:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='12' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

20001 นางพัชรี บัดปัน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
patcharee@damrong.ac.th
2

20002 นางจุฑามาศ พวงกุหลาบ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Jutamat@damrong.ac.th
3

20003 นางรัตติกาล ป่าหวาย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Rattikan@damrong.ac.th
4

20004 นางทัศนนันท์ จำรัส เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Thatsananan@damrong.ac.th
5

20006 นางวิลัยพร ประทุมมา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Wilaipon@damrong.ac.th
6

20007 นางอรพรรณ ชาวสวน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
oraphan.op@damrong.ac.th
7

20008 นางสาวปอรภา ชูเทพทิพย์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
hattaya@damrong.ac.th
8

20009 นางสาวกรวิกา จันแดง เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
rattana@damrong.ac.th
9

20011 นายศักรินทร์ วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Sakkarin@damrong.ac.th
10

20012 นางสาวชุติกาญจน์ ก๋าอินตา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
chutikarn@damrong.ac.th
11

20014 นางพรสวรรค์ คำมาบุตร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
pornsawan.kam@damrong.ac.th
12

20016 peeranut naklor เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
peeranut@damrong.ac.th -