:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 09003 นายชีวัน สันธิ หัวหน้าหมวด cheewan@damrong.ac.th
2 09002 นางสาวอรพรรณ รุ่งจรรยากิจ รองหัวหน้าหมวด Orapan@damrong.ac.th
3 09005 นางสาวละมัย กิติ ครูผู้สอน lamai@damrong.ac.th
4 09006 นางสาวพรทิพย์ คำปันแปง ครูผู้สอน porntip.kam@damrong.ac.th
5 09009 นางสาวพรวรรณเพ็ญ พรหมสีดา ครูผู้สอน pornwanphen.phr@damrong.ac.th
6 09010 นางสุริยาวดี มะโนวงค์ ครูผู้สอน suriyawadee.man@damrong.ac.th
7 09011 นางสาวศรัญญา รัตนทวีชัยพร ครูผู้สอน saranya.rat@damrong.ac.th