:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

20001

นางพัชรี บัดปัน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
patcharee@damrong.ac.th
2

20002

นางจุฑามาศ พวงกุหลาบ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Jutamat@damrong.ac.th
3

20003

นางรัตติกาล ป่าหวาย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Rattikan@damrong.ac.th
4

20004

นางทัศนนันท์ จำรัส เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Thatsananan@damrong.ac.th
5

20006

นางวิลัยพร ประทุมมา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Wilaipon@damrong.ac.th
6

20007

นางอรพรรณ ชาวสวน เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
oraphan.op@damrong.ac.th
7

20008

นางสาวปอรภา ชูเทพทิพย์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
hattaya@damrong.ac.th
8

20009

นางสาวกรวิกา พุทธานนท์ เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
rattana@damrong.ac.th
9

20011

นายศักรินทร์ วงค์ชัย เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Sakkarin@damrong.ac.th
10

20012

นางสาวชุติกาญจน์ ก๋าอินตา เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
chukarn@damrong.ac.th
11

20014

นางสาวพรสวรรค์ มะโนเรือง เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
pornsawan.kam@damrong.ac.th
12

21003

นายดนัยวัฒน์ ภิราษร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
danaiwat@damrong.ac.th
13

20018

นางสุรีรัตน์ พรมเรือน ลูกจ้างประจำ แสดงรูปภาพ
sureerat@damrong.ac.th