:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='7' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

06003 นายสุพัฒนา เทพภิบาล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Suputtana@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
2

06006 นายเลวัลย์ สันดุษิต รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
lewan@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

06001 ว่าที่ ร.ต.ถนอมศรี ไชยชนะ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Thanomsri@damrong.ac.th ชำนาญการ
4

06002 นางสุขกาย ยุวกุล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sukkhay@damrong.ac.th ชำนาญการ
5

06004 นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Vittaya@damrong.ac.th ชำนาญการ
6

06005 สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Boonthan@damrong.ac.th ชำนาญการ