:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='11' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

07001 นางชญาภา แก้วชุมพลกุล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Chayapa@damrong.ac.th ครู
2

07002 นายสารัชต์ สิงหโฆษิต ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sarat@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

07003 นางสุวิชชา จินาอิ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Suwicha@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4

07005 นายสุริยะ แสงนันชัย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suriya.s@damrong.ac.th ครู
5

07006 นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
primpraw@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ