:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='20' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

23001 นางกันยา เฉียบแหลม เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Kanya@damrong.ac.th
2

23002 นางสาวสุมิตรา เตจ๊ะบุตร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Sumittra@damrong.ac.th
3

23003 นายโชคชัย ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
chokchai.yord@damrong.ac.th