:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 03005 นางสุพัตรา ถมยา หัวหน้าหมวด Supatra@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
2 03002 นางรัตนาพร สันดุษิต รองหัวหน้าหมวด Ratanaporn.rc@damrong.ac.th ชำนาญการ
3 03001 นางกวีวรรณ เดชปักษ์ ครูผู้สอน Kaweewan.kd@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4 03003 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร ครูผู้สอน Nuttanicha@damrong.ac.th ชำนาญการ
5 03004 นางบงกช บุญเลิศ ครูผู้สอน Bongkot@damrong.ac.th ชำนาญการ
6 03007 นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์ ครูผู้สอน khompet@damrong.ac.th ครู
7 03008 นายชาตรี โถแก้ว ครูผู้สอน chatree@damrong.ac.th ชำนาญการ