:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='23' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

15001 นายชาญชัย มังคละ พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Chanchai.man@damrong.ac.th
2

15002 นางสาวสุพรรษา บุญสูง พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Suphansa@damrong.ac.th
3

15003 นางสาวนัยนา ปุจฉาการณ์ พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Naiyana@damrong.ac.th
4

15004 นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Chakkrit@damrong.ac.th