:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='1' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

04003 นางสาวสุนทรี ภีระ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Suntaree@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
2

04008 นางธัญกร กิตติจริยา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Thanyakorn.tk@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
3

04002 นางรัชฎาภรณ์ ปัญญานวล รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Ratchadaporn.rp@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4

04010 นายเกรียงไกร ธิดาเรือง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kriangkrai@damrong.ac.th ชำนาญการ
5

04009 นางเกษณี อุทธิยา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kedsanee@damrong.ac.th ชำนาญการ
6

04006 นายปรีชา จันทกาญจน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Preecha@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
7

04004 นางจินตนา แสนงาย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
chintana@damrong.ac.th ชำนาญการ
8

04001 นางกุลธิดา สกุลแก้วพิทักษ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kullathida@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
9

04012 นายกัมปนาท ดอนลาว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kampanart@damrong.ac.th ชำนาญการ
10

04014 นายเสกสรรค์ อาษายศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Seksan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
11

04015 นางสาวทิพยวรรณ กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Thippawan@damrong.ac.th ชำนาญการ
12

04016 นางชญานิน อดุลย์ฐานานุศักดิ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Chayanin.ca@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
13

04017 นางสาวรัตนา ไชยเลิศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ratana@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
14

04019 นางสุริวรรณ ประสม ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
suriwan.pra@damrong.ac.th ชำนาญการ
15

04021 นางเครือวรรณ์ ตุ้ยต๋า ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kruawan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
16

04023 นางสาวสุภกานต์ สุรัตน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
supakarn.sur@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย
17

04022 นางกรอนงค์ เขื่อนแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kornanong@damrong.ac.th ชำนาญการ
18

04013 นายมนตรี บัดปัน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Montri@damrong.ac.th ครู
19

04011 นางกุลลดา พัวพันพัฒนา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
kunlada@damrong.ac.th ชำนาญการ
20

04024 นางณัฐชฎา พรมมิตร์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
natchada@damrong.ac.th ครู
21

04025 นางสาวอรรถกานต์ วงศ์ใหญ่ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
attakan@damrong.ac.th ครูผู้ช่วย