:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 07001 นางชญาภา แก้วชุมพลกุล หัวหน้าหมวด Chayapa@damrong.ac.th ครู
2 07002 นายสารัชต์ สิงหโฆษิต ครูผู้สอน Sarat@damrong.ac.th ชำนาญการ
3 07003 นางสุวิชชา จินาอิ ครูผู้สอน Suwicha@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4 07005 นายสุริยะ แสงนันชัย ครูผู้สอน suriya.s@damrong.ac.th ครู
5 07006 นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ ครูผู้สอน primpraw@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ