:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 06001 ว่าที่ ร.ต.ถนอมศรี ไชยชนะ หัวหน้าหมวด Thanomsri@damrong.ac.th
2 06006 นายเลวัลย์ สันดุษิต รองหัวหน้าหมวด lewan@damrong.ac.th
3 06002 นางสุขกาย ยุวกุล ครูผู้สอน Sukkhay@damrong.ac.th
4 06003 นายสุพัฒนา เทพภิบาล ครูผู้สอน Suputtana@damrong.ac.th
5 06004 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูผู้สอน Vittaya@damrong.ac.th
6 06005 สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา ครูผู้สอน Boonthan@damrong.ac.th