:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 16001 นายสมเกียรติ ดวงพิมพ์ต้น พนักงานขับรถ
2 16002 นายสมชาย สีหนาถ พนักงานขับรถ Somchai.see@damrong.ac.th
3 16004 นายบัญชา ปันนารินทร์ พนักงานขับรถ
4 16005 นายกิตติศักดิ์ ศรีวิชัย พนักงานขับรถ
5 16006 นายอภินันท์ แก้วมณี พนักงานขับรถ -