:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='10' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

08001 นางอังคณา ละออ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Angkana@damrong.ac.th ชำนาญการ
2

08002 นายกฤษฎา รักษาศิลป์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
kritsada@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

08003 นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
pichitsin@damrong.ac.th ครู
4

08005 นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sasisoawapa@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5

08006 นางสาวทัศนีย์ พูลเจริญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
tassanee@damrong.ac.th ครู
6

08007 นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kunnawat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ