:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

08001

นางอังคณา ละออ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Angkana@damrong.ac.th
2

08002

นายกฤษฎา รักษาศิลป์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
kritsada@damrong.ac.th
3

08003

นายพิชิตศิลป์ ปิ่นคำ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
pichitsin@damrong.ac.th
4

08005

นางศศิเสาวภา ดำรงศุภปัญญา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sasisoawapa@damrong.ac.th
5

08006

นางสาวทัศนีย์ มะโนสอน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
tassanee@damrong.ac.th
6

08007

นายคุณวัฒน์ แก้ววิฑูรย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kunnawat@damrong.ac.th