:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::


อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1 02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ หัวหน้าหมวด Sangian@damrong.ac.th ชำนาญการ
2 02003 นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา รองหัวหน้าหมวด Nattapisud@damrong.ac.th ชำนาญการ
3 02002 นายชัชวาลย์ บุญกอง ครูผู้สอน Chatchawan@damrong.ac.th ชำนาญการ
4 02004 นางพรสุดา แก้วหล้า ครูผู้สอน Pornsuda@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5 02006 นางเรณู ปานกลาง ครูผู้สอน Ranu.p@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
6 02007 ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ ลังกาแก้ว ครูผู้สอน suphat.lan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
7 02008 นายธนุมัฎ ชลอยเมฆ์ ครูผู้สอน tanumut@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ