:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 11001 นายพิมพ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด Pim@damrong.ac.th ชำนาญการ
2 11002 นางทิพย์วรรณ แสงอรุณ รองหัวหน้าหมวด Tipawan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
3 11003 นางจิราภรณ์ สุขสันต์ รองหัวหน้าหมวด Jiraporn.suk@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4 11004 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูผู้สอน Boonperm@damrong.ac.th เชี่ยวชาญ
5 11005 นางสาวเพ็ญแข จิตมโนวรรณ ครูผู้สอน Penkhae@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
6 11007 นางจิราพร แสงโปร่ง ครูผู้สอน Jiraporn.sang@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
7 11009 นางแสงอรุณ กุมมาลือ ครูผู้สอน saengaroon@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
8 11011 นางกรกนก อุ่นบ้าน ครูผู้สอน kornkanok@damrong.ac.th ครู
9 11010 นางปุณยดา ใจอุ่น ครูผู้สอน pundaya@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
10 11012 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง ครูผู้สอน nichaporn@damrong.ac.th ครู
11 11013 นางพัชรา สิทธิอาษา ครูผู้สอน phaschara.sit@damrong.ac.th ชำนาญการ
12 11014 นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ ครูผู้สอน kotchakorn@damrong.ac.th ครู
13 11017 นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข ครูผู้สอน waratthaya@damrong.ac.th ชำนาญการ
14 11015 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี ครูผู้สอน juthamas@damrong.ac.th
15 11016 นายธงชัย อุปรี ครูผู้สอน thongchai@damrong.ac.th ชำนาญการ
16 11018 นายอภิเศรษฐ แสนชัย ครูผู้สอน aphiset@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
17 11019 นางสาวกันยารัตน์ กุลดี ครูผู้สอน kanyarat@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
18 11020 นายสายัญ ธรรมจันตา ครูผู้สอน sayun@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ