:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

06001

ว่าที่ ร.ต.ถนอมศรี ไชยชนะ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Thanomsri@damrong.ac.th
2

06006

นายเลวัลย์ สันดุษิต รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
lewan@damrong.ac.th
3

06002

นางสุขกาย ยุวกุล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sukkhay@damrong.ac.th
4

06003

นายสุพัฒนา เทพภิบาล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Suputtana@damrong.ac.th
5

06004

นายวิทยา เกิดพันธุ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Vittaya@damrong.ac.th
6

06005

สิบเอกบุญธัน ธรรมปัญญา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Boonthan@damrong.ac.th