:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

11001

นายพิมพ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Pim@damrong.ac.th
2

11003

นางจิราภรณ์ สุขสันต์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Jiraporn.suk@damrong.ac.th
3

11004

นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Boonperm@damrong.ac.th
4

11009

นางแสงอรุณ กุมมาลือ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
saengaroon@damrong.ac.th
5

11011

นางกรกนก อุ่นบ้าน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kornkanok@damrong.ac.th
6

11010

นางปุณยดา ใจอุ่น ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
pundaya@damrong.ac.th
7

11012

ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nichaporn@damrong.ac.th
8

11013

นางพัชรา สิทธิอาษา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
phaschara.sit@damrong.ac.th
9

11014

นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kotchakorn@damrong.ac.th
10

11017

นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
waratthaya@damrong.ac.th
11

11015

นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
juthamas@damrong.ac.th
12

11016

นายธงชัย อุปรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
thongchai@damrong.ac.th
13

11018

นายอภิเศรษฐ แสนชัย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
aphiset@damrong.ac.th
14

11019

นางสาวกันยารัตน์ กุลดี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kanyarat@damrong.ac.th
15

11020

นายสายัญ ธรรมจันตา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
sayun@damrong.ac.th