:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 18001 นางสมสุข นารินคำ พนักงานทำความสะอาด
2 18002  นางบัวผัด ไชยชมภู พนักงานทำความสะอาด
3 18003  นางจันทร์เพ็ญ สายพรม พนักงานทำความสะอาด
4 18004 นางบัวคำ อ้อเจริญ พนักงานทำความสะอาด
5 18005 นางสวิง อินชุม พนักงานทำความสะอาด
6 18006  นางคำแปง ไชยชมภู พนักงานทำความสะอาด
7 18007  นางรจนา ศรีวรรณ์ พนักงานทำความสะอาด
8 18008  นางแสงดาว วิงวอน พนักงานทำความสะอาด
9 18009  นางบัวเหรียญ ท้าวแก่นจันทร์ พนักงานทำความสะอาด
10 18010  นางสุภา ปัญญาผาบ พนักงานทำความสะอาด
11 18011 นางใหล วิงวอน พนักงานทำความสะอาด
12 18012  น.ส.อารีย์ลักษณ์ ท้าวแก่นจันทร์ พนักงานทำความสะอาด
13 18013  นางอรพิน มะโนวรรณ พนักงานทำความสะอาด
14 18014 น.ส.นันทนา ยะถาคำ พนักงานทำความสะอาด
15 18015  น.ส.ทิตย์ธายา คำลือ พนักงานทำความสะอาด
16 18017 นางสาววาสนา วิริยะ พนักงานทำความสะอาด -
17 18018 นางณชญาดา วงค์แสง พนักงานทำความสะอาด ครูผู้ช่วย