:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 13007 นางสาวอารฎา แก้วขาว ครูผู้สอน
2 13001 นายนิธิพล อุโมง ครูอัตราจ้าง Mostmod11@gmail.com
3 13004 นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูอัตราจ้าง
4 13009 นายอดิเรก วิลัย ครูอัตราจ้าง adirek@damrong.ac.th