:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='4' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

11001 นายพิมพ์ ค้ากำยาน หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Pim@damrong.ac.th ชำนาญการ
2

11002 นางทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Tipawan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
3

11003 นางจิราภรณ์ สุขสันต์ รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Jiraporn.suk@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4

11004 นายบุญเพิ่ม จอมใจหาญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Boonperm@damrong.ac.th เชี่ยวชาญ
5

11005 นางสาวเพ็ญแข จิตมโนวรรณ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Penkhae@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
6

11007 นางจิราพร แสงโปร่ง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Jiraporn.sang@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
7

11009 นางแสงอรุณ กุมมาลือ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
saengaroon@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
8

11011 นางกรกนก อุ่นบ้าน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kornkanok@damrong.ac.th ครู
9

11010 นางปุณยดา ใจอุ่น ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
pundaya@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
10

11012 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิชาพร ดอนดง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nichaporn@damrong.ac.th ครู
11

11013 นางพัชรา สิทธิอาษา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
phaschara.sit@damrong.ac.th ชำนาญการ
12

11014 นางสาวกชกร เนตรสุวรรณ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kotchakorn@damrong.ac.th ครู
13

11017 นางสาววรัฏฐยา ทวีสุข ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
waratthaya@damrong.ac.th ชำนาญการ
14

11015 นางสาวจุฑามาศ ท้าวมะณี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
juthamas@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
15

11016 นายธงชัย อุปรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
thongchai@damrong.ac.th ชำนาญการ
16

11018 นายอภิเศรษฐ แสนชัย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
aphiset@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
17

11019 นางสาวกันยารัตน์ กุลดี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kanyarat@damrong.ac.th ชำนาญการ
18

11020 นายสายัญ ธรรมจันตา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
sayun@damrong.ac.th ชำนาญการ