:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 08001 นางอังคณา ละออ หัวหน้าหมวด Angkana@damrong.ac.th
2 08002 นายกฤษฎา รักษาศิลป์ รองหัวหน้าหมวด kritsada@damrong.ac.th
3 08003 นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ รองหัวหน้าหมวด pichitsin@damrong.ac.th
4 08005 นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา ครูผู้สอน Sasisoawapa@damrong.ac.th
5 08006 นางสาวทัศนีย์ มะโนสอน ครูผู้สอน tassanee@damrong.ac.th
6 08007 นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ ครูผู้สอน kunnawat@damrong.ac.th