:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

04003

นางสาวสุนทรี ชุมภูรัตน์ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Suntaree@damrong.ac.th
2

04008

นางธัญกร กิตติจริยา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Thanyakorn.tk@damrong.ac.th
3

04002

นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Ratchadaporn.rp@damrong.ac.th
4

04010

นายเกรียงไกร ธิดาเรือง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kriangkrai@damrong.ac.th
5

04009

นางเกษณี อุทธิยา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kedsanee@damrong.ac.th
6

04006

นายปรีชา จันทกาญจน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Preecha@damrong.ac.th
7

04004

นางจินตนา แสนงาย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
chintana@damrong.ac.th
8

04001

นางกุลธิดา จรรยาพงษ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kullathida@damrong.ac.th
9

04012

นายกัมปนาท ดอนลาว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kampanart@damrong.ac.th
10

04014

นายเสกสรรค์ อาษายศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Seksan@damrong.ac.th
11

04015

นางสาวทิพยวรรณ กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Thippawan@damrong.ac.th
12

04016

นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Chayanin.ca@damrong.ac.th
13

04017

นางสาวรัตนา ไชยเลิศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ratana@damrong.ac.th
14

04019

นางสุริวรรณ วันทิตย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suriwan.pra@damrong.ac.th
15

04021

นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kruawan@damrong.ac.th
16

04023

นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
supakarn.sur@damrong.ac.th
17

04022

นางกรอนงค์ เขื่อนแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kornanong@damrong.ac.th
18

04013

นายมนตรี บัดปัน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Montri@damrong.ac.th
19

04011

นางกุลลดา พัวพันพัฒนา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kunlada@damrong.ac.th
20

04024

นางณัฐชฎา แปงจิ่งตา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
natchada@damrong.ac.th
21

04025

นางสาวอรรถกานต์ วงศ์ใหญ่ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
attakan@damrong.ac.th
22

04026

นางสาวเบญจวรรณ นันตาเครือ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
benjawan@damrong.ac.th
23

04027

นางภัทรพร ทรัพย์ศิริ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
pattraporn@damrong.ac.th