:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1 02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ หัวหน้าหมวด Sangian@damrong.ac.th
2 02002 นายชัชวาลย์ บุญกอง ครูผู้สอน Chatchawan@damrong.ac.th
3 02004 นางพรสุดา แก้วหล้า ครูผู้สอน Pornsuda@damrong.ac.th
4 02006 นางเรณู ปานกลาง ครูผู้สอน Ranu.p@damrong.ac.th
5 02007 ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ ลังกาแก้ว ครูผู้สอน suphat.lan@damrong.ac.th
6 02008 นายธนุมัฎ ชลอยเมฆ์ ครูผู้สอน tanumut@damrong.ac.th