:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='9' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

02001 นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Sangian@damrong.ac.th ชำนาญการ
2

02003 นางนัทพิสุทธิ์ ทองฑีฆา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Nattapisud@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

02002 นายชัชวาลย์ บุญกอง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Chatchawan@damrong.ac.th ชำนาญการ
4

02004 นางพรสุดา แก้วหล้า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Pornsuda@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5

02006 นางเรณู ปานกลาง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ranu.p@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
6

02007 ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ ลังกาแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suphat.lan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
7

02008 นายธนุมัฎ ชลอยเมฆ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
tanumut@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ