:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='26' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

18001 นางสมสุข นารินคำ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
2

18002  นางบัวผัด ไชยชมภู พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
3

18003  นางจันทร์เพ็ญ สายพรม พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
4

18004 นางบัวคำ อ้อเจริญ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
5

18005 นางสวิง อินชุม พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
6

18006  นางคำแปง ไชยชมภู พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
7

18007  นางรจนา ศรีวรรณ์ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
8

18008  นางแสงดาว วิงวอน พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
9

18009  นางบัวเหรียญ ท้าวแก่นจันทร์ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
10

18010  นางสุภา ปัญญาผาบ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
11

18011 นางใหล วิงวอน พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
12

18012  น.ส.อารีย์ลักษณ์ ท้าวแก่นจันทร์ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
13

18013  นางอรพิน มะโนวรรณ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
14

18014 น.ส.นันทนา ยะถาคำ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
15

18015  น.ส.ทิตย์ธายา คำลือ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
16

18017 นางสาววาสนา วิริยะ พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
-
17

18018 นางณชญาดา วงค์แสง พนักงานทำความสะอาด แสดงรูปภาพ
ครูผู้ช่วย