:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

13007

นางสาวอารฎา แก้วขาว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
2

13001

นายนิธิพล อุโมง ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
Mostmod11@gmail.com
3

13003

นายนิติพงษ์ สกุณา ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
4

13004

นางสาวธิดาพร เสือบางพระ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
5

13008

นายกิตตินันท์ เรืองสังข์ ครูอัตราจ้าง แสดงรูปภาพ
kittinan.rua@damrong.ac.th