:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 19001  นาย ทวีศักดิ์ เชื้อเมืองพาน คนสวนและนักการภารโรง Thaweesak.chu@damrong.ac.th
2 19002  นาย ศิลา อาโน คนสวนและนักการภารโรง Sila.ano@damrong.ac.th