:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 15001 นายชาญชัย มังคละ พนักงานราชการ Chanchai.man@damrong.ac.th
2 15002 นางสาวสุพรรษา บุญสูง พนักงานราชการ Suphansa@damrong.ac.th
3 15003 นางสาวนัยนา ปุจฉาการณ์ พนักงานราชการ Naiyana@damrong.ac.th
4 15004 นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย พนักงานราชการ Chakkrit@damrong.ac.th