:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

13007

นางสาวอารฎา แก้วขาว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
2

13001

นายนิธิพล อุโมง ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
Mostmod11@gmail.com
3

13004

นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
4

13009

นายอดิเรก วิลัย ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
adirek@damrong.ac.th