:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

15001

นายชาญชัย มังคละ พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Chanchai.man@damrong.ac.th
2

15002

นางสาวสุพรรษา บุญสูง พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Suphansa@damrong.ac.th
3

15003

นางสาวนัยนา ปุจฉาการณ์ พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Naiyana@damrong.ac.th
4

15004

นายจักกฤษณ์ หมั่นหมาย พนักงานราชการ แสดงรูปภาพ
Chakkrit@damrong.ac.th