:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 07001 นางชญาภา แก้วชุมพลกุล หัวหน้าหมวด Chayapa@damrong.ac.th
2 07005 นายสุริยะ แสงนันชัย ครูผู้สอน suriya.s@damrong.ac.th
3 07006 นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ ครูผู้สอน primpraw@damrong.ac.th
4 07007 นางสาววรีรัตน์ อาจนาเสียว ครูผู้สอน wareerat@damrong.ac.th