:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

23001

นางกันยา เฉียบแหลม เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Kanya@damrong.ac.th
2

23002

นางสาวสุมิตรา เตจ๊ะบุตร เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
Sumittra@damrong.ac.th
3

23003

นายโชคชัย ยอดแก้ว เจ้าหน้าที่สายปฏิบัติการ แสดงรูปภาพ
chokchai.yord@damrong.ac.th