:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='25' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

17002 นายกำธร กองเงิน ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Kamthorn.kon@damrong.ac.th
2

17003 นายอนุชา ปีคำ ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Anuchar.pee@damrong.ac.th
3

17004 นายยงยุติ ไชยแก้ว ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Yongyut.cha@damrong.ac.th
4

17005 นายประสงค์ ไชยชมภู ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
Prasong.cha@damrong.ac.th