:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 12001 นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด Sirilak@damrong.ac.th ชำนาญการ
2 12002 นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ รองหัวหน้าหมวด Saisunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
3 12023 นางสุพัตร ทัพธานี รองหัวหน้าหมวด supat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4 12003 นางแสงระวี มีโสภา ครูผู้สอน sangrawee@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5 12005 นางประกาย เลิศรัตนคาม ครูผู้สอน Prakay@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
6 12006 นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ ครูผู้สอน Natanong.nj@damrong.ac.th ชำนาญการ
7 12007 นายมณู ศรีขัติย์ ครูผู้สอน Manu@damrong.ac.th ชำนาญการ
8 12009 นายดุสิต แก้วหล้า ครูผู้สอน Dusit@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
9 12010 นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูผู้สอน Kiettisak@damrong.ac.th ชำนาญการ
10 12011 นายศิลา เฉียบแหลม ครูผู้สอน Sila@damrong.ac.th ครู
11 12012 นายพูนทรัพย์ เผ่าดี ครูผู้สอน Phoolsup@damrong.ac.th ชำนาญการ
12 12013 นางปิยพร ณ ลำปาง ครูผู้สอน Piyaporn@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
13 12014 นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง ครูผู้สอน Yaowares@damrong.ac.th ชำนาญการ
14 12015 นายจิรเวช บัวติ๊บ ครูผู้สอน teacherwarm@damrong.ac.th ครู
15 12016 นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี ครูผู้สอน Jennarong@damrong.ac.th ชำนาญการ
16 12017 นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูผู้สอน Sutipong@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
17 12019 นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ ครูผู้สอน Narongchai@damrong.ac.th ครู
18 12020 นายจำเนิน แสนงาย ครูผู้สอน Jumnern@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
19 12021 นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ ครูผู้สอน wirayuth@damrong.ac.th ชำนาญการ
20 12022 นางสาวรัชนีกร เงินโน ครูผู้สอน Ratchaneekorn@damrong.ac.th ครู
21 12024 นายคงกฤช อะทะวงศ์ ครูผู้สอน kongkrit@damrong.ac.th ชำนาญการ
22 12025 นายอัศวิน ธะนะปัด ครูผู้สอน asawin@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
23 12026 นางสาวนาถยา อุตมา ครูผู้สอน nattaya.nu@damrong.ac.th ครู
24 12027 นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ครูผู้สอน kanokwan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ