:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='27' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

19001  นาย ทวีศักดิ์ เชื้อเมืองพาน คนสวนและนักการภารโรง แสดงรูปภาพ
Thaweesak.chu@damrong.ac.th
2

19002  นาย ศิลา อาโน คนสวนและนักการภารโรง แสดงรูปภาพ
Sila.ano@damrong.ac.th