงนภา ห้าวเหิม 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
92 31864 พิมพา คำแสง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
93 31866 วราภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
94 31867 ศิริพร หอมสุวรรณ์ 13006 เปตอง
มผ.
95 31869 สิริกัลยา อินยาศรี 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
96 31870 สุจิรา ดวงประเสริฐชัย 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
97 31873 อรุณวรรณ มุกดา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
98 31876 จินตยุทธ ตานี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
99 31877 จิรภัทร ไทยมี 10014 Crossword ม.ปลาย
ผ.
100 31880 ภัทรภณ โป่งเส็ง 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
101 31881 สราวุฒิ มณีฉาย 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
102 31882 อัครวิชช์ เตจ๊ะวันดี 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
103 31885 จิณห์จุฑา เชื้อเมืองพาน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
104 31886 ญาตาวี ชนะ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
105 31888 ณัฐกานต์ ศรีโลโฟ้ง 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
106 31891 ธวันภร งามวิเศษสิริ 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
107 31893 นับทอง รักร่วม 10014 Crossword ม.ปลาย
ผ.
108 31894 บุญฑริกา แก้วบัวคู 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
109 31897 วิชญาพร คำแก่น 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
110 31899 สุพรรษา ยามี 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
111 31900 สุพัชนันต์ บุญจีน 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
112 31901 สุภาวดี สิงหาบุตร 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
113 31903 อรจิรา สิงห์พันธ์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
114 31934 กฤษนพงษ์ อริยานนท์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
115 31935 คุณากร อสุพล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
116 31936 จิรายุ ศรีพรม 060021 ตะกร้อ
มผ.
117 31940 ธีรวัฒน์ ไชยศรีมา 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
118 31941 พงศ์พันธ์ ไชยเนตร 060021 ตะกร้อ
มผ.
119 31942 พรรษกร เหล่าวงษา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
120 31943 พัทธดนย์ สมฤทธิ์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
121 31945 วชิรวิทย์ นันต๊ะเลิศ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
122 31947 ศิวะณัฐ ธรรมมาศ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
123 31948 เอกวิทย์ ผุดผ่อง 060021 ตะกร้อ
มผ.
124 31949 กมลชนก ราชาวงค์ 04001 เวทคณิต
ผ.
125 31950 กัลยากรณ์ ธรรมสอน 10014 Crossword ม.ปลาย
ผ.
126 31951 กุลวลี โปธา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
127 31953 จันทร์ญา ธนะปฐมชัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
128 31955 ซูซาน โซซง 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
129 31957 ธมนวรรณ วนากมล 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
130 31958 นภัสประภา เยี่ยมวารี 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
131 31959 นฤทัย เตชะ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
132 31960 ปรารถนา นิพนธ์ 08002 ศิลปะไทย
มผ.
133 31961 พรนภัส ทองไฝ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
134 31965 ภัทราพร ยาโน 10012 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
มผ.
135 31967 รัชรินทร์ บุรานนท์ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
136 31968 ฤทัยชนก เขื่อนคุณา 10012 ศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้
มผ.
137 31973 อาภาภัทร หัตถผะสุ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
138 31974 กรบัลลังก์ ศรีปุริ 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
139 31975 กฤตบุญ นิยม 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
140 31976 จักรภัทร เวียงเงิน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
141 31978 ภัคพล เปี้ยทา 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
142 31980 ศิริวัฒน์ รุ่งศรีสุขจิต 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
143 31983 แสงชัย ธิวงค์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
144 31984 เหนือเมฆ กันใจ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
145 31988 จิรัชญา หลวงฟอง 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
146 31989 เจียหญิง ลี 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
147 31990 ฉันทพิชญา สุนทรสวัสดิ์ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
148 31991 ชนรดา แซ่ลี 10019 New Gen 2019
ผ.
149 31992 จุรีภรณ์ ศรีวิลัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
150 31993 ฐาปณีย์ แนวลาด 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
151 31997 ธนิตา ชุ่มมะโน 10019 New Gen 2019
ผ.
152 31998 นภสร พิทักษ์กำพล 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
153 31999 นรัญญา ขันทา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
154 32001 บุริมนาถ คุณานุภาพกุล 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
155 32002 ปภาวดี นันทชัย 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
156 32004 ฐิตินันท์ ต่อมใจ 10020 Calligraphy club
มผ.
157 32006 ปาลิดา บุญล้วนวรุณพร 10019 New Gen 2019
ผ.
158 32007 มณฑาทิพย์ ใสสอาด 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
159 32010 ลภัสกร ศรีเดช 10020 Calligraphy club
มผ.
160 32013 อารีรัตน์ เทพหาร 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
161 32014 เกียรติภูมิ อู๋อ่อน 060021 ตะกร้อ
มผ.
162 32015 ณัฐดนัย เตวา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
163 32023 ปัญญา เมธาปัณณสกุลเลิศ 04001 เวทคณิต
ผ.
164 32025 พันธกานต์ ช่วยสุรินทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
165 32027 กมลวรรณ ปันโตน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
166 32028 กุสุมา ต่อมใจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
167 32033 ธนภรณ์ ลามจันทึก 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
168 32036 นภัสกร อินต๊ะยศ 08002 ศิลปะไทย
มผ.
169 32040 ปวีณา จันคำ 04001 เวทคณิต
ผ.
170 32044 พฤกษชาติ อินชุม 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
171 32045 พีรยา หม่องเป็ง 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
172 32046 ภัครมัย นาใจ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
173 32047 เมธาพร จันทราพูน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
174 32048 เมธาวี บุญเจริญ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
175 32049 รติการณ์ ปุ๊ตุ้ย 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
176 32052 สุพิชญา พรมมา 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
177 32053 อรกัญญา ไชยยะ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
178 32054 กล้าณรงค์ วงศ์เพ็ญ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
179 32056 เฉลิมชัย จิตตรัตน์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
180 32058 ธีรพงศ์ กลิ่นหอม 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
181 32059 น้ำเพชร เทศทอง 13006 เปตอง
มผ.
182 32061 ปฏิพล จันทร์โชติ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
183 32063 พิชญา เทียมคีรี 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
184 32064 วรัญชิต คุ้มปานอินทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
185 32065 กมลลักษณ์ กลีบแก้ว 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
186 32067 เกวลิน สุยะใหญ่ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
187 32068 จิณห์นิภา บำเพ็ญพิทักษ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
188 32071 ชลิกา ดวงจันทร์ 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
189 32072 ไชยาภรณ์ พรพิสุทธ์วงศ์ 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
190 32074 ณัฐณิชา จันทาพูน 13006 เปตอง
มผ.
191 32075 ณัฐธิดา คึมยะราช 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
192 32076 ณัฐวดี ศิริยานนท์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
193 32078 นันทิชา หมื่นคำ 13006 เปตอง
มผ.
194 32079 ปรีดาภรณ์ เชาว์สมชาติ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
195 32080 ปันณิกา สกุลลิขิตชัย 05001 คำคม
ผ.
196 32081 ปิยาพัชร ทัพธานี 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
197 32082 วณิชชา สุนารัตน์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
198 32083 พรพรรษา คำมูล 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
199 32084 ภูพิชญา ใจเสาร์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
200 32085 รัชชฎาภรณ์ ธนันวงค์ 13006 เปตอง
มผ.
201 32086 รุ่งนภา แก้วปินะ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
202 32087 วรรัตน์ ชำนาญ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
203 32092 สิริรัตน์ เพชรกูล 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
204 32093 สุดารัตน์ ปละโน 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
205 32094 จักรรินทร์ ไชยวงค์วรากร 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
206 32095 ชาญวิทย์ ยานะ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
207 32096 ฐานทัพ ท้าวภูธร 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
208 32098 ธนพัฒน์ มีสุภา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
209 32100 ธีระภัทร์ กันธิยะ 060021 ตะกร้อ
มผ.
210 32104 วัทธิกร ชุ่มมงคล 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
211 32107 สมรรถชัย รุ่งประชา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
212 32110 ชาลินี จันทาพูน 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
213 32111 ญาดา มงคลโรจน์กุล 13006 เปตอง
มผ.
214 32112 ณัฐธิดา ชินโตเมะ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
215 32113 ธนัชชา คำหน่วย 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
216 32114 ธัญญลักษณ์ สุธรรมจา 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
217 32115 ธัญวรัตน์ ณ ลำปาง 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
218 32116 นรมน ปิตตะพันธุ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
219 32119 ปริยา เวชชะ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
220 32120 พัชรดา ใจดี 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
221 32124 วริษา ทาปัน 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
222 32125 รัชนีกร เพียรธิยะ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
223 32127 สุดา โชคสถาพรสิน 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
224 32128 สุพิชฌาย์ บุญลือ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
225 32131 อาวัสดา สุตา 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
226 32132 อาริสา สายเครืออินทร์ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
227 32133 เอลิน่า อามอ 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
228 32134 กิตติภัฏ พรมเมือง 060021 ตะกร้อ
มผ.
229 32136 เฉลิมพล กิ่งก้าน 060021 ตะกร้อ
มผ.
230 32139 ธนพล ธะนาคำ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
231 32140 ธนพัฒน์ ลือชา 13006 เปตอง
มผ.
232 32141 ธัชชานนท์ คำแก่น 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
233 32142 นพลักษณ์ สุริยะไชย 04001 เวทคณิต
ผ.
234 32146 ภาราดา วงค์จักร 060021 ตะกร้อ
มผ.
235 32147 วิกรม สมคิดคนางค์กูล 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
236 32150 ศุภกร วงศ์ไข่ 060021 ตะกร้อ
มผ.
237 32151 อภิสิทธิ์ อินต๊ะชัย 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
238 32152 เกศกนก เวียงคำ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
239 32153 จันทร์เพ็ญ ศิริบัวทอง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
240 32155 จิรภัทร โอคุโบะ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
241 32156 จิราภรณ์ ขัตติยะ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
242 32159 ธนัชพร สุริยนต์ 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
243 32161 นภัสสร อุดออน 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
244 32162 นันทพร กิตตินุกูลวงค์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
245 32163 ปฐมาวดี จันทร์แก้ว 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
246 32164 พิชญ์สินี เลิศไกรวัล 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
247 32165 พิมลวรรณ ทองฑีฆา 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
248 32167 ศรุตยา สุวรรณหงษ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
249 32168 สิริวิมล แทนสา 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
250 32169 หทัยทิพย์ สุริยนต์ 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
251 32170 อภิสมัย ไฝคำ 05010 ห้องสมุด
ผ.
252 32172 อุมาพร คำดา 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
253 32173 แอ็ด เดือนอิน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
254 32175 ไชยพัฒน์ ปัญญาผาบ 06006 บาสเกตบอล
มผ.
255 32176 ไชยวัฒน์ ภิญโญ 13006 เปตอง
มผ.
256 32182 ภานุพงศ์ ศรีพิกุล 06004 ฟุตซอล
มผ.
257 32186 อารียา ยาละ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
258 32190 กนกภรชนก กระหมุดความ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
259 32192 จันทร์รอด ทองคำ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
260 32195 จิรัชยา สายคำ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
261 32196 ฐิติวรดา ศิริจันตระกูล 13006 เปตอง
มผ.
262 32198 นภสร ปินปันคง 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
263 32199 นันทวรรณ์ ใจฟอง 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
264 32200 เบญจวรรณ บุญสม 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
265 32201 ปุณยนุช ถาแม่วาง 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
266 32206 วชิตา ทิพย์ประถม 08002 ศิลปะไทย
มผ.
267 32209 ศรุตศิยา เครือยศ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
268 32210 ศิริพิชญ์ คงประดิษฐ 05001 คำคม
ผ.
269 32211 ศุภาพิชญ์ ปันกาวี 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
270 32217 กสิณ สิงห์แก้ว 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
271 32218 ธนภัทร จินะการ 06004 ฟุตซอล
มผ.
272 32219 ธนาวัฒ ศิริโรจน์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
273 32220 ธีรภัทร์ ถนอมกิจ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
274 32225 รัชชานนท์ นาทอง 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
275 32228 สุรพศ พิจอมบุตร 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
276 32229 สุรพัศ พิจอมบุตร 060021 ตะกร้อ
มผ.
277 32230 กมลนัทธ์ แฉ่งโสภา 05010 ห้องสมุด
ผ.
278 32233 จุฑามณี วรรมณี 05010 ห้องสมุด
ผ.
279 32236 ณัฐธีรมน รัตนารักษ์ 080013 การแสดง
มผ.
280 32237 ณัฐริดา แก้วสองสี 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
281 32239 ทิชากร ใจจักร์ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
282 32240 นภัสสร มนุพร 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
283 32241 ปิยธิดา ราชอุ่น 080013 การแสดง
มผ.
284 32242 ปิยะวดี ธรรมสรางกูร 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
285 32245 มัลลิกา ทะเขียว 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
286 32246 รุจิรา โพธิจิตร 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
287 32247 ลลนา ศรีบุญเรือง 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
288 32248 สายพิน สิทธิมาส 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
289 32250 เสาวลักษณ์ จันทร์ฟอง 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
290 32251 แสงฟอง วงค์มาก 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
291 32252 อพัชนิภา ปุ๊ดภาษี 05001 คำคม
ผ.
292 32333 ทินภัทร จิตรถา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
293 32367 ชิษณุพงศ์ มณีรัตน์ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
294 32368 ณฐนนท ไชยลังกา 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
295 32369 ณัฏฐกิตติ์ ชาวลี้แสน 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
296 32370 ธิเบศ หมื่นอ้าย 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
297 32371 น้ำหนึ่ง อินทสนธิ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
298 32373 พงศกร สวยสม 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
299 32374 ศุภกร เจริญสุข 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
ผ.
300 32375 ศุภกิจ บุญพยนต์ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
301 32376 หัตถโกวิทย์ หัตถกอง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
302 32377 อรรถพงษ์ อินต๊ะ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
303 32378 อลงกรณ์ จันทร์อุดร 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
304 32379 กานต์ธิดา ไชยรังษี 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
305 32380 จิรัชญา ปงธิยา 10013 English Tour
ผ.
306 32381 ชนิภรณ์ ฉัน 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
307 32382 ญาณิศา จันทร์ฝาย 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
308 32383 ฐิติมา ภาคำ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
309 32384 ณัฐพร ตาวงศ์ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
310 32385 ธันยพร เตียวสถาพร 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
311 32386 นุชวรา กันธะวิเร 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
312 32387 บัณฑิตา ศรีพรม 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
313 32389 ปาลิตา ดาพะโย 10013 English Tour
ผ.
314 32390 ปิยธิดา คำงาม 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
315 32391 พชรพร รักพ่วง 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
316 32393 พรไพลิน สุขเกษม 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
317 32394 พรลาภิณ หล้าอินถา 10013 English Tour
ผ.
318 32395 พิมพา เสือบางพระ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
319 32396 พัชรินทร์ อนันตวรพจน์ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
320 32397 ภัครมัย ไทยโกษา 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
321 32398 มาริษา วงค์เขียว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
322 32399 ยุวธิดา บัวทอง 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
323 32401 วรันธร ตั๋นเปี้ย 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
324 32402 ศิรินภา อุดกลิ้ง 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
325 32405 อังค์วรา ช่วยสระนอก 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
326 32406 อาทิตยา แสงคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
327 32408 กิตติพล เรืองนาค 04010 Gifted math
มผ.
328 32409 ธชภพ ศิริ 05010 ห้องสมุด
ผ.
329 32411 ชนาธิป ดะราศิริ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
330 32413 ณัฐพัชร รักกะเปา 04012 A-math Sudoku
มผ.
331 32414 ณัฐวุฒิ ดอนเลย 12009 ฟิสิกส์
มผ.
332 32415 ดิศฐนันท์ พรมแจ้ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
333 32418 ธนบูลย์ ชัยภูวนารถ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
ผ.
334 32419 ธนพล เขื่อนแปด 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
335 32420 ธรรมชาติ ธรรมจักร์ 12009 ฟิสิกส์
มผ.
336 32422 วลัญช์ เขียวขอม 06004 ฟุตซอล
มผ.
337 32423 อภิสิทธิ์ สงวนสิทธิ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
338 32424 กัญญาพัชร กิจธรรม 12013 ของเล่นเคมี
ผ.
339 32425 จิรัชญา สิงห์เชื้อ 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
340 32427 ณัฐมล ดีภา 04010 Gifted math
มผ.
341 32429 ติชิลา พันธุ์สุภะ 10013 English Tour
ผ.
342 32431 ธีร์ธิดา เลาดี 04010 Gifted math
มผ.
343 32433 เนตรนภา ศรีรักษา 04010 Gifted math
มผ.
344 32435 รุ่งทิวา ปัญญางาม 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
345 32436 วรนุช กันสีชา 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
346 32437 วรรณทิวา ใจยะ 10013 English Tour
ผ.
347 32438 วิภาลักษณ์ จันต๊ะมาศ 10013 English Tour
ผ.
348 32439 วิราวรรณ มาเยอะ 12013 ของเล่นเคมี
ผ.
349 32440 ศรุตา บุญมา 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
350 32441 ศักยพร เบเหมี่ยทู 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
351 32442 ศิริรัตน์ รินพล 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
352 32443 สิริภัทร สิทธิสงคราม 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
353 32444 สุวิมล โสวรรณา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
354 32446 อุบลวรรณ เลอสิน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
355 32447 กฤตยชญ์ ไชยวงค์ 04010 Gifted math
มผ.
356 32448 จักรินทร์ ใจฟู 10013 English Tour
ผ.
357 32451 ธีริน จิตถา 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
358 32452 พิชญะ ทองอารีย์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
359 32453 พิทักษ์พงศ์ ศรีจุมปา 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
360 32454 ภาณุพงศ์ จำปาชัย 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
361 32455 ภูมิพัฒน์ จิณทะจิตต์ 12009 ฟิสิกส์
มผ.
362 32456 มาหมัดยาแบรนด์ โพธิ์ศรี 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
363 32457 ศุภณัฐ เหมือยมะโน 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
364 32459 กนกลักษณ์ ราวิชัย 10013 English Tour
ผ.
365 32461 กมลชนก นิลสวิท 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
366 32462 กัลยารัตน์ แสงไทย 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
367 32463 จิรภัทร์ น้อยสร้อย 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
368 32464 จิรภิญญา สมฝั้น 10013 English Tour
ผ.
369 32466 ชุติกาญจน์ วงศ์ใหญ่ 04010 Gifted math
มผ.
370 32467 ธนภรณ์ จักรักษา 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
371 32468 นภัสนันท์ แก้วจันทร์ 10013 English Tour
ผ.
372 32470 ปาลิดา ภิระบรรณ์ 04010 Gifted math
มผ.
373 32471 พัชรินทร์ ชุ่มมะโน 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
374 32472 พิกุลทอง โพธิ์สุพรรณ์ 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
375 32473 ประภาวรินทร์ ดีคำปา 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
376 32474 พิมพ์มาดา ดวงสุดา 08007 ดนตรีไทย
มผ.
377 32475 ภัทรวรรณ สมศักดิ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
378 32477 รับพร ดวงงา 05010 ห้องสมุด
ผ.
379 32479 ศิริกร วงษ์จันทร์ 10013 English Tour
ผ.
380 32480 ศิริญาภรณ์ ปั้นรูป 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
381 32481 สิรภัทร เภตรา 12009 ฟิสิกส์
มผ.
382 32483 อดิศา สุภาวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
มผ.
383 32484 อัญชสา ศรีเมือง 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
384 32485 อาทิตยา จันทร์ลือ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
385 32486 อารีย์ ซื่อตระกูล 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
386 32487 เจษฎาพงษ์ ตันชัยสิริมณีกุล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
387 32489 ภานุวิชญ์ ดวงสนิท 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
388 32491 กนกพร บุญเรือง 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
389 32492 กนกภัทร ออละมูล 10011 การละคร
ผ.
390 32493 กัญญ์ชิสา ไชยประเสริฐ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
391 32495 ญูถิกา ทรินทร์ 10011 การละคร
ผ.
392 32496 ทัญกมณ นามวงศ์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
393 32497 ธัญสุดา ณ เชียงใหม่ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
394 32498 นงนภัส สุรินทร์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
395 32499 นชา สกุลมีทรัพย์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
396 32501 ประภัสสร ร่วมชาติ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
397 32502 ปวิชญา บุญสูง 10011 การละคร
ผ.
398 32503 ปารมี ปัณราช 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
399 32504 ปีร์รดา อินมาก 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
400 32506 พรนภัส กันทะเตียน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
401 32507 พรรภษา เอื้อนอ้อย 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
ผ.
402 32509 ภารดี สลีสองสม 04010 Gifted math
มผ.
403 32511 ลักษิกา ก๋าแก้ว 10013 English Tour
ผ.
404 32512 ศรัญญพร สำราญดี 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
405 32513 สุชาดา ทิพย์สุภา 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
406 32514 อภิชญา พรมทนันไชย 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
407 32516 อารียา ทาวา 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
408 32573 ณัฐชนน ปวงจันทร์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
409 32576 ธนวัฒน์ สิงห์จักร์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
410 32585 วชิรพล หงษ์หิน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
411 32587 ดนัยณัฏฐ์ อาโน 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
412 32591 จิราพร สายวงค์ฝั้น 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
413 32592 ซอลิฮะห์ กสิวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
414 32594 ณัฐธิดา เสาร์สุวรรณ์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
415 32595 เทวนาถ อรรถไพบูลย์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
416 32596 ธิดาพร ติ๊บสีบุตร 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
417 32597 เบญจลักษณ์ ชัยวราวุฒิ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
418 32598 ปิยะธิดา เขตบุญไสย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
419 32599 ผลิตา แสนใจ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
420 32600 พิธุนิภา เกตุดำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
421 32601 พิมพ์พร คำสม 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
422 32603 รัตติยาพร อุดมพันธ์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
423 32607 สุพิชฌาย์ ศรีมา 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
424 32609 ฉัฐณัฐ ชลรัชพงศ์ 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
ผ.
425 32610 ณัฏฐชัย ถาวะละ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
426 32611 กฤตเมธ จันทร์ภักดิ์ 060021 ตะกร้อ
มผ.
427 32612 กิตติกร คำเมือง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
428 32614 คณิน คำพงษ์ 04012 A-math Sudoku
มผ.
429 32617 เจษฎากร บัวนาค 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
ผ.
430 32621 นวมินทร์ วันดี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
431 32623 ปฏิภาณ ปวงคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
432 32625 ศุภชัย ชาภักดี 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
ผ.
433 32627 อนุรักษ์ ศรีพุทธา 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
434 32628 เกยุราวรรณ มะโนหาญ 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
435 32630 กัญธีพิศา วชิรชาญ 080012 cover dance
มผ.
436 32631 ชญาดา เชื้อเจ็ดตน 080012 cover dance
มผ.
437 32632 ชลิตา นันทะเสน 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
438 32636 ณัฐรดา เขื่อนแก้ว 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ผ.
439 32637 ณัฐรียา บุญมาก 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
440 32640 นุชนาฎ กาทู 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
441 32642 ปริชาติ กันทะคำแหง 080012 cover dance
มผ.
442 32644 มันตรา บัวงาม 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
443 32645 วนิดา มณีรัตน์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
444 32648 สุภารวี ต่างคิง 10015 Word Building
มผ.
445 32649 อลีนา อังคะรา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
446 32650 อลีนา มายิด 05015 กวีเยาวชน
ผ.
447 32651 กรวิชญ์ วงศ์สุวรรณ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
448 32657 ธเนศ ไชยอินถา 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
449 32658 ธีรดนย์ จันทร์เทพ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
450 32662 ระพีพัฒน์ จันสุภาเสน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
451 32666 สุริยัน เชื้อสุวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
452 32671 จุฑามณี วงศ์มยุรา 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
453 32672 ชมภูนุช คำฟู 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
454 32673 ชลดา ทองสน 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
455 32675 ธัญจิรา สุขไชยวรรณ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
456 32677 นันทินี หม่องเป็ง 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
457 32679 ปรางทอง เครือยอด 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
458 32680 ปานทิพย์ อิ่นแก้ว 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
459 32681 อัญชิสา ยาสมุทร์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
460 32683 มัทนียา จินดาวงศ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
461 32684 มาริสสา ก๋าแก้ว 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
462 32686 ลัดดาวัลย์ เครือพุด 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
463 32687 สุภาภรณ์ ศรีคำปัน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
464 32688 อรสา หมื่นคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
465 32689 อารยา มายิด 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
466 32691 เขมชาติ พงษ์วารินทร์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
467 32694 ไชยวัฒน์ ตรียาวรกุล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
468 32695 ฐิตินันท์ สถานป่า 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
469 32696 ณัฐวุฒิ เทพจักร 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
470 32697 ธนกร วงศ์ใหญ่ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
471 32698 พฤฒิภูมิ ปัญโญ 060021 ตะกร้อ
มผ.
472 32705 ศักรภพน์ ปาปวน 06006 บาสเกตบอล
มผ.
473 32708 ศุภวิชญ์ วงศ์ธนะบูรณ์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
474 32713 ชนกนันท์ สลีสองสม 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
475 32716 ณัฐวรรณ พลาวัสนันทน์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
476 32718 ธันย์ชนก พินิจ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
477 32719 บุษยมาศ ปัญโญ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
478 32722 พิยดา ภูแม่นเขียน 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ผ.
479 32723 แพรวา ทองฑีฆา 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ผ.
480 32724 ณัฎฐณิชา ดวงทิพย์ 05015 กวีเยาวชน
ผ.
481 32725 วิชญา มณีจันทร์สุข 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
482 32726 ศิขรินธาร กันทะปวน 08007 ดนตรีไทย
มผ.
483 32727 สกุลรัตน์ พรหมธิ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
484 32729 อรพรรณ บุญแต่ง 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
485 32730 อาทิตยา นวลคำ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
486 32731 กฤษฎา กองนาค 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
487 32732 ชานนทร์ ปวงงาม 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
488 32733 ณัชพล เขื่อนขัน 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
489 32734 ณัฐวุฒิ จุมปูสาร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
490 32735 วทัญญู ดวงคิด 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
491 32736 ธนกริช ปงกันมูล 10013 English Tour
ผ.
492 32737 ธนโชติ คำพร 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
493 32739 นวเทพ นันไชย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
494 32740 ปิยภัคดิ์ สีดาน้อย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
495 32741 พฤทรพล คำน้อย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
496 32742 ศุภณัฎฐ์ พลเยี่ยม 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
497 32744 อภิชาติ แซ่เติ๋น 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
498 32747 จรุชา ธรรมศิริ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
499 32748 กัญญาณัฐ เตชะนันท์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
500 32749 ชลธิดา ศรีบุรินทร์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
501 32751 ชามาวีร์ ตาหล้า 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
502 32752 ณหทัย อะทะวงษา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
503 32753 ณิชกมล นัยนา 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
504 32754 นันนา อภิวงศ์ษา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
505 32755 ธัญญากร จันทร์มีทรัพย์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
506 32756 ธัญรัต สิทธิบุญมา 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
ผ.
507 32757 ธัญรัตน์ ลาวพันธ์ 05015 กวีเยาวชน
ผ.
508 32758 นารีรัตน์ พุทธตาล 12009 ฟิสิกส์
มผ.
509 32759 ปภัสสร ยศกันโท 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
510 32760 ประกายดาว วัณโณ 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
511 32761 พิริญาภรณ์ สิงหาภู 05015 กวีเยาวชน
ผ.
512 32763 เมวรินทร์ อารีย์ 05015 กวีเยาวชน
ผ.
513 32764 รวินันท์ พุดศรี 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
514 32765 วันวิสา เครือเทพ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
515 32766 สายธาร ประทุมชัย 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
516 32767 นวพร เอื้ออำนวย 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
517 32768 สุภาวดี มาทพงษ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
518 32769 สุวิมล หมดกลม 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
519 32771 กรวิชญ์ ประทุมดี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
520 32773 จีราวัฒน์ โชคมั่งมีพิศาล 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
ผ.
521 32775 ณัฐพล สิงห์เสนา 12009 ฟิสิกส์
มผ.
522 32776 ธนกฤติ ชมตระกูล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
523 32777 ธเนศวร อำมาตย์มณี 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
524 32779 วีระกร ตารินทร์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
525 32780 ศักย์ศรณ์ ปิมปา 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
526 32781 ศิรพล มะโนวัง 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
527 32783 สุภัทร ตื้อยศ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
528 32785 กรพรรญา แสงแลบ 12009 ฟิสิกส์
มผ.
529 32786 จิตรนภา ผาพบุญ 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
530 32787 จินตนา จองแค 12013 ของเล่นเคมี
ผ.
531 32788 โชติกา ดวงนิล 12013 ของเล่นเคมี
ผ.
532 32789 ณัฐชยา สุวรรณ์ 12009 ฟิสิกส์
มผ.
533 32790 ธัญรดา วงค์ตุ้ย 08007 ดนตรีไทย
มผ.
534 32791 ธีมาพร ศิริธร 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
535 32793 ปิยนาถ ผาสบ 05010 ห้องสมุด
ผ.
536 32794 เปมิกา ยี่ภิญโญ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
537 32795 พรชนก กุลดี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
538 32796 พรวิสาห์ จ่ากุญชร 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
539 32798 แพรวพรรณ วงค์ใหญ่ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
540 32799 วิภูษณา สมดี 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
541 32800 ศิริรชา มหาบัน 12013 ของเล่นเคมี
ผ.
542 32801 ศิริลักษณ์ พุมมาเวียง 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
543 32803 สุทัตตา คำปาตัน 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
544 32804 สุพิชญา เกษแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
545 32805 สุภัทรา หัตถกอง 12013 ของเล่นเคมี
ผ.
546 32806 สุมิญา กันทะวงค์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
547 32807 อภิชญา หม่อมพกุล 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
548 32808 อริยาภัทร์ บุรศักดิ์วราฤทธิ์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
549 32809 อัลิปรียา จันทร์อิน 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
550 32811 ชิษณุพงศ์ แก้วตั้ง 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
551 32813 ธนากร รุ่งโรจน์วงศ์ศรี 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
552 32814 ปกรณ์ หวุ่ยแม 04010 Gifted math
มผ.
553 32817 วัชระ หวลอารมณ์ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
554 32819 กนกวรรณ จันจม 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
555 32820 กนลรัตน์ เถรนิยม 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
556 32822 กัญญาวีร์ ธุระวรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
557 32823 กิตติยา สุวรรณ์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
558 32824 จิดาภา ลังกาพินธ์ 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
559 32825 จินตนา อุทุมภา 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
560 32827 ฐิติมา หงษ์ภักดี 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
561 32828 ณัฐนิช เจริญกิจ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
ผ.
562 32829 ณิชาพัชร์ ดอนลาว 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
563 32830 ทิตยา สมุดความ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
564 32831 ทิพย์เกษร วิลัยพงษ์ 04019 แค่คิดชีวิตเปลี่ยน
ผ.
565 32834 ปนัสยา อภิธนัง 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
566 32836 ปาริชาติ เชียงทา 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
567 32837 พรญาณี สันธิ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
568 32838 พิมพ์ลดา ปัดนา 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
569 32839 ฟาริดา ภักดี 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
570 32841 ม่านไหม ศรีอินคำ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
571 32842 วราพร ฟองสมุทร 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
572 32843 วิชญาพร สุขเกษม 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
573 32844 สกุลณา ชาวไชย 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
574 32845 สายธารทิพย์ ศรีวุธิ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
575 32846 สุพิชชา มหาวุฒิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
576 32847 สุมิตรา อุปนันท์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
577 32848 โสภิดา คำรูญ 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
578 32849 หยกฟ้า กามล 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
579 32851 กวิน เทพวงค์ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
580 32852 ชัยวิชิต วันยาม 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
581 32853 ณพสิทธิ์ บุญของ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
582 32855 ทัตพล ศิริชัย 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
583 32856 ธนันท์ บุญกอง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
584 32857 ธีทัต กาวิละมูล 04012 A-math Sudoku
มผ.
585 32858 ปรัชญา คำอ้าย 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
586 32859 พงศกร เมฆสกุล 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
587 32861 พีรดนย์ ลือศักดิ์ 05001 คำคม
ผ.
588 32862 พีรศักดิ์ วิวัฒนวงศ์ธร 10013 English Tour
ผ.
589 32863 บุณณดา แก้วสว่าง 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
590 32864 อภินันท์ กองกันทะ 05010 ห้องสมุด
ผ.
591 32866 กมลชนก คิดข้างบน 05001 คำคม
ผ.
592 32867 กิตติยา ทองดีนอก 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
593 32868 เกศินี ดีสวน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
594 32869 ขวัญจิรา แนวลาด 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
595 32870 จันทร์เจิดจ้า สุริยะไชย 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
596 32871 เมธาสิทธิ์ อินเทพ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
597 32872 ธัญชนก โนจา 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
598 32873 ธัญญามาส ตาหล้า 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
599 32874 ธัญลักษณ์ ตาหล้า 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
600 32876 บุญฑริการ์ ทิพย์ประสงค์ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
601 32877 ประกาญแก้ว คำทับทิม 05001 คำคม
ผ.
602 32878 ปาริชาติ รอดดิษฐ 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
603 32879 พรนภัส พลฤทธิ์ 04010 Gifted math
มผ.
604 32881 พิมพ์ลภัส สิริพารากุล 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
605 32882 ภัทรมัย แก้วสมนึก 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
606 32883 มัญฑิตา วงศ์วาลย์ 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
607 32884 วณิชชกร วังมูล 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
608 32885 วรางคณา บัวชัย 05001 คำคม
ผ.
609 32887 อังคณา บุญดี 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
610 32889 อาทิมา บุญเลิศ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
611 32890 เอลียาห์ สินเปียง 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
612 32962 โสภิดา ศิริคนธ์ประเสริฐ 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
613 32969 ยศภัทรา เต็มเสาร์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
614 32972 คริษฐ คีรีแก้ว 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
615 32973 ชนินทร์ แสนสงคราม 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
616 32974 ชิษณุพงศ์ โปธา 04012 A-math Sudoku
มผ.
617 32975 ติณห์ปราณนต์ ศรีวรพรกุล 04010 Gifted math
มผ.
618 32976 ธนดล หมื่นมโน 04012 A-math Sudoku
มผ.
619 32977 นันทวัฒน์ นันต๊ะ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
620 32979 พรพิพัฒน์ จุมปา 04010 Gifted math
มผ.
621 32981 ภัชรพงศ์ อินทรีย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
622 32982 มิ่งขวัญ ทิพย์ทอง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
623 32985 กัณฐิกา เทพสุรินทร์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
624 32986 จารุวรรณ วงศ์ดวง 04012 A-math Sudoku
มผ.
625 32987 ชญานิจ วงศ์ษา 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
626 32988 ชวัลลักษณ์ ลังกากาศ 04012 A-math Sudoku
มผ.
627 32989 ชุติกาญจน์ ใจนนท์ถีย์ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
ผ.
628 32990 กฤตพร ฉิ่งทองคำ 10005 Singing English Song
มผ.
629 32992 กฤษณพันธุ์ สนชาวไพร 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
630 32994 ภานุพงศ์ สมสิทธิ์ 03002 Model Design Inspiration to design
มผ.
631 32997 ธิระดาภร ปัญญาบุญ 04012 A-math Sudoku
มผ.
632 32998 ธีริศรา สันดอนทอง 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
633 33000 บูยะ มาเยอะ 03008 Arduino
ผ.
634 33001 ปัณณธร วรปัญญาสกุลชัย 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
635 33003 ปิยาภรณ์ สุวรรณคำ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
636 33004 ภัควลัญชญ์ เทียนทอง 08002 ศิลปะไทย
มผ.
637 33006 รัตนาพร จรรยา 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
638 33007 จิตร์จรัญ คืนมาเมือง 06001 นักกรีฑา
มผ.
639 33008 ศศิธร จันทาพูน 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
640 33009 กรกนก พรมรักษ์ 10022 Photo story
มผ.
641 33011 อาริยา ทิพพิลา 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
642 33013 จักรี ปัญญารส 04010 Gifted math
มผ.
643 33014 พรรษวุฒิ แก้วตา 08006 โยธวาฑิต
มผ.
644 33015 ธนวัฒน์ แก้วรากมุข 06006 บาสเกตบอล
มผ.
645 33016 ธนาธิป เดือนขาว 04023 Battle of the Numbers
ผ.
646 33017 ภูมิภัทร วงค์สถิตย์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
647 33018 พุฒิพงศ์ ตาลาน 04023 Battle of the Numbers
ผ.
648 33019 วชิรากร จี้ปัน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
649 33020 วิทยา คำเงิน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
650 33021 ศรัณญ์ แข็งแรง 12009 ฟิสิกส์
มผ.
651 33023 สันติภาพ พรอิทธิกิจ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
652 33024 ชยุตชัย ไฝเครือ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
653 33025 กมลกานต์ วานิชพิพัฒน์ 04023 Battle of the Numbers
ผ.
654 33026 เขมจิรา รัตนประภาไพบูลย์ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
655 33027 เขมจิรา อินใจยา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
656 33028 กีรติกร แสนพวง 03008 Arduino
ผ.
657 33029 ชยุดา พาเนตร 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
658 33030 ฐิติมา ปิงเมือง 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
659 33031 ณญาดา สุภาวรรณ์ 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
660 33032 ณฐพร อิ่นแก้ว 04023 Battle of the Numbers
ผ.
661 33033 ณัฐชา คําฟู 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
662 33035 ธัญชนก พงษ์ปัญญาศรี 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
663 33036 นภัสสร ยอดระบำ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
664 33037 ปาณิสรา หมื่นเถสกุล 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
665 33039 พิชญ์หทัย ยอดสุวรรณ์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
666 33040 พิชญาภา บุญนะ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
667 33041 พีรดา ทาบุญสม 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
668 33042 รัชฎาภรณ์ ณ ลำปาง 03008 Arduino
ผ.
669 33043 ณัชชา ชัยประหลาด 03008 Arduino
ผ.
670 33044 ศุภิกา ปงธิยา 04010 Gifted math
มผ.
671 33045 สุชัญญา การคนซื่อ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
672 33048 เสาวลักษณ์ จันทร์ใจ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
673 33049 อัญชิสา ใจวัง 04010 Gifted math
มผ.
674 33050 อาทิตยา จันทาพูน 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
675 33051 อารียา โนราช 03008 Arduino
ผ.
676 33052 ก้องภพ แสนไพ 03008 Arduino
ผ.
677 33053 ขวัญชัย กับปะหะ 02008 จิตอาสา
ผ.
678 33054 ชลวิชญ์ ไชยชมภู 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
679 33055 ชินวัตร ตันตา 12009 ฟิสิกส์
มผ.
680 33056 ณัฐดนัย บุตตะชา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
681 33057 ณัฐภัทร เเสนใจยา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
682 33058 ดิษฐ์สกุล ภิลุมวงค์ 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
683 33060 ปฏิพัทธ์ ถมหนวด 04023 Battle of the Numbers
ผ.
684 33061 กนกพร พรมรักษ์ 12009 ฟิสิกส์
มผ.
685 33062 รณกร กองใจ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
686 33064 อภิสิทธิ์ วรพัฒน์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
687 33065 ภูมิน คำสมุทร 04023 Battle of the Numbers
ผ.
688 33067 กัลยกร ไชยเจริญ 04023 Battle of the Numbers
ผ.
689 33068 พัชรีพร อิ่นคำ 04023 Battle of the Numbers
ผ.
690 33069 กุลนัทชา ชุมภู 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
691 33070 จิราภรณ์ บุญเทียน 03008 Arduino
ผ.
692 33071 ชญาภา เเรกข้าว 04023 Battle of the Numbers
ผ.
693 33072 ชลธิชา แสนใส 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
694 33073 ฑิตยา นาคปลอด 03008 Arduino
ผ.
695 33074 ณัฐรัตน์ จันทร์ตุ้ย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
696 33075 ประภาวรินทร์ เพชรใจศักดิ์ 03008 Arduino
ผ.
697 33076 ดารินทร์ แสนลี่ 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
698 33077 ธนัชญา กันคำ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
699 33078 ธัญพร นางแล 04023 Battle of the Numbers
ผ.
700 33079 ธิดาทิพย์ สารคาม 04010 Gifted math
มผ.
701 33080 นฤมล ไชยมาศ 03008 Arduino
ผ.
702 33081 นันทิกาญจน์ ไชยสาร 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
703 33082 นิชาภรณ์ หลวงนัน 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
704 33085 เพิ่มพูนทรัพย์ มณีรัตน์ 10005 Singing English Song
มผ.
705 33086 ภัคธีมา เป็นมงคล 04023 Battle of the Numbers
ผ.
706 33087 วรรณวิษา มณีจันทร์สุข 03008 Arduino
ผ.
707 33088 ศุภาวรรณ ใจพรม 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
708 33089 วรพงค์ กิตตินาม 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
709 33090 อภิชญา ไชยสุข 10022 Photo story
มผ.
710 33091 อมรประภา อภิวงค์ 04023 Battle of the Numbers
ผ.
711 33095 ธัญพฤกษ์ วงศ์ใหญ่ 09001 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ปลาย)
ผ.
712 33097 ธนกร คีรีเเก้ว 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
713 33098 พฤกษา จารุพรวิมล 08002 ศิลปะไทย
มผ.
714 33102 กฤตยา ภิราษร 04010 Gifted math
มผ.
715 33103 กัญญาพัชร จุมปู 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
716 33104 กัลย์รวี ไชยบุญเป็ง 080012 cover dance
มผ.
717 33105 คีตภัทร ทนันชัย 04010 Gifted math
มผ.
718 33106 จีราภา จีระยา 03008 Arduino
ผ.
719 33107 ฐานิดา นักไร่ 14020 Lanna New Letter
มผ.
720 33108 ศุภาพิชญ์ ลินลาด 14003 Debate
มผ.
721 33109 ธรีรัตน์ จรุงรักษ์ 03008 Arduino
ผ.
722 33110 ธัญญารัตน์ ใจเปี้ย 14003 Debate
มผ.
723 33112 ปฐมาพร ภักดี 14018 Debate
มผ.
724 33114 วิภา คำแก้ว 04023 Battle of the Numbers
ผ.
725 33116 ศุภรัตน์ กองร้อยอยู่ 10020 Calligraphy club
มผ.
726 33118 สรียา ชลอยเมฆ 14018 Debate
มผ.
727 33119 สายสุดา ทรายคำ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
728 33120 ปิยากร อินทรชาติ 10020 Calligraphy club
มผ.
729 33121 งามจิรา คงตาล 14020 Lanna New Letter
มผ.
730 33150 กันตพัฒน์ สุวรรณเหมย 10022 Photo story
มผ.
731 33152 ณัฐวุธ วัฒนอำพรรณ 10022 Photo story
มผ.
732 33153 ธีรทีปต์ บุญเลิศ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
733 33154 ธีรภาพ คัมภีร์สัจจะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
734 33156 พรพิพัฒน์ ทัศหล่อ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
735 33157 วุฒิไกร ตุ่นแก้ว 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
736 33159 อัศวิน ปิมปา 10022 Photo story
มผ.
737 33160 อธิชนัน รุจิรานิรัติศัย 06006 บาสเกตบอล
มผ.
738 33161 กนกพร มูลสถาน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
739 33162 กัญญาวีร์ มณีรัตน์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
740 33163 คัทรินทร์ มะโนวงค์ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
741 33164 เจนจิรา สิงขรชัยรัตน์ 03008 Arduino
ผ.
742 33165 เจียมิน ลี 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
743 33168 ญาณิศา ตุ้ยน้อย 05010 ห้องสมุด
ผ.
744 33170 ณัฐกานต์ หินแรง 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ผ.
745 33171 ณัฐนิชา พจนสุนทร 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
746 33173 ณัฐมน ผลชีวิน 05012 PAPER ART
ผ.
747 33174 ณัฐริกา จิ๋วสาคร 08007 ดนตรีไทย
มผ.
748 33176 นภัสสร เสาร์เปา 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
749 33177 ณรดา สุภายศ 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
750 33178 นันท์นภัส คะอูป 04010 Gifted math
มผ.
751 33180 ปพิชญา ทิพย์แดง 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
752 33184 ภัณฑิรา ศรีภูธร 08007 ดนตรีไทย
มผ.
753 33185 ศศิวิมล สีพรมมา 04010 Gifted math
มผ.
754 33186 ศิรินภา มณีรัตน์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
755 33188 สุภาภรณ์ คำแก้ว 03008 Arduino
ผ.
756 33191 ชินนพัฒน์ บุญตัน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
757 33194 นภัทร ประกอบกิจ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
758 33195 กนกพล นุชนิยม 08007 ดนตรีไทย
มผ.
759 33197 สุทธิกานต์ ชำนาญการ 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
760 33198 สุธินันท์ วุฒิชัย 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
761 33199 อัครพล ใหม่แก้ว 06006 บาสเกตบอล
มผ.
762 33200 เกศกนก อะโน 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
763 33201 เกศสุดา พระกิณี 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
764 33202 จิณณพัต วันดี 10013 English Tour
ผ.
765 33203 จุฑามาศ ปุยคำ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
766 33204 ชนวร บุญต่าย 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
767 33205 ชุติกาญจน์ เส็งตากแดด 08006 โยธวาฑิต
มผ.
768 33206 ณัฐณิกา ปาละสอน 04023 Battle of the Numbers
ผ.
769 33207 ไอรดา แสนคำก้อน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
770 33208 ธนาภรณ์ ปะดุกา 04023 Battle of the Numbers
ผ.
771 33210 นวพร เกสรนวสิน 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
772 33211 นัฐธิดา จี้อาทิตย์ 12006 Gifted ชีววิทยา
มผ.
773 33212 ปริยากร ท้าวแก่นสาร 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
774 33213 พรหมพร ดวงริน 05010 ห้องสมุด
ผ.
775 33215 รมิตา ชุมภูสมษา 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
776 33216 รังสิมา ปินตาวงศ์ 08001 ดนตรีสากล
ผ.
777 33217 สิทธิกร วันดี 10020 Calligraphy club
มผ.
778 33218 รัตติญา นาถึง 10020 Calligraphy club
มผ.
779 33219 รินรดา ไชยชมภู 08001 ดนตรีสากล
ผ.
780 33220 วรัญชญา กรมาทิตย์สุข 05010 ห้องสมุด
ผ.
781 33221 ศรุตา สมยาราช 03008 Arduino
ผ.
782 33223 ศิวาพร ธุวงศ์ษา 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
783 33225 สิริยากร แสนโสม 05010 ห้องสมุด
ผ.
784 33226 สุชานันท์ คำหม้อ 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
785 33227 สุพิชธิฌา อินทรเกษม 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
786 33234 ณัฐนนท์ ยานะทวี 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
787 33238 รัฐภูมิ คำจ้อย 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
788 33239 วรพันธ์ มาฟู 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
789 33240 ศรศิลป์ ใจมูลมั่ง 04010 Gifted math
มผ.
790 33242 กรชนก สมวาส 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
791 33243 กิตติยา เหรียญแก้ว 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
792 33244 เกศณี ไอ่เย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
793 33247 ณวรา สุภายศ 03008 Arduino
ผ.
794 33248 ณัฏฐณิชา เมืองยศ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
795 33249 ณัฐธิดา พรหมเสน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
796 33250 ณัฐริกา เขื่อนเพชร 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
797 33252 ฑิตยา มังปัญญา 06004 ฟุตซอล
มผ.
798 33253 ธนัชชา จันทิมา 04023 Battle of the Numbers
ผ.
799 33254 ธิดารัตน์ ทินนา 10020 Calligraphy club
มผ.
800 33255 นภสร ปัญญา 08002 ศิลปะไทย
มผ.
801 33256 นวินดา บังใบ 04010 Gifted math
มผ.
802 33257 นารีนาฎ นางแล 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
803 33258 เนตรดาว ศรีรักษา 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
804 33259 ดวงรัตน์ เครือยอด 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
805 33260 พรรณรัตน์ ชัชวรัตน์ 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
806 33261 พัชริญา ไชยน้อย 03008 Arduino
ผ.
807 33263 มิ่งกมล วรรณา 06004 ฟุตซอล
มผ.
808 33264 มินตรา อ่วมเปี่ยม 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
809 33266 สุวนันท์ เยเบอกู่ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
810 33267 อักษิกา วิริยะตระกูลธร 10021 ประชาสัมพันธ์
ผ.
811 33269 อารยา เบียงทูกู่ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
812 33270 กฤษฎี วังมูล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
813 33271 เฉลิมชัย จินะราช 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
814 33272 ชยิน โพธิ์งาม 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
815 33273 ชิษณุพงศ์ จันต๊ะโก 05010 ห้องสมุด
ผ.
816 33274 ธนาธิป เตชะนันท์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
817 33275 ธวัชชัย ดวงมาลา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
818 33276 นิธิกร อรหิรัญนุกูล 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
819 33278 ประภากร พรมรัตน์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
820 33280 ยุทธนา กาจินะ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
821 33282 อนิรุทย์ โพทาพิจิตร 08001 ดนตรีสากล
ผ.
822 33284 กฤษณา หมื่นคำ 05010 ห้องสมุด
ผ.
823 33285 จินตนา บุศดี 12026 พี่สอนน้อง
ผ.
824 33286 ชนาภา เขื่อนคำ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
825 33288 ชิดชนก เวียนรอบ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
826 33289 ณัชชา เบเช่ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
827 33290 ณัชชา ไชยแก้ว 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
828 33291 ณิชารีย์ ฝั้นต่างเชื้อ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
829 33292 ธัญรัตน์ นางแล 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
830 33293 นริศา บุญอยู่ 04023 Battle of the Numbers
ผ.
831 33294 นัทธมน ชัยแก้ว 03008 Arduino
ผ.
832 33295 ประทานพร บุญสม 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
833 33296 ปาริชาติ ไชยวงค์ทอน 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
834 33297 พรสวรรค์ โนสุยะ 03008 Arduino
ผ.
835 33299 พิมพ์นิภา อินต๊ะมา 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
836 33300 ยุวธิดา เลาดี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
837 33301 รสริน ชาดุ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
838 33302 รัชดาพรรณ์ รักป่า 10011 การละคร
ผ.
839 33303 ศุภลักษณ์? จันทร์?มา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
840 33306 อมลวรรณ มาเยอะ 05010 ห้องสมุด
ผ.
841 33309 อารี เบเช 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
842 33311 กิตติกวิน แสงคำ 060021 ตะกร้อ
มผ.
843 33312 ชนาธิป พื้นนวน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
844 33313 ชวพงศ์ ใจมิภักดิ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
845 33314 ธนาพล นาถประเสริฐสกุล 06006 บาสเกตบอล
มผ.
846 33315 ธนาวุธ นิยม 04010 Gifted math
มผ.
847 33316 นภภูมิ อุ่นเป็ง 060021 ตะกร้อ
มผ.
848 33317 นลธวัช หงษ์หิน 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
849 33318 ภากร ทะปัญญา 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
850 33320 ภูมิภัทร จิตรครองสิทธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
851 33322 ราเมศวร์ ปินตาคำ 06004 ฟุตซอล
มผ.
852 33323 วรัณญู ตุ้ยวงษ์ 06004 ฟุตซอล
มผ.
853 33324 ศักดิ์ศรุต ่สักกะวงศ์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
854 33325 ศิวกร สมฤทธิ์ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
855 33326 ศุภวิชญ์ ไชยรัตน์ 12009 ฟิสิกส์
มผ.
856 33328 กนกพร มาคุณ 05010 ห้องสมุด
ผ.
857 33332 จุฑามาศ โสภณเอื้ออำนวย 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
858 33333 ชาลิสา คำฟู 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ผ.
859 33334 ชุติการณ์ ไชยสลี 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
860 33335 ณัฐกานต์ คิ้วสุวรรณวงศ์ 12001 เคมีใกล้ตัว
มผ.
861 33339 ปรินดา ศรีสม 03008 Arduino
ผ.
862 33340 พิชชากร แก้วเทศ 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
863 33341 วชิรญา อังศิริ 10013 English Tour
ผ.
864 33343 วรัชยา หงษ์หิน 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
865 33346 สุภัค แสงผการ 10013 English Tour
ผ.
866 33347 สุรีพร จาอินทร์ 03008 Arduino
ผ.
867 33349 เอมอร แสงคำ 06004 ฟุตซอล
มผ.
868 33350 กฤษณพงศ์ วงค์โท๊ะ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
869 33352 จักรินทร์ สุวรรณรัตน์ 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
ผ.
870 33354 นนทกร สุยะวงค์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
871 33356 พชรดนัย ฟังเสียง 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
872 33357 มาหมัดยูวาย โพธิ์ศรี 02008 จิตอาสา
ผ.
873 33358 รัชสิทธิ์ แสงทอง 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
ผ.
874 33360 สิทธิโชค เมฆะ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
875 33363 กชพร สัจถา 05005 ร้านหมอภาษา
มผ.
876 33365 กุลนิภา คำยานะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
877 33367 ภิเศก หมอยา 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
878 33368 ญามิลา สิทธิจีรัง 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
879 33369 ณัฐวดี แก้วเมืองคำ 05010 ห้องสมุด
ผ.
880 33370 ทิตญา มีชัย 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
881 33371 ธนิดา แก้วรากมุข 11012 การเมืองการปกครอง
ผ.
882 33372 ธัญญลักษณ์ สมศรี 060021 ตะกร้อ
มผ.
883 33373 นิยตา โพธิ์กระจ่าง 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
884 33374 นิรัญญา แก้วมูล 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
ผ.
885 33375 บุษกรินทร์ กันทะคำแหง 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
886 33377 ฟาฮาน่า โนคาน 10014 Crossword ม.ปลาย
ผ.
887 33378 เฟื่องลดา ใจจู 12010 โครงงานมาตรฐานสากล
ผ.
888 33379 ภัทรวรรณ เหล่า 05005 ร้านหมอภาษา
มผ.
889 33380 เมธาวี จันทร์แก้ว 11012 การเมืองการปกครอง
ผ.
890 33383 ศุภิสรา กันติ๊บ 05010 ห้องสมุด
ผ.
891 33384 สุกัญญา มานู 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
892 33386 สุพิชชา ลาวนันท์ 11012 การเมืองการปกครอง
ผ.
893 33387 สุธาฬิณี ธิขาว 04023 Battle of the Numbers
ผ.
894 33389 อุทัยทิพย์ เส้าเปา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
895 33394 ชัยมงคล แสงซื่อ 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
896 33401 สุธินนท์ วุฒิชัย 060021 ตะกร้อ
มผ.
897 33404 กนกวรรณ วัฒนกุล 11012 การเมืองการปกครอง
ผ.
898 33405 กรรณิกา นันตา 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
899 33406 กรวรรณ วงศ์ธานี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
900 33407 กัลยาพร เวียงอินทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
901 33412 ญาดา ปาละวงศ์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
902 33414 ทิพย์วรา ดวงสนิท 11012 การเมืองการปกครอง
ผ.
903 33415 เนตรดาว นาวา 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
904 33416 ปภาวรินท์ สารเสวก 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
ผ.
905 33418 พรรณกาญจน์ จักรแก้ว 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
906 33420 พัชรา จะอือ 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
ผ.
907 33421 พิมพ์มาดา ปาคำ 12023 ฟิสิกส์เค็ม
ผ.
908 33422 มณีทิพย์ อิ่นคำ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
909 33423 รติรัตน์ สลีสองสม 05006 ยุวชนดำรงฯอาสา
ผ.
910 33424 รัตติกาล แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
911 33425 ราตรี มีชีพสม 05005 ร้านหมอภาษา
มผ.
912 33427 วีรสตรี จันทรวิมลพันธ์ 11012 การเมืองการปกครอง
ผ.
913 33434 นัฐวุฒิ มนุพร 12007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 1
มผ.
914 33435 นิธิศ ประชาเดชสุวัฒน์ 06006 บาสเกตบอล
มผ.
915 33436 วิลาสินี วงค์ชัยคำ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
916 33437 ศุกเดช ฉัตรแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
917 33438 อภิสิทธิ์ อินทร์บุญ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
918 33440 อัศวิน พรสมานพันธ์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
919 33441 กมลพร ไชยประเสริฐ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
920 33443 จิรพาภรณ์ ทวีปวรชัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
921 33444 จีราวรรณ เมียเชกู่ 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
922 33445 จุฬาลักษณ์ เพชรนอก 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
923 33446 ชฎารัตน์ สิงห์เชื้อ 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
924 33447 ชนม์นิภา อยู่กรุด 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
925 33448 ชุติกาญจน์ เเสนชัยรุ่ง 05010 ห้องสมุด
ผ.
926 33449 ณัฐิดา จิตตนาค 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
927 33450 นที ศรีสวัสดิ์ 06006 บาสเกตบอล
มผ.
928 33452 นริศรา ทาบุญสม 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
929 33453 นิพาดา งามดี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
930 33454 ปพิชญา จักสุจันทร์ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
931 33455 ปภิชญา รอบวนาคาม 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
932 33456 ปุญญาพัฒน์ ณ สาร 10021 ประชาสัมพันธ์
ผ.
933 33457 พนิดา ต๊ะน้อย 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
934 33458 พัชราภรณ์ มหาวงค์ 10021 ประชาสัมพันธ์
ผ.
935 33459 ภัคจิรา มณีอินตา 10021 ประชาสัมพันธ์
ผ.
936 33463 รวิสรา มิชัยยา 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
937 33464 รัตนมณี จันชุม 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
938 33465 สุภัชชา กุลดี 05012 PAPER ART
ผ.
939 33466 สุวีรยา มาละ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
940 33468 อรปรียา สิทธิบุญมา 05010 ห้องสมุด
ผ.
941 33469 อาระตี ลือสุวรรณ์ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
942 33494 พิมลวรรณ เศรษฐรัตนวิมล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
943 33547 กัณฐิกา วณิชธนกิจ 11001 เศรษฐกิจพอเพียง
ผ.
944 33549 ธัญวรรณ รักพงษ์ 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
945 33550 เจตดิลก กฤตล้ำเลิศ 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
946 33552 พชรพร พรมนิกร 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
947 33553 กฤษฎา สีเขียว 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
948 33554 กิตติชัย ธะปาน 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
949 33555 จารุกิตต์ กอบแก้ว 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
950 33556 จีรพันธุ์ จันทร์เล็ก 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
951 33558 ชัยวัฒน์ เจริญศักดิ์ 08001 ดนตรีสากล
ผ.
952 33559 เดโชพล ติ๊บโคตร 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
953 33560 ไททัญณ วิชาชัย 03002 Model Design Inspiration to design
มผ.
954 33561 ธีธัช แสงบุญเรือง 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
955 33562 เมธาสิทธิ์ หมื่นแก้ว 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
956 33563 รัฐรวี วงค์ไชย 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
957 33564 ฤทธิพร พรหมวะนา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
958 33565 กนกรัตน์ เตจ๊ะ 080012 cover dance
มผ.
959 33566 กนกวรรณ จักไม้ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
960 33567 กฤติยาณี ยาสมุทร 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
961 33568 กัญญ์วรา เกี๋ยงเกษม 04002 MATH PROJECT
มผ.
962 33569 กัลยกร ดาษถนิม 12021 ปั้นฝัน
ผ.
963 33570 จาริยาภรณ สามอินต๊ะ 04002 MATH PROJECT
มผ.
964 33571 จิรวรรณ อินต๊ะมา 04002 MATH PROJECT
มผ.
965 33572 ชลธิชา จันแก้ว 08001 ดนตรีสากล
ผ.
966 33574 ชุติมณฑน์ ปันโปธา 12021 ปั้นฝัน
ผ.
967 33575 ณัฐชา ขันสุธรรม 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
968 33576 ณัฐธิดา รัชชามานนท์ 02008 จิตอาสา
ผ.
969 33577 ทิพย์ญาดา คลังจันทร์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
970 33578 นริศรา อุปรัตน์ 02008 จิตอาสา
ผ.
971 33579 บุญทริกา สมสวัสดิ์ 04002 MATH PROJECT
มผ.
972 33580 บุษยมาศ สุริยา 12021 ปั้นฝัน
ผ.
973 33581 ปานชีวา ยะมา 080012 cover dance
มผ.
974 33582 พิมพกานต์ สุภาวงค์ 080012 cover dance
มผ.
975 33583 พิมพ์ศิริลักษณ์ เรือนคำ 02008 จิตอาสา
ผ.
976 33584 เพชรไพลิน ใจโผก 080012 cover dance
มผ.
977 33585 แพรวรีญา รุ้งตวงรัตน์ 02008 จิตอาสา
ผ.
978 33586 มณธิดา ศรีสุวรรณ์ 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
979 33587 มัณฑนา พิชัยรัตน์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
980 33588 โยษิตา ศรีวิชัย 12021 ปั้นฝัน
ผ.
981 33589 รติพร บุญล้วนวรุณพร 12021 ปั้นฝัน
ผ.
982 33590 ศุภศจีภรณ์ ผ่องสะอาด 02008 จิตอาสา
ผ.
983 33591 เหมือนฝัน อินต๊ะอ้าย 12021 ปั้นฝัน
ผ.
984 33592 อินทิรา ธนัพประภัศร์ 080012 cover dance
มผ.
985 33593 ชินดนัย สุทธิแสน 12021 ปั้นฝัน
ผ.
986 33594 นัฐภูมิ ไววาทย์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
987 33595 นันทวัฒน์ ศิริสุวรรณ์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
988 33596 ปกป้อง รมศรี 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
989 33597 พงศ์ปณต มณีรัตน์ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
990 33598 พัทธดนย์ โฟมากู่ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
ผ.
991 33599 ภานุวัฒน์ ต๊ะใส 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
992 33600 ภูตะวัน กาญจนากาศ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
993 33601 ภูวรินทร์ อินคำปา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
994 33602 ลัทธิชัย ทศวารี 08001 ดนตรีสากล
ผ.
995 33603 ศุภวิชญ์ ชพานนท์ 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
996 33604 เศรษฐพงศ์ รัตนมณี 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
997 33605 สุธีศิน สีหอำไพ 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
998 33606 อธิช กวีกิจอุดม 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
999 33607 อภิเดช อินต๊ะจา 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
1000 33608 อภิรักษ์ เขื่อนคำ 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1001 33609 กมลชนก ศรีสอาด 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1002 33610 กฤติยาลักษณ์ มะสะ 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1003 33611 กัญญ์วรา ศรีเมือง 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1004 33612 กัลยา ยาวิราช 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1005 33613 โชติมา อัครสุขกุล 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1006 33614 ณ ดลพร สันธิ 02008 จิตอาสา
ผ.
1007 33615 ณัฐชา สิริรักษ์ 10005 Singing English Song
มผ.
1008 33616 ณัฐญาดา ศรีคำ 10011 การละคร
ผ.
1009 33617 ณัฐนรี ไชยลิ้นฟ้า 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1010 33618 ณิชกมล จันคำ 02008 จิตอาสา
ผ.
1011 33619 เณศรา ดาพะโย 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1012 33620 ธัญชนก จินดา 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1013 33621 ธัญภรณ์ เครือวงค์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1014 33622 นารากร สามัคคีนิชย์ 02008 จิตอาสา
ผ.
1015 33623 เบญญทิพย์ ชุ่มมงคล 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1016 33624 ปพิชญา รัตนไพบูลย์เจริญ 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1017 33625 พินัทดา ทองเนตร์ 10005 Singing English Song
มผ.
1018 33626 พิมพ์ลภัส กาบแก้ว 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1019 33627 ภัทรนันท์ วรรณโน 02008 จิตอาสา
ผ.
1020 33628 ศรุตา ปัญสมคิด 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1021 33629 ศุภาพิชญ์ มารสาร 10005 Singing English Song
มผ.
1022 33630 สุจิรา ศรีพรม 10005 Singing English Song
มผ.
1023 33631 สุภาวดี จันทร์มา 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1024 33632 อัญชลี ใจอินทร์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1025 33633 กบิลเศรษฐ์ วงค์ฝั้น 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1026 33634 จิณณวัตร สุยะ 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1027 33635 ชนาธิป โพธิวัฒน์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1028 33636 ชัยวัฒน์ ดากลาง 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1029 33637 ณดล ทะลือชัย 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1030 33638 ทศพล จรรยาสว่าง 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1031 33639 ธนกร อินต๊ะมอย 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1032 33640 ธนเดช เรืองวิลัย 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1033 33641 วัฒนภัทร ตื้อยศ 03007 เว็ปแอปพลิเคชั่น
ผ.
1034 33642 ศวัสกร คำตื้อ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1035 33643 ศิรสิทธิ์ รู้เพียร 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1036 33644 อนุชา ป๊อกยะดา 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1037 33645 กมลทิพย์ อุ่นนันกาศ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1038 33646 จิราพร หัสยะสุ 10011 การละคร
ผ.
1039 33647 ซึงสวรรค์ กิจไธสง 02006 อาหารไทย
ผ.
1040 33648 ณัชชา มะโนศิลา 02006 อาหารไทย
ผ.
1041 33649 ณิชากร เจริญบุรีรัตน์ 02006 อาหารไทย
ผ.
1042 33650 ณิชารีย์ โฆษชุณห์นันท์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1043 33651 ฑิฆัมพร กอนใจ 02006 อาหารไทย
ผ.
1044 33652 ธารารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1045 33653 นัทรดา อาเชอะ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1046 33654 เนาวรัตน์ เวียยีกู่ 02006 อาหารไทย
ผ.
1047 33655 พราวพิรุณ ไชยธานี 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1048 33656 พัทธนันท์ จันทร์ชุม 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1049 33657 พิมริสา เมืองวงค์ 02006 อาหารไทย
ผ.
1050 33658 พีรกานต์ มะโนสุข 02006 อาหารไทย
ผ.
1051 33659 ภัณฑิรา มะโนคำ 02006 อาหารไทย
ผ.
1052 33660 ภัทรนันท์ มหาวรรณ์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1053 33661 มนัสนันท์ ตันเขียว 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1054 33662 วฤณดา ปิ่นศรีทอง 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1055 33663 วศินี ก้อนแก้ว 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1056 33664 ศรัณยา กิตเจริญโสภณ 02006 อาหารไทย
ผ.
1057 33665 สริยาภรณ์ นเรนทรเสนี 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1058 33666 สิริวิมล ปันต๊ะรังษี 02006 อาหารไทย
ผ.
1059 33667 สุรัญชนา เครือชมภู 10011 การละคร
ผ.
1060 33668 หยาดสุดา คงสิน 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1061 33669 อมรพันธุ์ เปียงผาตั้ง 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1062 33670 อรณิชา ฐานะวิวัฒน์เจริญกุล 02006 อาหารไทย
ผ.
1063 33671 อรทัย ศรีวรรณ 12005 โจทย์วิทย์พิชิตใจ
มผ.
1064 33672 อวิกา สิทธิจีรัง 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1065 33673 จิรภัทร เพ็งชะตา 14004 Spoken Poetry
มผ.
1066 33674 ชิษณุพงศ์ ภิระบรรณ์ 14004 Spoken Poetry
มผ.
1067 33675 ณัฐปกฤษณ์ จันเงิน 14004 Spoken Poetry
มผ.
1068 33676 ธีรวัฒน์ เหมยแก้ว 14019 Science
มผ.
1069 33677 ปฐวีกานต์ ดวงคิด 14004 Spoken Poetry
มผ.
1070 33678 ปณต พิพัฒน์บุณยารัตน์ 14004 Spoken Poetry
มผ.
1071 33679 ปิยวัฒน์ ชีวรัตน์พงษ์ 14004 Spoken Poetry
มผ.
1072 33680 ภูวิศ แก้วคำ 14004 Spoken Poetry
มผ.
1073 33681 วัจน์กร จินะรัชกุล 14004 Spoken Poetry
มผ.
1074 33682 เหว่ย เจีย ลิ้ม 14003 Debate
มผ.
1075 33683 กชพร เชื้อเจ็ดตน 14004 Spoken Poetry
มผ.
1076 33684 กัญญานัฐ เทพหาญ 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1077 33685 ขวัญข้าว ดาวเรือง 14010 Drama club
มผ.
1078 33686 ขวัญศิริ เชื้อเมืองพาน 14019 Science
มผ.
1079 33687 จุฬารัตน์ เชื้อเจ็ดตน 14019 Science
มผ.
1080 33688 เชษฐ์ธิดา แก้ววังปลา 14019 Science
มผ.
1081 33689 ณัฐณิชา ไชยชมภู 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1082 33690 ธัญธร ชุ่มอินทจักร 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1083 33691 ธัญนิดา แก้วคำแก้ว 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1084 33692 เนตรนภาพร ปินตาคำ 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1085 33693 ปรานปริยา ธรรมวงศ์ 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1086 33694 ปาริชาติ สุระกำแหง 14010 Drama club
มผ.
1087 33695 ปาริชาติ อินต๊ะนางแล 14010 Drama club
มผ.
1088 33696 เปมิกา แสงวิลัย 14004 Spoken Poetry
มผ.
1089 33697 พิชญา บำรุงจิตต์ 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1090 33698 พิมพ์ลภัส ภิระบรรณ์ 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1091 33699 กรนันท์ สุประการ 14020 Lanna New Letter
มผ.
1092 33700 วรรณหทัย ภูมิทอง 14010 Drama club
มผ.
1093 33701 สวรรยา เล่าวิริยะธนชัย 14010 Drama club
มผ.
1094 33702 อินธิรา แก้วเรือน 14010 Drama club
มผ.
1095 33704 ภัทรชัย สุริยะวงค์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1096 33705 ศุภกฤต บุญมาก 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1097 33707 ปรางทราย ช่างปัด 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
1098 33708 กัญญาวดี ราชสีห์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1099 33709 พิราอร เยอต๊ะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1100 33710 สุภาพร วงค์สุวรรณ์ 12002 นิทานวิทย์แสนสนุก
ผ.
1101 33712 ธนพร ฤทธิเดช 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
1102 33713 ธนวรรณ ดีทิพย์ 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
1103 33714 พัทธ์ธีรา ตุ้ยยวง 10020 Calligraphy club
มผ.
1104 33715 ยุวดี วงษ์ศรีนาค 10020 Calligraphy club
มผ.
1105 33717 อัจจิมา เขตบุญไสย 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1106 33718 กรวิชญ์ ไชยวงค์สาย 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
1107 33719 บริณต อะทะวงศ์ษา 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1108 33720 พัชระ สืบขวัญ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1109 33721 ศุภกร แก้วประการ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1110 33722 สุรชัย ชัยโส 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1111 33723 นัทติพร ภารสุวรรณ์ 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
1112 33724 ปพิชญา จันฟอง 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
1113 33725 มณฑิรา ใจปัญญา 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
1114 33726 วาริณี สิทธิพรม 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
1115 33729 อริยา จับใจนาย 04011 อาสายุวกาชาด
มผ.
1116 33731 กัญจน์ทัพพ์ ธิเขียว 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
1117 33733 อาแยะ เพเมียกู่ 04001 เวทคณิต
ผ.
1118 33734 กนกกาญน์ นันท์ชัย 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1119 33735 บุณยานุช บุญทะวงค์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1120 33736 ภัทลดา ใจหนัก 04004 ติวคณิตพิชิต O-NET
ผ.
1121 33737 สุชาวดี มณีวงค์ 07001 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1122 33739 กมล สีทอง 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1123 33740 กฤษฎา ดะราศิริ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1124 33741 กันตพัชร ไหมเหลือง 05010 ห้องสมุด
ผ.
1125 33742 กิตติศักดิ์ ประวิง 04012 A-math Sudoku
มผ.
1126 33743 คธาวุซ เถาเมืองใจ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1127 33744 เพ็ชรลดา เถาหน้อย 05001 คำคม
ผ.
1128 33745 พิชญา ชาตรีนันท์ 05001 คำคม
ผ.
1129 33746 ธนกฤต ปาเงิน 04012 A-math Sudoku
มผ.
1130 33747 ธนโชติ ปูยอดเครือ 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1131 33748 ธนวัฒน์ จุมปา 05005 ร้านหมอภาษา
มผ.
1132 33749 ธีรเจต ทัศจันทร์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1133 33750 ธีรเทพ กันทะเนตร 10011 การละคร
ผ.
1134 33751 นัฐพล บุญปลูก 05001 คำคม
ผ.
1135 33752 โสภณวิชญ์ ทองสุข 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1136 33753 ปณชัย รักษาศิลป์ 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1137 33754 ภูธฤทธิ์ พลสิทธิ์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1138 33755 กรรณิการ์ วิทรง 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1139 33756 กีรติกร พัทธยากร 05010 ห้องสมุด
ผ.
1140 33757 คูณณัฐา หิรัญญวิภาดา 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1141 33758 ชัชชฎา พรหมสุวรรณ 05001 คำคม
ผ.
1142 33759 อภิษฎา เพียงใจคำ 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1143 33760 นัทธิดา จรรยา 10003 English Paper Slide
ผ.
1144 33761 นาครีญา ปิลอง 05001 คำคม
ผ.
1145 33762 นาตาชา เด็กหลี 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1146 33763 ปิยะมาภรณ์ แก้ววงค์ 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1147 33764 ปิยะวดี จางวาง 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1148 33765 พจณิชา พูลเพิ่ม 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1149 33766 พรพรหมพิริยา มโนชมภูใบ 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
1150 33767 พัชราภรณ์ อินทจักร 10003 English Paper Slide
ผ.
1151 33768 พัทธ์ธีรา สีดา 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1152 33769 พินทุ์สุดา ป๋าวงค์ 05001 คำคม
ผ.
1153 33770 มาเรียม มูเฮนโก 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1154 33771 รัชนี สมเพชร 05001 คำคม
ผ.
1155 33772 วชิรญาณ์ คำเงิน 05001 คำคม
ผ.
1156 33773 วริศราภรณ์ ไชยสมพาน 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1157 33774 ศศินิภา ทานันท์ 05001 คำคม
ผ.
1158 33775 สาริน บุญธรรม 080013 การแสดง
มผ.
1159 33776 หทัยชนก สุนันท์สมบัติ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1160 33777 อนัญญา สุดชารี 080013 การแสดง
มผ.
1161 33778 อัมพาพัชญ์ เขียวแก้ว 05001 คำคม
ผ.
1162 33779 กฤษฎา ศรีสุวรรณ์ 03001 มิลติมีเดีย(Multimedie)
ผ.
1163 33780 ณปวร อภิวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1164 33782 ปัณณธร นกเพ็ชร 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1165 33783 ศิวกร อินนั่งแท่น 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1166 33784 ศุภกร อินทองช่วย 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1167 33785 ศุภวัฒน์ ใจยะติ๊บ 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1168 33786 อลงกรณ์ ไพรเขียว 10009 English for fun
ผ.
1169 33787 อิทธิฤทธิ์ พิบูลย์ 04012 A-math Sudoku
มผ.
1170 33788 กมลลักษณ์ มารศรี 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1171 33790 กรุณา รัทเลดจ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1172 33791 กฤตพร ยาวิชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1173 33792 คีตภัทร หาญนาม 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1174 33793 ชุตินันท์ สิงห์สุข 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1175 33794 ณัฎฐณิชา แววจิตต์ 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1176 33795 ณัฐกานต์ ดอนชัย 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1177 33796 ณัฐพร จันทาพูน 10009 English for fun
ผ.
1178 33797 ธนพร ยาโหละ 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1179 33798 ธนาภรณ์ มณีหมู 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1180 33799 ธัญวรัตน์ แซ่เต๋น 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1181 33800 ธันยมัย ปัญญาวิชา 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1182 33801 นันทวัน ศรีเรือง 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1183 33802 พรพยงค์ เทพธรรม 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1184 33803 พัชรี ทองสวัสดิ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1185 33804 พิมพิศา สันธิ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1186 33805 ภัทรภร แก้วจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1187 33806 มนัสนันท์ มณีศรี 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1188 33807 รัตนาภรณ์ บุญทา 10009 English for fun
ผ.
1189 33808 รุ่งอรุณ ท้าวคำแสน 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1190 33809 เรวดี คำนุวงศ์ 10009 English for fun
ผ.
1191 33810 วรรณิษา ตาคำ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1192 33811 ศตพร อินทิม 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1193 33812 ศรัณย์พร กันธิพันธ์ 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1194 33813 สุชานันท์ ชัยนาท 080012 cover dance
มผ.
1195 33814 โสภิตนภา ตามวงค์ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1196 33815 อภิษฎา แสนคำมา 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1197 33816 อรญา เหมืองสอง 10009 English for fun
ผ.
1198 33817 อรทัย หาญคำมูล 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1199 33818 อัจฉรา ธนู 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1200 33819 ขวัญข้าว สมใจ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1201 33820 ชนธีร์ ขันเมืองดล 05001 คำคม
ผ.
1202 33821 ธนภัทร สลีสองสม 04012 A-math Sudoku
มผ.
1203 33822 วรัญญา จันทร์ธิยะ 080013 การแสดง
มผ.
1204 33823 ธนวิชญ์ ตาธิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1205 33824 นิธิศ สีวิไชย 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1206 33825 เนติพงษ์ ใสสอาด 13006 เปตอง
มผ.
1207 33826 บริภัทร กาจินา 05001 คำคม
ผ.
1208 33827 ภัทรพล เทพเสรีย์ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1209 33828 ภัทรภณ คำมา 03002 Model Design Inspiration to design
มผ.
1210 33829 วชิรากร ไชยอาม 05001 คำคม
ผ.
1211 33831 สรวิชญ์ สรมณีย์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1212 33832 กนกวรรณ หวันแก้ว 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
1213 33833 กรรณิการ์ ฟักเขียว 080013 การแสดง
มผ.
1214 33834 ชญานิศ เทพจักร์ 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
1215 33835 ฑิฆัมพร ธรรมวุฒิ 02008 จิตอาสา
ผ.
1216 33836 ณัฐธิดา คงช่วย 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
1217 33837 ณัฐภรณ์ ชัยสุวรรณ์ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1218 33838 ทิพกฤตรา บุผานัน 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1219 33839 นรีกานต์ อินต๊ะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1220 33840 นันทนา ท่อนคำ 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
1221 33841 น้ำฟ้า แซ่โอ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1222 33842 ภูตะวัน สุปินนะ 05001 คำคม
ผ.
1223 33843 พลอยชมพู จันทร์มา 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1224 33844 พัชรธิดา ยืนยงแสน 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1225 33845 พิมพ์นารา สุวรรณพิมล 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1226 33846 รัชตา เจริญใจอุดม 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1227 33847 รัตตนา แซ่พั่น 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1228 33848 นนท์ธิชา เครือวงค์ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1229 33849 สวรพร เพิ่มพูล 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1230 33850 สิริเนตร จองคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1231 33851 สุตาภัทร วงค์หนัก 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1232 33852 สุทัตตา อุตมา 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1233 33853 เสาวลักษณ์ แก้วมณีชาติ 02008 จิตอาสา
ผ.
1234 33854 โสภิตา อมจิตร์ 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
1235 33855 หทัยกาญจน์ อินต๊ะวงค์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1236 33856 อธิชนัญญา ขันแข็ง 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1237 33857 อภิสรา แสนคำมา 05013 DIY ลูกปัด
มผ.
1238 33858 อัจฉรา จันตา 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1239 33859 กฤตเมธ ชิดเคียงธรรม 05010 ห้องสมุด
ผ.
1240 33860 ชนบพร โพนโสกเชือก 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1241 33861 กิตตินันท์ คำจ้อย 13006 เปตอง
มผ.
1242 33862 ปรียา เครือวงศ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1243 33863 ณัฐวุฒิ บุตตะชา 13006 เปตอง
มผ.
1244 33864 ทิวากร กันทาทอง 05001 คำคม
ผ.
1245 33865 ปัณณวิชญ์ คาตายามา 04012 A-math Sudoku
มผ.
1246 33866 พงศพัทธ์ สุขใหญ่ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1247 33867 ไพบูลย์ วงศ์ประสิทธิ์ 13006 เปตอง
มผ.
1248 33868 ภูชิศ แรงกล้า 05010 ห้องสมุด
ผ.
1249 33869 ศิรศักดิ์ คงเอม 05001 คำคม
ผ.
1250 33870 สรวิชญ์ มะโนเปี้ย 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1251 33871 กชกร ไชยา 05015 กวีเยาวชน
ผ.
1252 33872 พิริยากร ทนทาน 05010 ห้องสมุด
ผ.
1253 33873 เกวลิน เวียงลอ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1254 33874 ชาลิษา อรุณการญจะนา 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1255 33875 ชินาพร อินฟู 05015 กวีเยาวชน
ผ.
1256 33876 ญาณิศา สมสัย 05012 PAPER ART
ผ.
1257 33877 ณัฏฐณิชา ท้าวชัยมูล 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1258 33878 ณัฐธิดา ใจจินา 05012 PAPER ART
ผ.
1259 33879 ณิชมน จันคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1260 33880 กชกร จันต๊ะวงค์ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1261 33881 ภัทรจาริน ใจวัน 05012 PAPER ART
ผ.
1262 33882 ธิยะดา พันธุศิลป์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1263 33883 ปาริชาติ แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1264 33884 ปาลิตา ท่อนคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1265 33885 พรหมพร วังทอง 05010 ห้องสมุด
ผ.
1266 33886 พิมพ์ลภัส แสนเมืองมา 05010 ห้องสมุด
ผ.
1267 33887 แพรวา จรุงจิตต์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1268 33888 มนทกานต์ คำพุฒ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1269 33889 มัลฑิตา บัวศรีจันทร์ 05012 PAPER ART
ผ.
1270 33891 วรรณนิดา ใจศรี 05012 PAPER ART
ผ.
1271 33892 วริศรา สินธุยะ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1272 33893 สิริยาภรณ์ สุวรรณ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1273 33894 สุชาวดี วรรณศรี 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1274 33895 สุธินี ซางสุภาพ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1275 33896 อชิรญา หาญคำภา 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1276 33897 อังคณา นาคสังข์ 05015 กวีเยาวชน
ผ.
1277 33898 อาทิตญา จันติ๊บ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1278 33899 กรเทพ ก้อนใจ 05001 คำคม
ผ.
1279 33900 จิรายุส แซ่หาญ 06004 ฟุตซอล
มผ.
1280 33901 ชนาธิป สร้อยจิตร 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1281 33902 พิมลฉัตร เปานวล 10016 English for tourism
ผ.
1282 33903 ณัฐชานนท์ พันธมุย 080012 cover dance
มผ.
1283 33904 เตชพัฒน์ อนุกาญจนวีระ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1284 33905 ธาดาพงษ์ กองคำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1285 33906 นรพิชญ์ อินทจักร 05010 ห้องสมุด
ผ.
1286 33907 ปิยะวัฒน์ สุขศรีราษฎร์ 06004 ฟุตซอล
มผ.
1287 33908 พีรวิชญ์ เมืองแก้ว 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1288 33909 ภัทรภณ นันทา 06004 ฟุตซอล
มผ.
1289 33910 ภูบดี ศรีสงวน 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1290 33911 รณชัย ไพยราษฎ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1291 33912 ราชัน แสงแก้ว 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1292 33913 วชิรวิทย์ เทพชุมภู 05001 คำคม
ผ.
1293 33914 วชิรศักดิ์ กาบุญก้ำ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1294 33915 วศิน ทินนา 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1295 33916 วัณณุวรรธน์ วงศ์สุภา 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1296 33918 กรวิภา จันทร์ตาธรรม 060021 ตะกร้อ
มผ.
1297 33919 ชยุดา ชมภูน้อย 05010 ห้องสมุด
ผ.
1298 33921 ณัฐธิดา ละลำ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1299 33922 ณัฐนันท์ แพทอง 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1300 33923 พงศภัค ใจธิ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1301 33924 จุฬาลักษ์ ใจมั่น 060021 ตะกร้อ
มผ.
1302 33925 ทอประกาย พลทา 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1303 33926 ทิพาวณี หมื่นคำ 10016 English for tourism
ผ.
1304 33927 ทิมกฤตา บรรจงจินดา 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1305 33928 บุศรินทร์ โสภากุล 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1306 33929 ฝนทอง อินทรมาตร 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1307 33930 พันธกานต์ ใจการ 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1308 33931 มัญชุสา ก้อนคำ 060021 ตะกร้อ
มผ.
1309 33932 มาลี แซ่ว้า 060021 ตะกร้อ
มผ.
1310 33933 วลัยลักษณ์ ชุมพล 10016 English for tourism
ผ.
1311 33934 ศศิประภา เป็งนา 060021 ตะกร้อ
มผ.
1312 33935 สุทธิดา นิลสวิต 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1313 33937 อรัญญา ปันเขื่อนขัติ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1314 33938 อาภัสรา ฟองคำ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1315 33939 กฤษฎา ชัยมะณี 04014 GSP
มผ.
1316 33940 เขมชาติ สิทธิฤทธิ์กวิน 04014 GSP
มผ.
1317 33941 ชินวัตร ดวงคำ 04014 GSP
มผ.
1318 33942 สุทัตตา มาพเนาว์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1319 33943 ธีราทร ริ้มสวัสดิ์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1320 33944 พีรภัทร สองสมุทร 05010 ห้องสมุด
ผ.
1321 33945 ภัคพล สาลี 06001 นักกรีฑา
มผ.
1322 33946 โยธิน กาวี 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1323 33947 ปรัชญากร หงษ์อินทร์ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1324 33948 วสุธร คำยา 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
1325 33949 วัชรพล เจริญผล 04014 GSP
มผ.
1326 33950 ศิรวิชญ์ คุณยศยิ่ง 04014 GSP
มผ.
1327 33951 อภิสิทธิ์ ประทุมมา 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1328 33952 อรุช กาวินจ๊ะ 04014 GSP
มผ.
1329 33953 กนกทิพย์ นามวงค์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1330 33954 กัลญารัตน์ ทองกระจ่าง 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1331 33955 กัลณาพัทธ์ มีนา 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1332 33956 กุลธิดา มโนวรรณ์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1333 33957 ชนิกานต์ อินต๊ะ 10011 การละคร
ผ.
1334 33958 ชุติกาญจน์ ระเวงวรรณ์ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1335 33959 ณัฐธาดา สัณหพรชัย 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1336 33960 ดารารัตน์ เต้าประจิม 080011 ขับร้องประสานเสียง
มผ.
1337 33961 ธัญพิชชา กันธิยะ 06004 ฟุตซอล
มผ.
1338 33962 นนตรา อุชัย 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1339 33963 บรรณารัตน์ คำเเปงคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1340 33964 บุษณียาภรณ์ ปวงคำ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1341 33965 ปวริศา สิงห์คำมา 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1342 33966 ปานิสญา นันตา 04022 จินตคณิต
ผ.
1343 33967 พัชรีดา ภิราษร 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1344 33968 พิชญา คำดี 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1345 33969 พิมพา อุ่นคำ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1346 33970 รัศยา คำจุ่ม 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1347 33971 วิชญาดา บุผาคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1348 33972 ศุภิชชา มะโนเรือง 05010 ห้องสมุด
ผ.
1349 33973 สัจจพร วรรณราช 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1350 33974 สาริกา เดชาสัตถากูล 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1351 33976 สุรีย์วิภา วงค์เนตร 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1352 33978 อรัญญา สิทธิพรม 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1353 33979 กรณัฐ สักแกหลี 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1354 33980 คฑาเดช ใจเที่ยง 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1355 33981 ชิษณุพงศ์ นันทบวรเกียรติ 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1356 33982 ชิษณุพงศ์ มาจันทร์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1357 33983 ณัฐนนท์ อินต๊ะวงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1358 33984 ทินภัทร ม่วงสาร 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1359 33985 ธัญพิสิษฐ์ มังคลาด 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1360 33986 นพนันท์ ภูวุฒิ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1361 33987 ปรวิทย์ ภิระบรรณ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1362 33988 พงศกร สูงศักดิ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1363 33989 ภาณุพงษ์ พงษ์ศรี 06004 ฟุตซอล
มผ.
1364 33990 ภูบดินทร์ จินดาทจักร 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1365 33991 รัตติพงศ์ กันธรรม 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1366 33992 วรพันธ์ ธนะวงค์ 06004 ฟุตซอล
มผ.
1367 33993 วีระนันท์ ภัควินิมัย 06004 ฟุตซอล
มผ.
1368 33994 สุทธิพงษ์ ทะเรือน 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1369 33995 อดิศักดิ์ อาโน 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1370 33996 อภิชัย คำแปง 06004 ฟุตซอล
มผ.
1371 33997 กัญญาภัค บั้งเงิน 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1372 33998 โชติกา นุธรรม 13006 เปตอง
มผ.
1373 33999 จิราทิพย์ แสงมณี 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1374 34000 ณัชชา ยาโน 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1375 34001 ณัฐณิชา เรือนแปง 13006 เปตอง
มผ.
1376 34002 ณัฐนิชา รัตนจันทร์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1377 34003 ธันยพร ปัญญาวิชา 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1378 34004 เบญจรัตน์ วงค์มูล 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1379 34005 ปาริฉัตร แจ่มจันทร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1380 34006 พิชชากร บุญเป็ง 13006 เปตอง
มผ.
1381 34007 พิมพ์สร คำวัง 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1382 34008 แพรวา สุภาพ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1383 34009 มินตรา จำนงค์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1384 34010 รติกร ห่วงไธสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1385 34011 รุจิรดา โอฬารสมบัติ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1386 34012 ศุภวดี เตชะตน 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1387 34013 สวิชญา อ้อยผดุง 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1388 34014 สิดาพร ครุฑเพ็ชร 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1389 34015 สุพิชา อินต๊ะสงค์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1390 34016 นันทพัฒน์ บุญเทพ 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1391 34017 อพิชญา ปงรังษี 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1392 34018 อรพรพรรณ สุวรรณศิลป์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1393 34019 ณัฐพงศ์ ศรีบุญเรือง 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1394 34020 พาณิชวัส ธิยะคำ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1395 34021 พิชิตชัย คำจ้อย 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1396 34022 พีรณัฐ ใจคำแปง 05010 ห้องสมุด
มผ.
1397 34023 ภูบดินทร์ สลีสองสม 06004 ฟุตซอล
มผ.
1398 34024 ภูวไนย ฟองศรี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1399 34025 ลัทธพล ตาดำนิล 05010 ห้องสมุด
ผ.
1400 34026 วงศพัทธ์ ศุทธรัตน์ไพบูลย์ 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1401 34028 กชนันท์ ปินตาวงค์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1402 34029 กนกวรรณ กันทะคำ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1403 34030 กาญจนี คชนิล 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1404 34032 ชนม์นิภา กามะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1405 34033 ธันย์ลดา ไกว 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1406 34034 ชลธาร แยซอกู่ 06004 ฟุตซอล
มผ.
1407 34035 ณัฐธิดา เสริมสุข 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1408 34036 ธนัชพร เขื่อนเพชร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1409 34038 ธันย์ชนก แสงศรี 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1410 34039 นรรัตน์ ศรีคำ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1411 34040 รัฐภูมิ แซ่บือ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1412 34041 พัทธนันต์ วงค์ใหญ่ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1413 34042 พัทธนันท์ ยอดยา 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1414 34043 พิชชาพร พรหมบุตร 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1415 34044 พิชญาดา ธรรมสอน 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1416 34045 พิมลพ์ภัส สิงห์หา 06004 ฟุตซอล
มผ.
1417 34046 ภัทรกานต์ ศุภฐิติพงศ์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1418 34047 ณัฐณิชา พานิช 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1419 34048 ลักษณารีย์ อินต๊ะรัตน์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1420 34049 สุพัตรา มณีบงกช 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1421 34050 สุพิชญา รัตนชูวงศ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1422 34051 สุมิตตา ธรรมวงค์ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1423 34052 สุวิชญา ตุ้ยเต็มวงค์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1424 34053 อารียา รักษาศิริ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1425 34054 เบญญาพร อินทราลาม 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1426 34055 ธนวัฒน์ บุญลอม 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1427 34056 นฤภร บุญของ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1428 34057 ดาวตะวัน สิงห์โตทอง 06004 ฟุตซอล
มผ.
1429 34058 นิพาพร กุศล 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1430 34059 ปิยะพงษ์ ฉิมปะรี 060021 ตะกร้อ
มผ.
1431 34060 พิณณรงค์ คำนวน 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1432 34061 ณัฐธิดา เอี่ยมสุวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1433 34062 บุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
1434 34063 รัตนา พรมที 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1435 34064 ณัฐกานต์ พรมอินทร์ 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1436 34065 ณัฐดนัย ศรีทวีคูณ 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
1437 34066 ทรงสิทธิ์ แยฉ่อ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1438 34068 วชิรพล หนั่นต่า 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1439 34069 สรรพวัต ปัดศรี 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1440 34070 สุทธิพงษ์ ไชยวงค์คำ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1441 34071 กัญณิกา ทรัพย์มาก 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1442 34072 จารุวรรณ จอมสุวรรณ์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1443 34073 ญาณิศา ปินตา 05010 ห้องสมุด
ผ.
1444 34075 เบนาญี ไทยอนันต์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1445 34076 พอฤทัย เจริญผล 05010 ห้องสมุด
ผ.
1446 34077 รัญญารุ่ง แซ่เต๋น 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1447 34078 วริวรรณ ภิชัย 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1448 34079 สุดารัตน์ เบียกากู่ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1449 34081 อรรฐรัตติ สุวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1450 34082 เอื้อมเดือน วงค์สุวรรณ์ 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1451 34084 ณัฐพล ช่วยไทย 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1452 34086 ณัฐวุฒิ แดงปัดแหว๋ว 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1453 34087 พัศวัฒน์ หงษ์คำ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1454 34088 พีรพล อุดมพล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1455 34090 กฤษฏาพร อ้นกลิ้ง 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1456 34092 จิราพร ชาดุ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1457 34093 จุฑาทิพย์ วิมลพันธุ์ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1458 34094 พรสวรรค์ วงค์ริยะ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1459 34097 ธิดา ผาบวงค์สาย 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1460 34098 นัทธมน จินะราช 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1461 34100 ปริยากร คำมงคล 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1462 34101 พิมพ์ใจ อาษากิจ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1463 34102 พีรยา โพธิเนตร 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1464 34103 มะลิวัลย์ อาเคอ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1465 34105 มุฑิตา หงษ์คำ 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1466 34106 สุธาสินี เจริญปฐยาวัต 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
1467 34108 อรวรรณ มูลเสน 09003 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสอบวัดระดับ
ผ.
1468 34109 ชัยณัฐ มานาประเสริฐ 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
1469 34110 เมธิชัย อุณหเสรี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1470 34111 อติชาติ ภูริอนันต์กุล 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
1471 34112 ธัญญรัตน์ ใจฟู 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
1472 34113 นุชจรีย์ บั้งเงิน 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
1473 34114 เมธาวินี สิริลัง 10014 Crossword ม.ปลาย
ผ.
1474 34115 รัตนา ชีหมื่อ 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
1475 34116 สมฤดี เยลู 090021 ห้องสมุดภาษาจีน มปลาย
มผ.
1476 34117 สุกัญญา สหัสวัตกุล 05010 ห้องสมุด
ผ.
1477 34118 อรปรีญา ทองศรี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
1478 34120 กันตพงษ์ แซ่จาง 060021 ตะกร้อ
มผ.
1479 34121 โชติกะ ฮิราโคบะ 12011 สภาวะผู้นำในโรงเรียน
มผ.
1480 34122 ณัฐภัทร หมื่นศรีภูมิ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1481 34123 เนวุธ อุดกันทา 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
1482 34124 พัทธนะ เพชรจรัสชัย 060021 ตะกร้อ
มผ.
1483 34126 ศุภฤกษ์ โยคำ 11009 ภาพยนต์สั้น
ผ.
1484 34127 สรวิศ พลเยี่ยม 07002 ชวนคิดชวนทำ
มผ.
1485 34130 เกศรินทร์ สุทธนะ 10020 Calligraphy club
มผ.
1486 34133 มติครรภ คล้ายทอง 02007 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 2
มผ.
1487 34135 ปรีญานัฐ นันติ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
1488 34136 ปวีณ์นุช ยูลึ 10020 Calligraphy club
มผ.
1489 34137 พนัชกร โนขัติ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
1490 34138 มัญชุสา เทียนทอง 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
1491 34139 ศวิตา จันทรคติ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
1492 34141 มัฆวัต รัตนจันทร์ 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1493 34142 วิชชากร ดอนชัย 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
1494 34143 กนกอร ประมาณ 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
1495 34144 กันตนา กันทะเตียน 05001 คำคม
ผ.
1496 34145 ชณัฐดา โปธิ 05001 คำคม
ผ.
1497 34146 ชนธิดา จันทะบุตร 05001 คำคม
ผ.
1498 34147 เบญจรัตน์ ธรรมรัตน์ 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
1499 34148 ณัฎฐากร โกสีลา 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1500 34149 นิยดา เรือนหล้า 15004 ศิลปะสร้างชีพ
ผ.
1501 34150 บุษยา เม่อแล 05001 คำคม
ผ.
1502 34151 ภัทราวดี ไชยล้อม 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1503 34152 ศิวณีย์ จินระดา 11013 กฎหมายน่ารู้
ผ.
1504 34153 ศุภลักษณ์ พูเบกู่ 05001 คำคม
ผ.
1505 34154 อภิสรา แซพากู่ 05001 คำคม
ผ.
1506 34155 ฐิติรัตน์ แก้วทา 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1507 34157 ธนวิทย์ สุภาษิต 13006 เปตอง
มผ.
1508 34160 ปฎิภาณ ไมตรีทวีนิธิ 060021 ตะกร้อ
มผ.
1509 34161 ปิยะพันธ์ ฉิมปะรี 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1510 34162 ภาณุพงษ์ ธรรมปัญญา 13006 เปตอง
มผ.
1511 34163 ศิลปากรณ์ บุญแรง 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1512 34165 โชติรส โพธิ์วัน 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
1513 34167 พชรรัตน์ สร้างสุข 12015 นักกิจกรรม(พื้นฐาน)
ผ.
1514 34168 พรรณราย คำจันทร์ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1515 34169 พิรุณ มาเยอะ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1516 34170 เฟื่องฟ้า นะทอ 05008 นักศึกษาวิชาทหารหญิงชั้นปีที่ 1-3
ผ.
1517 34171 ธนทรัพย์ ดอนเลย 060021 ตะกร้อ
มผ.
1518 34172 สุทธินันท์ ปินตา 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1519 34173 สุภัสสรณ์ มีพร้อม 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1520 34176 พัชรี มหาวงค์วรรณ์ 05004 คุ้มครองผู้บริโภค
มผ.
1521 34177 ชีวัธนัย เมืองดี 09002 วัฒนธรรมจีน(ม.ปลาย)
มผ.
1522 34178 อภิวิชย์ มณี 10001 นักศึกษาวิชาทหารชายชั้นปีที่ 3
มผ.
1523 34179 อริศรา แสงสว่าง 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1524 34180 ชยาภิวัฒน์ ขัติยะ 060021 ตะกร้อ
มผ.
1525 34181 ธนากร วิเศษจารุโรจน์ 060021 ตะกร้อ
มผ.
1526 34182 โอบอ้อม อางิ 13006 เปตอง
มผ.
1527 34183 ณัฐพล พรมมา 060021 ตะกร้อ
มผ.
1528 34184 กฤติภูมิ สิทธิพรม 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1529 34185 จิราพัชร์ รัตนชัยจรัสพร 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1530 34186 จุลพงค์ เดชะบุญ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1531 34187 ชัชนันท์ชัย ศรีลาวัลย์ 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1532 34188 ณัฐนันท์ มีจินดา 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1533 34189 ณัฐพลากร ภักดิ์ชัยภูมิ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1534 34190 ธนาธรณ์ วันทา 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1535 34191 ปรวัฒน์ ดอนทะนาม 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1536 34192 พณทรรศน์ ชัยประการ 03002 Model Design Inspiration to design
ผ.
1537 34193 พัชรพิสิฐ ปัญญาคำ 10020 Calligraphy club
มผ.
1538 34194 พิพัฒน์พงษ์ จันต๊ะพรมมา 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1539 34195 ศุภฤกษ์ ธารทองไพบูลย์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1540 34196 สิรวิชญ์ เหลาลาภะ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1541 34197 เสฏฐวุฒิ ดวงคำ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1542 34198 อัครเดช ศรีวิชัย 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1543 34199 กชพร กาวิละ 04001 เวทคณิต
ผ.
1544 34200 กมลลักษณ์ ชัยจักร์ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1545 34201 เกวลิน ภูษาทอง 080012 cover dance
มผ.
1546 34202 จิรารัตน์ เสียงโต 10020 Calligraphy club
มผ.
1547 34203 ชนานันท์ ถนอมกิจ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1548 34204 ชุติมณฑน์ แก้วรากมุข 04001 เวทคณิต
ผ.
1549 34205 ซัลวา ไทยอนันต์ 10020 Calligraphy club
มผ.
1550 34206 ญาณีนาถ คุณานุภาพกุล 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1551 34207 ณฐมน อุตทะณา 03002 Model Design Inspiration to design
มผ.
1552 34208 ณัฎฐธิดา ฟองฟู 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1553 34209 ณัฐการ์ เกตุชาติ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1554 34210 ณัฐชธิดา ดวงทิพย์ 080012 cover dance
มผ.
1555 34211 จิรัชยา ต้ายไทสง 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1556 34212 ดาราณี เครือมูล 10020 Calligraphy club
มผ.
1557 34213 ธนัชภร ธะนะหมอก 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1558 34214 บุณยาพร ใจนิตย์ 04001 เวทคณิต
ผ.
1559 34215 ปิยาพร ปีเจริญ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1560 34216 พจณิชา พรมเมา 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1561 34217 พลอยทราย บุตรทองอยู่ 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1562 34218 พีระนันธ์ วรรณราช 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1563 34219 ร่มฝน เตชะตน 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1564 34220 วิลาสินี พรมสี 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1565 34221 ศศิกานต์ คำปัน 04012 A-math Sudoku
มผ.
1566 34222 สุจีรา กันทะเตียน 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1567 34223 เสาวคนธ์ สติหทัย 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1568 34224 ณัฐพงษ์ ตะต้องใจ 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1569 34225 ณัฐวัตร ปะระมะ 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1570 34226 ธนกร ปันสีทอง 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1571 34227 ธึรเมธ หมื่นมโน 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1572 34228 ปฏิภัทรกรณ์ ศิริศิทวน 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
1573 34229 ฟิวเจอร์ ศรีธัญรัตน์ 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1574 34230 ภูดิศ หนูเจริญ 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1575 34231 ภูริณัฐ หนักตื้อ 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1576 34232 วิชญ์ภาส โกเสนตอ 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1577 34233 สรศักดิ์ ปัญญาวิชัย 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1578 34234 สิรวิทย์ บุศยเพศ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
1579 34235 อพิรักษ์ บัวหลวง 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1580 34236 อาชวนนท์ พันโน 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1581 34237 กชพร อภิเดชกุล 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1582 34238 กนกวรรณ จือสุผล 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1583 34239 กฤษิดิ์ญา ไชยจริม 10005 Singing English Song
มผ.
1584 34240 จิรฉัตรรัตน์ คำแผ่นไชย 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
1585 34241 ชญาภา พุทธจันทร์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1586 34242 ชนม์นิภา กันธาสุวรรณ์ 10005 Singing English Song
มผ.
1587 34243 ชัญญาภัค ดิษฐวุฒิ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1588 34244 ณัฐกฤตา จิตมโนวรรณ์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1589 34245 ณัฐณิชา ไชยสาร 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1590 34246 ณัฐนรี ตรียาวรกุล 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1591 34247 ณัฐนันท์ เชื้อเมืองพาน 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1592 34248 ธัญชนก วงค์แพทย์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1593 34249 ธีวรา จิตถา 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1594 34250 นันทัชพร เจนใจ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1595 34251 นิธิพร ชุ่มมะโน 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1596 34252 ปัณฑารีย์ ตันติจิราภรณ์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1597 34253 ปากีรนัย งามบ้าน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
1598 34254 พชรพร โชติศศิธร 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1599 34255 พัชรีพร ปัญญาทิพย์ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1600 34256 พินทุ์สุดา จักรผัน 06004 ฟุตซอล
มผ.
1601 34257 เพชรัตน์ดา วันดี 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1602 34258 รัชนก ปู่ยื่อ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1603 34259 รัตน์ติญาภรณ์ แหลมจัด 06004 ฟุตซอล
มผ.
1604 34260 รัมภาพรรณ พลนรัตน์ 10005 Singing English Song
มผ.
1605 34261 ศิวัชญา กิติรัตน์ 04017 คณิตหรรษา
ผ.
1606 34262 สายรุ้ง ใสส่อง 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1607 34263 สุกฤตา โกเสนตอ 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1608 34264 กอปภพ ตามี่ 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1609 34265 เจษฎาภรณ์ ปงกา 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
มผ.
1610 34267 ณัฐภูมิ บั้งเงิน 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1611 34268 พิชิต สิทธิขันแก้ว 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
มผ.
1612 34269 พีรพัฒน์ พรมเรือน 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
มผ.
1613 34270 ภัทรวรรธ แหล่ยัง 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1614 34271 ภูริณัฐ อ่อนนวล 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
มผ.
1615 34272 ศุภกาญจน์ จันทร์วัน 04015 ตอบปัญหาคณิตศาสตร์
มผ.
1616 34273 สุธิพงค์ นามผัด 06004 ฟุตซอล
มผ.
1617 34274 อดิศักดิ์ ขาวสะอาด 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1618 34275 กนกวรรณ จินดาคำ 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1619 34276 กนกวรรณ เตชะ 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1620 34277 จิราภรณ์ อินต๊ะมา 05010 ห้องสมุด
ผ.
1621 34278 เจตสุภา แก้วกันทา 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1622 34279 ช่อเอื้อง ศรีพรม 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1623 34280 ฐิติมา ปุยคำ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1624 34281 ทิพญาภา ชุ่มเมืองเย็น 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
มผ.
1625 34282 ธนัญชนก ศรีพรม 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1626 34283 ธัญชนก ปิงยอง 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1627 34284 นริศรา ชัยประเสริฐ 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
มผ.
1628 34285 นันทการ รอดดี 04022 จินตคณิต
ผ.
1629 34286 นารีรัตน์ ฤทัยเปี่ยมเลิศ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1630 34287 นิภาธร แสนศรี 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1631 34288 ปิ่นกนก พินิจ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1632 34289 ปิยะฉัตร หัตถสาร 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1633 34290 ปุณณิศา อายุยืน 03005 คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์
ผ.
1634 34291 พรนัชชา คำเป๊ก 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
มผ.
1635 34292 พัชราภา พลเยี่ยม 09010 วัฒนธรรมจีน(ม.ต้น)
มผ.
1636 34293 พีรกานต์ ธนูทองสัมพันธ์ 04022 จินตคณิต
ผ.
1637 34294 มุฑิตา ธรรมจักร์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1638 34295 ยลดา มีลาภ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1639 34296 รัตน์ชฎาพร รุ่งเรือง 09006 ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้(ม.ต้น)
ผ.
1640 34297 ลดามณี ลือคำหาร 080012 cover dance
มผ.
1641 34298 วรัทยา มะโนเครื่อง 05010 ห้องสมุด
ผ.
1642 34299 ศิรภัสสร อิ่นคำ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1643 34300 ศุภัสดา ทองดี 05010 ห้องสมุด
ผ.
1644 34301 สุชานันท์ ปวริศร 04022 จินตคณิต
ผ.
1645 34302 สุธีธิดา ตันหนิม 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1646 34303 อริศา สุจิตร 05010 ห้องสมุด
ผ.
1647 34304 จักรพรรดิ์ สารเก่ง 14019 Science
มผ.
1648 34305 ณภัทร เสนาป่า 14017 Sudoku
มผ.
1649 34306 ณัฐพงศ์ โตสุนัน 14019 Science
มผ.
1650 34307 นุสรณ์ ทรงชา 14010 Drama club
มผ.
1651 34308 พีรณัฐ อ่อนชัยภูมิ 14017 Sudoku
มผ.
1652 34309 ภัทรพล คำเป๊ก 14017 Sudoku
มผ.
1653 34310 วชิรภัทร บุญมี 14019 Science
มผ.
1654 34311 สุภาษิต ใจเอก 14004 Spoken Poetry
มผ.
1655 34312 โสภณัฐ บัวจำ 14003 Debate
มผ.
1656 34313 กัลยาณี สมุทรเขตร์ 14006 Math club
มผ.
1657 34314 ชฎาธาร บุญทิพย์ 14018 Debate
มผ.
1658 34315 ดาราวีร์ ปัญญา 14006 Math club
มผ.
1659 34316 ธริดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1660 34317 ธวัลรัตน์ วิริยะ 14019 Science
มผ.
1661 34318 ธิรดา ปิติเวทวัฒนา 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1662 34319 นันทัชภรณ์ เลิศศิริกุลประภา 14003 Debate
มผ.
1663 34320 บุญฑริกา ปินตา 14019 Science
มผ.
1664 34321 ปริยากร เรืองเจริญ 14003 Debate
มผ.
1665 34322 พิมพ์นภัส ทองไฝ 14006 Math club
มผ.
1666 34323 พิมพ์มาดา สวามิวัศดิ์ 14006 Math club
มผ.
1667 34324 เพ็ญนภา คำเงิน 14006 Math club
มผ.
1668 34325 มัธติกา ธัญญาโกศล 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1669 34326 โยษิตา อารีย์ 14019 Science
มผ.
1670 34327 วรินลำไพ สองแก้ว 14010 Drama club
มผ.
1671 34328 สาวิตรี โพธิสุวรรณ 14019 Science
มผ.
1672 34329 สุกฤษตา สันหมุด 14003 Debate
มผ.
1673 34330 สุพิชญาย์ บุญศรี 14005 Eng Language Film viewing club
มผ.
1674 34331 โสมรัศมี วุฒิสรรพ์ 14019 Science
มผ.
1675 34332 อักษราพัชร์ ขัติยะ 14006 Math club
มผ.
1676 34333 อาภาภัทร เลิศสุขบรรเจิด 14003 Debate
มผ.
1677 34334 นววรรณ ตุ้ยต๋า 13005 หมากรุก หมากฮอส
ผ.
1678 34335 พัชรพล ปงหาญ 04014 GSP
มผ.
1679 34336 ณัฐนรี นาเสงี่ยม 10011 การละคร
ผ.
1680 34337 เรณุกา ศรีเมือง 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1681 34338 กุศลณัฏฐ์ เก่งเกรียงไกร 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1682 34339 ชนิกานต์ วิชัยกุล 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1683 34340 ธนกฤต ศิริถิ่นพยัคฆ์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1684 34341 จักรครินทร์ ติป้อ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1685 34342 เสาวณีย์ ศรีวิศร 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1686 34343 ก้องเกียรติ บุญเรือง 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
1687 34344 ธัญดา ท๊อปเลอร์ 05010 ห้องสมุด
มผ.
1688 34345 นันทัชพร กันแก้ว 02006 อาหารไทย
ผ.
1689 34346 สิทธิศักดิ์ สุรินทวงษ์ 04012 A-math Sudoku
มผ.
1690 34347 จุฑาทิพย์ สุรินแก้ว 04012 A-math Sudoku
มผ.
1691 34348 พิริยชัย มุ้งกุนา 05010 ห้องสมุด
ผ.
1692 34349 อาม แก้วใส 04012 A-math Sudoku
มผ.
1693 34350 จิรนันท์ สิทธิขันแก้ว 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1694 34351 ภาณุวัฒน์ ศรีพรม 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1695 34352 วชิรวิทย์ จันต๊ะมะ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1696 34353 ศุภณัฐ สามั่น 05010 ห้องสมุด
ผ.
1697 34354 ฐิติมา ชีววิริยะกุล 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1698 34355 พีรภัทร์ ดังดี 05010 ห้องสมุด
ผ.
1699 34356 พิมพ์ลภัส ยาท้วม 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
1700 34357 พฤฒิพงศ์ คำมูล 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1701 34358 นภาดา อาธิเสนะ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1702 34359 ชาลิสา สุภา 06004 ฟุตซอล
มผ.
1703 34360 ลักษิกา คำแดง 04012 A-math Sudoku
มผ.
1704 34361 รุจิรา จิตปรีชาญ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
1705 34362 ธนาธิป ยาวิชัย 04012 A-math Sudoku
มผ.
1706 34363 อภิชัย พลสวัสดิ์ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1707 34364 พิมลนาฏ ไชยตามล 05010 ห้องสมุด
ผ.
1708 34365 จินต์จุฑา ล้ำเหลือ 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1709 34367 เฟรมเพชร ขัติวงค์ 03002 Model Design Inspiration to design
มผ.
1710 34368 พิชชาพร ตาคำนิล 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1711 34369 ศุภาพิชญ์ ศรีธิเป็ง 05010 ห้องสมุด
ผ.
1712 34370 อิษฎา ม่วงรัตน์ 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
1713 34371 จักรภัทร อังสิริ 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1714 34372 จิรายุ สามแก้ว 04001 เวทคณิต
ผ.
1715 34373 จิราพร มณีจันสุข 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1716 34374 กัญญวรา ธรรมสาร 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1717 34375 ไอรดา ธรรมวงค์ชัย 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1718 34376 จินดาหรา ปวนสิงห์ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1719 34378 สุธร อุ่นคำ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1720 34379 วิทวัส ตันแจ้ 04014 GSP
มผ.
1721 34380 ศุภกฤต ตั๋นจี๋ 13006 เปตอง
มผ.
1722 34381 พิมพ์มาดา เตจ๊ะวันดี 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1723 34382 ธัญชนิต สมุทธารินทร์ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1724 34383 จุฬาลักษณ์ อินตรัตน์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1725 34384 วรวุฒิ เที่ยงแสน 13006 เปตอง
มผ.
1726 34385 วรัชยา เผดิมศักดิ์พิทยา 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1727 34386 ธัญญลักษณ์ ดวงแสง 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1728 34387 เจนจิรา บำรุง 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1729 34388 จิณณธรรม ผาคำ 04012 A-math Sudoku
มผ.
1730 34389 ศิริกัญญา กันธิยะ 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1731 34390 ลออรัตน์ ศิริยาใจ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1732 34391 ซาลามะฮ์ บุญหวัง 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1733 34392 ชินพัฒน์ ยศวงค์ 13006 เปตอง
มผ.
1734 34393 นิวัฒน์ มโนคำ 13006 เปตอง
มผ.
1735 34394 กัณฐรัตน์ กันธิยะ 04012 A-math Sudoku
มผ.
1736 34395 เกศรินทร์ อินต๊ะมา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1737 34396 นาตาลี มาเชอกู่ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1738 34397 วริศรา ละราธิ 080012 cover dance
มผ.
1739 34398 ธนวิชญ์ น้ำใจดี 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1740 34399 อเล็ก กู่ผือ 06004 ฟุตซอล
มผ.
1741 34400 ธรัสพร ใจตุ้ย 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1742 34402 อริสา พรหมศรี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1743 34403 เฉลิมพล เหมี้ยงหอม 13006 เปตอง
มผ.
1744 34404 กนกวรรณ จันทร์หอม 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1745 34405 ชยพล ณ ลำปาง 04012 A-math Sudoku
มผ.
1746 34406 ณัฐกิตติ์ มะลิดง 13006 เปตอง
มผ.
1747 34407 ธีรภัทร์ เดชพิทักษ์ยนต์ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1748 34409 ชุติมา คงเจริญ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1749 34410 สุพรรณิกา วรชิน 02002 ร่วมด้วยช่วยกัน
ผ.
1750 34411 ธัญพิชชา ธุระวรณ์ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1751 34412 ทิมตะวัน กันธิกา 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1752 34413 หนึ่งนรินทร์ ศักดี 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1753 34414 ณัฐากาญจน์ ลือเดชธนาฉัตร 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1754 34416 ธมนวรรณ นนทะคำจันทร์ 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1755 34417 ชาญณรงค์ อุทยา 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1756 34418 นฤสรณ์ ตนฟู 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1757 34419 ภัทรพร วงค์ต่อม 05010 ห้องสมุด
ผ.
1758 34420 ชีรีน ตานี 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1759 34421 จุฑาลักษณ์ มาแก้ว 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1760 34422 ศุภกฤต ธุวงศ์ษา 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1761 34423 ภูริทัต ณ เชียงใหม่ 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1762 34424 พงศ์ประดิษฐ์ มหาวรรณ์ 060021 ตะกร้อ
มผ.
1763 34425 ปวีณ์กร ทองสุข 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1764 34426 ศุทธวีร์ ศรีธิเมืองใจ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1765 34427 สรยุทธ มโนใจ 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1766 34428 อภิสราภ์ เกิดกาญจน์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1767 34429 ปิยะพงษ์ กาวี 10009 English for fun
ผ.
1768 34430 ศิรินทิพย์ ดวงมะลิ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1769 34431 ธีราภรณ์ ไชยรัตน์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1770 34432 ณธิดา สุวรรณนิกขะ 05010 ห้องสมุด
มผ.
1771 34433 ฮามีด๊ะฮ์ บุญหวัง 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1772 34434 ศรัญญา วงศ์บุญมา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1773 34435 เมธาสิทธิ์ เทพสุรินทร์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1774 34436 ณัฐภูมิ นามวงค์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1775 34437 ศิรชัช หลวงฟอง 06004 ฟุตซอล
มผ.
1776 34438 ริญชิดา แซ่โค้ว 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1777 34439 ชิดชนก ไชยเลิศ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1778 34440 ทัศนีย์ จิตรจันทร์ 05005 ร้านหมอภาษา
ผ.
1779 34441 พิมพ์สุภา เชก้อ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1780 34442 ปาณิสรา ศรียอด 02004 งานประดิษฐ์
มผ.
1781 34443 วรชยุต ปลิดตา 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1782 34444 นิติภูมิ สุทธิพนไพศาล 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1783 34445 ทีปกร โจ 04014 GSP
มผ.
1784 34446 ปิยดา สีเมืองปูน 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1785 34447 พรสวรรค์ เหย่อท่งกู่ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1786 34448 เรืองปริพัฒน์ จันหล้า 04014 GSP
มผ.
1787 34449 รินรดา ปงรังษี 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1788 34450 ชยากร วงศ์ส่งชัย 060021 ตะกร้อ
มผ.
1789 34451 ชยากรณ์ ตาบุญ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1790 34452 ภัทรธร รัชศรีวอ 04014 GSP
มผ.
1791 34453 อลิสา วง 05015 กวีเยาวชน
ผ.
1792 34454 ณัฐณิชา คีรีแก้ว 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1793 34455 สรไกร สุริยะไชย 12021 ปั้นฝัน
ผ.
1794 34456 วิชาฎา เยาว์ใจ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1795 34457 วลัยลักษณ์ สุขแนบ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1796 34458 กรวิชญ์ ชุมภูพันธ์ 04014 GSP
มผ.
1797 34459 พิมพ์ชนก โคทอง 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1798 34460 จิระวัฒน์ สมไสว 080012 cover dance
มผ.
1799 34461 ศุทธินี ใหม่อารินทร์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1800 34462 ปาณิสรา มหาวงศ์นันท์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1801 34463 ภาคิน โกลาหะฬะ 04014 GSP
มผ.
1802 34464 จิรธิป เทพมนตรี 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผ.
1803 34465 กุลณัฐ ศักดาคำ 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1804 34466 รัฐภูมิ อุดมอด 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผ.
1805 34467 กมลชนก กุลสุวรรณ์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1806 34468 นภัสกร ตาแปง 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1807 34469 กัณธพัช ปันนะสุทธิพันธ์ 04014 GSP
มผ.
1808 34470 ณัฐลิดา คำชุ่ม 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1809 34471 ลีลาวดี อายิ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1810 34472 ณฐศร ใจเสมอ 08006 โยธวาฑิต
มผ.
1811 34473 นฤเบศร์ เล็กโสภี 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผ.
1812 34474 พิมพ์วิภา ปารมี 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1813 34475 นันท์นภัส แก่นดีอนันต์สกุล 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1814 34476 พิชยา เปียงแล่ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1815 34477 อัยยา ราษโต 02006 อาหารไทย
ผ.
1816 34478 วรัญญา คำไชย 02006 อาหารไทย
ผ.
1817 34479 วรินยุพา วังคีรี 02006 อาหารไทย
ผ.
1818 34480 เปมิกา ธรรมราษฎร์ 08003 ดนตรีพื้นเมือง
มผ.
1819 34482 พงศธร สวยสม 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผ.
1820 34483 นวัตกรณ์ ธาวินธารารัตน์ 04014 GSP
มผ.
1821 34484 วรนุช คำน้อย 02006 อาหารไทย
ผ.
1822 34485 อัญทิษา แสนทนันชัย 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1823 34486 เนรมิตร ตายะ 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผ.
1824 34488 บุญชญา วงษ์ธิสา 02006 อาหารไทย
ผ.
1825 34489 ศุภาพิชญ์ สีมา 080012 cover dance
มผ.
1826 34490 ศักดิ์ณรงค์ เขื่อนเพ็ชร 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1827 34491 จารวี แสงพันตา 09009 ภาษาฝรั่งเศสหรรษา
มผ.
1828 34492 ศศิประภา สืบพันธ์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1829 34493 อภิวิชญ์ วรรณสอน 120151 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน
ผ.
1830 34494 คุณวุฒิ งานยางหวาย 08001 ดนตรีสากล
ผ.
1831 34495 เกสรา รุณรักษา 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1832 34496 ประภาวรินทร์ ฉัตรบวรนันท์ 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1833 34497 วันวิสาข์ นภาจรี 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1834 34498 จุฑารัตน์ สุ่ยแดง 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1835 34499 หยกผกา วันมหาใจ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1836 34500 ธัญยธรณ์ ใจฝั้น 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1837 34501 สิรวิชญ์ เครือคำ 04014 GSP
มผ.
1838 34502 วริศรา สกุลลิขิตชัย 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1839 34503 ปวีณา มาเตชะ 02006 อาหารไทย
ผ.
1840 34504 สิรินาถ จิตมั่น 08005 นาฏศิลป์
มผ.
1841 34506 พีระพัฒน์ ปัณชญานนท์ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
1842 34507 พัชรพร ไทยโกษา 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1843 34508 พิชญาดา หล้าเป็ง 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1844 34509 ธรณินทร์ มะโนวงค์ 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1845 34510 ธนภูมิ กังสุกุล 04014 GSP
มผ.
1846 34512 กฤษดี อินต๊ะวงค์ 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1847 34513 อนวัช ขวัญบุศบงศ์ 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1848 34514 พีรพัฒน์ สวัสดิทัต 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1849 34515 บุษกร ต๊ะเขียว 06004 ฟุตซอล
มผ.
1850 34516 รักษญา ใจคำต๋า 06004 ฟุตซอล
มผ.
1851 34517 นันท์นภัส ใจเพชร 06004 ฟุตซอล
มผ.
1852 34518 กัญชลิกา ศรีรัตน์ 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1853 34519 ปิยะมาศ ปาลี 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1854 34520 วชิราภรณ์ เมืองงาม 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1855 34521 ปีติ แซ่เท่า 10013 English Tour
ผ.
1856 34522 ชนิดา ดวงคำ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1857 34523 สรวิชญ์ ใจปิน 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1858 34524 ขวัญชนก ขันธ์แก้ว 080012 cover dance
มผ.
1859 34525 อรทัย ไวไธสง 02006 อาหารไทย
ผ.
1860 34526 ศิวัช สมพงษ์ 04014 GSP
มผ.
1861 34527 อารยา ถนอมชื่น 02006 อาหารไทย
ผ.
1862 34528 โชติวัชร์ สมณะ 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
1863 34529 พีระดา ผ่องสันเทียะ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1864 34530 อรทัย สารเก่ง 02006 อาหารไทย
ผ.
1865 34531 ณิชกุล ไชยรัตน์ 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1866 34532 อาภา หงษ์รัตน์ 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1867 34533 พิมพ์วลีย์ สุยะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1868 34534 ชนาภา ลำภู 08005 นาฏศิลป์
ผ.
1869 34535 ศรุตยา สุระวงค์ 08002 ศิลปะไทย
มผ.
1870 34536 ปาริฉัตร ต๊ะวรรณะ 12003 เยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน
ผ.
1871 34537 สุธิชัย หมื่อแล 06005 กรีฑาเพื่อสุขภาพ
ผ.
1872 34538 ธัญญารัตน์ ปันติ 02003 ครอสติสพาเพลิน
มผ.
1873 34539 พรนภัส พุทธาศรี 080012 cover dance
มผ.
1874 34540 ณัฎธิชา ไชยยา 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1875 34541 ธมนวรรณ กันทะสาร 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1876 34542 จักรพรรดิ คิ้วสุวรรณวงศ์ 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1877 34543 ปรียากร กันธิยะ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1878 34544 ปรารถนา ปัญญาหลวง 06003 วอลเลย์บอล
มผ.
1879 34545 สุชานันท์ คำแก่น 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1880 34546 ธนัชชา คำพิพาก 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1881 34547 ณัฐฐานุวัฒน์ กาวิละมูล 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1882 34548 ศิริกานต์ ยะภักดี 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1883 34549 ศรสวรรค์ ศุภสันต์สิริ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1884 34550 ญาณพัฒน์ เฉียบแหลม 12024 สิ่งประดิษฐ์วิทยาศาสตร์
มผ.
1885 34551 อินธิรา ดวงสนิท 10005 Singing English Song
มผ.
1886 34552 สุธิตรา ไชยสาร 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1887 34553 ศศิวิมล ทนทาน 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1888 34554 รวินท์นิภา มังคละ 05010 ห้องสมุด
ผ.
1889 34555 ชยากร พันธุศิลป์ 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1890 34556 อรรัมภา มหานิล 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1891 34557 วรณิกา นวลสุข 05010 ห้องสมุด
ผ.
1892 34558 ธันทิวา ลี้แสน 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1893 34559 สุธิดา หาญแก่น 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1894 34560 ฐิติชญา ใจคำ 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1895 34561 รัฐภูมิ ปัญญาแดง 10006 ออร์เครสต้า
มผ.
1896 34562 วรริทธิ์เดช คำชุ่ม 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1897 34563 วรวิช จันทร์แว่น 06004 ฟุตซอล
มผ.
1898 34564 สรวีย์ ตรีธวัช 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1899 34565 สุฎาภัทร จันกิติ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1900 34566 พิรญาณ์ พรมขัดดุก 05010 ห้องสมุด
ผ.
1901 34567 โชติกา นาทะสัน 11003 เจียงฮายหรรษา
ผ.
1902 34568 ณภัทร จันทาพูน 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1903 34569 ภูวนัตถ์ ยานะ 06006 บาสเกตบอล
มผ.
1904 34570 ภัทรวดี จุมปู 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1905 34571 กัญญาณัฐ ธีรโฆษิต 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1906 34572 รฐนนท์ ชุ่มใจ 060021 ตะกร้อ
มผ.
1907 34573 ชมพูนุท น้อมทางธรรม 05014 วัยรุ่น วัยใส
ผ.
1908 34575 หทัยรัตน์ วงษา 080011 ขับร้องประสานเสียง
ผ.
1909 34576 จิณณะ ชนะจิตต์ 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1910 34577 สมชาย เรืองสังข์ 10017 Crossword ม.ต้น
ผ.
1911 34578 ปรเมศวร์ เงินอินต๊ะ 08007 ดนตรีไทย
มผ.
1912 34579 พัชราภา นัยนานนท์ 02006 อาหารไทย
ผ.
1913 34580 ปวันรัตน์ คำฟู 06002 แกนนำทูบีนัมเบอร์วัน
มผ.
1914 34581 กัญญาริณทร์ ศรีวิชัย 11007 สวดมนต์สรภัญญะพัฒนาจิต
มผ.
1915