:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 20001 นางพัชรี บัดปัน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ patcharee@damrong.ac.th
2 20002 นางจุฑามาศ พวงกุหลาบ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Jutamat@damrong.ac.th
3 20003 นางรัตติกาล ป่าหวาย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Rattikan@damrong.ac.th
4 20004 นางทัศนนันท์ จำรัส เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Thatsananan@damrong.ac.th
5 20006 นางวิลัยพร ประทุมมา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Wilaipon@damrong.ac.th
6 20007 นางอรพรรณ ชาวสวน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ oraphan.op@damrong.ac.th
7 20008 นางสาวปอรภา ชูเทพทิพย์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ hattaya@damrong.ac.th
8 20009 นางสาวกรวิกา พุทธานนท์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ rattana@damrong.ac.th
9 20011 นายศักรินทร์ วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Sakkarin@damrong.ac.th
10 20012 นางสาวชุติกาญจน์ ก๋าอินตา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ chukarn@damrong.ac.th
11 20014 นางสาวพรสวรรค์ มะโนเรือง เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ pornsawan.kam@damrong.ac.th
12 21003 นายดนัยวัฒน์ ภิราษร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ danaiwat@damrong.ac.th
13 20017 นางสาวแพรวพรรณ เตชะ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Praewpun@damrong.ac.th