:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 03002 นางรัตนาพร สันดุษิต หัวหน้าหมวด Ratanaporn.rc@damrong.ac.th
2 03005 นางสุพัตรา ถมยา รองหัวหน้าหมวด Supatra@damrong.ac.th
3 03001 นางกวีวรรณ เดชปักษ์ ครูผู้สอน Kaweewan.kd@damrong.ac.th
4 03003 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร ครูผู้สอน Nuttanicha@damrong.ac.th
5 03004 นางบงกช บุญเลิศ ครูผู้สอน Bongkot@damrong.ac.th
6 03008 นายชาตรี โถแก้ว ครูผู้สอน chatree@damrong.ac.th