:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

02001

นางแสงจันทร์ ธรรมเทศ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Sangian@damrong.ac.th
2

02002

นายชัชวาลย์ บุญกอง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Chatchawan@damrong.ac.th
3

02004

นางพรสุดา แก้วหล้า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Pornsuda@damrong.ac.th
4

02006

นางเรณู ปานกลาง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ranu.p@damrong.ac.th
5

02007

ว่าที่ ร.ต.สุพัฒน์ ลังกาแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suphat.lan@damrong.ac.th
6

02008

นายธนุมัฎ ชลอยเมฆ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
tanumut@damrong.ac.th