:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 21001 นายศราวุธ ต้นศรี เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Sarawut@damrong.ac.th
2 21004 นางสาวสุวรรณา ปัญญารัตน์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ suwanna@damrong.ac.th