:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='3' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

05012 นางสาวอัมพิกา ประทุมมา หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
ampika@damrong.ac.th ชำนาญการ
2

05001 นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Saowaluk@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
3

05002 นางสมาภรณ์ ภิญโญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
samaphorn@damrong.ac.th ชำนาญการ
4

05004 นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Phattharawan@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
5

05005 นางวารุณี เลิศพลานันต์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Warunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
6

05006 นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Natthawut@damrong.ac.th ครู
7

05007 นางวันเพ็ญ มากมูล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Wanpen@damrong.ac.th ชำนาญการ
8

05008 ว่าที่ ร.ต.หญฺิงนฤทัย ทำบุญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Naruethai@damrong.ac.th ชำนาญการ
9

05009 นายลิขิต ภิระบัน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
likhit@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
10

05010 นายอุดม ยารวง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
udom@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
11

05011 นางนิตยา ยารวง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nittaya@damrong.ac.th ชำนาญการ
12

05013 นางสาวจารุณี กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
jarunee@damrong.ac.th ชำนาญการ
13

05014 นางณัฐกฤตา ฟองฟู ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
natkrita@damrong.ac.th ชำนาญการ
14

05015 นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
waleerat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
15

05016 พิชชาภรณ์ พันธุุ์เจริญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
phichaporn@damrong.ac.th ครู
16

05017 เทียมรัตน์ มาถา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
theimrat@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ