:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

12001

นางศิริลักษณ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Sirilak@damrong.ac.th
2

12002

นางสายสุนีย์ ฝั้นก้อ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Saisunee@damrong.ac.th
3

12014

นางสาวเยาวเรศ โอดเทิง รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Yaowares@damrong.ac.th
4

12003

นางแสงระวี มีโสภา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
sangrawee@damrong.ac.th
5

12005

นางประกาย เลิศรัตนคาม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Prakay@damrong.ac.th
6

12006

นางนาฏอนงค์ ทู้ไพเราะ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Natanong.nj@damrong.ac.th
7

12007

นายมณู ศรีขัติย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Manu@damrong.ac.th
8

12009

นายดุสิต แก้วหล้า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Dusit@damrong.ac.th
9

12010

นายเกียรติศักดิ์ อินราษฎร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kiettisak@damrong.ac.th
10

12011

นายศิลา เฉียบแหลม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sila@damrong.ac.th
11

12012

นายพูนทรัพย์ เผ่าดี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Phoolsup@damrong.ac.th
12

12013

นางปิยพร ณ ลำปาง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Piyaporn@damrong.ac.th
13

12015

นายจิรเวช บัวติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
teacherwarm@damrong.ac.th
14

12016

นายเจนณรงค์ วงศ์แสนศรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Jennarong@damrong.ac.th
15

12017

นายสุธิพงษ์ ใจแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sutipong@damrong.ac.th
16

12019

นายณรงค์ชัย ฝั้นก้อ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Narongchai@damrong.ac.th
17

12021

นายธนกฤต จักรสุวรรณ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
wirayuth@damrong.ac.th
18

12022

นางสาวรัชนีกร เงินโน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ratchaneekorn@damrong.ac.th
19

12023

นางสุพัตร ทัพธานี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
supat@damrong.ac.th
20

12024

นายคงกฤช อะทะวงศ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kongkrit@damrong.ac.th
21

12025

นายอัศวิน ธะนะปัด ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
asawin@damrong.ac.th
22

09001

นางนงเยาว์ เนียมแสง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
23

12026

นางสาวนาถยา อุตมา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nattaya.nu@damrong.ac.th
24

12027

นางกนกวรรณ แสงศรีจันทร์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kanokwan@damrong.ac.th