:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

05012

นางสาวอัมพิกา ประทุมมา หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
ampika@damrong.ac.th
2

05001

นางเสาวลักษณ์ ปันแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Saowaluk@damrong.ac.th
3

05004

นางสาวภัทรวรรณ ม้าทอง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Phattharawan@damrong.ac.th
4

05006

นายณัฐวุฒิ ชาวน่าน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Natthawut@damrong.ac.th
5

05008

ว่าที่ ร.ต.หญฺิงนฤทัย ทำบุญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Naruethai@damrong.ac.th
6

05011

นางนิตยา ยารวง ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nittaya@damrong.ac.th
7

05013

นางสาวจารุณี กันติ๊บ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
jarunee@damrong.ac.th
8

05014

นางณัฐกฤตา ฟองฟู ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
natkrita@damrong.ac.th
9

05015

นางวลีรัตน์ เพียงใจวงศ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
waleerat@damrong.ac.th
10

05016

นางสาวพิชชาภรณ์ พันธุุ์เจริญ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
phichaporn@damrong.ac.th
11

05017

นางเทียมรัตน์ มาถา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
theimrat@damrong.ac.th
12

05018

นางวาสินี สายฟ้ายก ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
-