:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 05012 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา หัวหน้าหมวด ampika@damrong.ac.th ชำนาญการ
2 05001 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว ครูผู้สอน Saowaluk@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
3 05002 นางสมาภรณ์ ภิญโญ ครูผู้สอน samaphorn@damrong.ac.th ชำนาญการ
4 05004 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง ครูผู้สอน Phattharawan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5 05005 นางวารุณี เลิศพลานันต์ ครูผู้สอน Warunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
6 05006 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน ครูผู้สอน Natthawut@damrong.ac.th ครู
7 05007 นางวันเพ็ญ มากมูล ครูผู้สอน Wanpen@damrong.ac.th ชำนาญการ
8 05008 ว่าที่ ร.ต.หญฺิงนฤทัย ทำบุญ ครูผู้สอน Naruethai@damrong.ac.th ชำนาญการ
9 05009 นายลิขิต ภิระบัน ครูผู้สอน likhit@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
10 05010 นายอุดม ยารวง ครูผู้สอน udom@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
11 05011 นางนิตยา ยารวง ครูผู้สอน nittaya@damrong.ac.th ชำนาญการ
12 05013 นางสาวจารุณี กันติ๊บ ครูผู้สอน jarunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
13 05014 นางสาวณัฐกฤตา ผัดผาย ครูผู้สอน natkrita@damrong.ac.th ชำนาญการ
14 05015 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์ ครูผู้สอน waleerat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
15 05016 พิชชาภรณ์ พันธุุ์เจริญ ครูผู้สอน phichaporn@damrong.ac.th ครู
16 05017 เทียมรัตน์ มาถา ครูผู้สอน theimrat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ