:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 23001 นางกันยา เฉียบแหลม เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Kanya@damrong.ac.th
2 23002 นางสาวสุมิตรา เตจ๊ะบุตร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ Sumittra@damrong.ac.th
3 23003 นายโชคชัย ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ chokchai.yord@damrong.ac.th