:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 09001 นางนงเยาว์ เนียมแสง หัวหน้าหมวด ชำนาญการ
2 09002 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ รองหัวหน้าหมวด Orapan@damrong.ac.th ครู
3 09003 นายชีวัน สันธิ ครูผู้สอน cheewan@damrong.ac.th ครู
4 09005 นางสาวละมัย กิติ ครูผู้สอน lamai@damrong.ac.th ชำนาญการ
5 09006 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง ครูผู้สอน porntip.kam@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
6 09009 นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา ครูผู้สอน pornwanphen.phr@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
7 09010 นางสุริยาวดี มะโนวงค์ ครูผู้สอน suriyawadee.man@damrong.ac.th ชำนาญการ
8 09011 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครูผู้สอน saranya.rat@damrong.ac.th ครู