:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 11001 นายพิมพ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด Pim@damrong.ac.th
2 11003 นางจิราภรณ์ สุขสันต์ รองหัวหน้าหมวด Jiraporn.suk@damrong.ac.th
3 11004 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูผู้สอน Boonperm@damrong.ac.th
4 11009 นางแสงอรุณ กุมมาลือ ครูผู้สอน saengaroon@damrong.ac.th
5 11011 นางกรกนก อุ่นบ้าน ครูผู้สอน kornkanok@damrong.ac.th
6 11010 นางปุณยดา ใจอุ่น ครูผู้สอน pundaya@damrong.ac.th
7 11012 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง ครูผู้สอน nichaporn@damrong.ac.th
8 11013 นางพัชรา สิทธิอาษา ครูผู้สอน phaschara.sit@damrong.ac.th
9 11014 นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ ครูผู้สอน kotchakorn@damrong.ac.th
10 11017 นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข ครูผู้สอน waratthaya@damrong.ac.th
11 11015 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี ครูผู้สอน juthamas@damrong.ac.th
12 11016 นายธงชัย อุปรี ครูผู้สอน thongchai@damrong.ac.th
13 11018 นายอภิเศรษฐ แสนชัย ครูผู้สอน aphiset@damrong.ac.th
14 11019 นางสาวกันยารัตน์ กุลดี ครูผู้สอน kanyarat@damrong.ac.th
15 11020 นายสายัญ ธรรมจันตา ครูผู้สอน sayun@damrong.ac.th