:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

07001

นางชญาภา แก้วชุมพลกุล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Chayapa@damrong.ac.th
2

07005

นายสุริยะ แสงนันชัย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suriya.s@damrong.ac.th
3

07006

นางสาวพริ้มเพรา พฤกษมาศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
primpraw@damrong.ac.th
4

07007

นางสาววรีรัตน์ อาจนาเสียว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
wareerat@damrong.ac.th