:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='5' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

10001 นายชรินทร์ มณีมูล หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Charin@damrong.ac.th ชำนาญการ
2

10002 นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Saranya@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
3

10003 นางประคองศรี ลี้แสน รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Prakongsri@damrong.ac.th ชำนาญการ
4

10005 นางปรียานันท์ ใจมูล ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Preeyanun@damrong.ac.th ชำนาญการ
5

10009 นางบุษราภรณ์ มังคละ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Bussaraporn@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
6

10010 นางเสาวนีย์ สุขวัฒนพันธ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Soawanee@damrong.ac.th ชำนาญการ
7

10011 นางพิมพกาพร สายสุดใจ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Pimpakaporn@damrong.ac.th ชำนาญการ
8

10012 นางมัญชุภา นาทิเลศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Manchupa@damrong.ac.th ชำนาญการ
9

10013 นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Laddawan@damrong.ac.th ครู
10

10014 นางสนธยา พิมพ์เงิน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sonthaya.sp@damrong.ac.th ชำนาญการ
11

10015 นางจันทร์สุดา แสงตารัตน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Jansuda@damrong.ac.th ชำนาญการ
12

10016 นางคำแพร ติ๊บโคตร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Khamprae@damrong.ac.th ชำนาญการ
13

10017 นางสุปรียา เอี่่ยมสะอาด ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Supreeya@damrong.ac.th ชำนาญการ
14

10018 สิบเอกขจร สิงหนาท ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kajorn@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
15

10019 นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Alongkorn@damrong.ac.th ชำนาญการ
16

10020 นางสาวธฤษิดา เครือน้อย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
thrissida@damrong.ac.th ครู
17

10006 นางชัญญา คูร์พิพัฒน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Chunya@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
18

10007 นางพิสมัย แววจิตต์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Pisamai@damrong.ac.th ชำนาญการ
19

10008 นางศิริวรรณ โคตะนนท์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Siriwan@damrong.ac.th ชำนาญการ
20

10021 นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัฒน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
chanika@damrong.ac.th ครู
21

10022 นางสาวลินดา ชุมภูศรี ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
linda@damrong.ac.th ชำนาญการ