:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

10003

นางประคองศรี ลี้แสน หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Prakongsri@damrong.ac.th
2

10002

นางสาวศรัญญา วงษ์พฤกษา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Saranya@damrong.ac.th
3

10009

นางบุษราภรณ์ มังคละ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Bussaraporn@damrong.ac.th
4

10011

นางยามาพร สายสุดใจ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Pimpakaporn@damrong.ac.th
5

10012

นางมัญชุภา นาทิเลศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Manchupa@damrong.ac.th
6

10013

นางสาวลัดดาวัลย์ สุนันตา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Laddawan@damrong.ac.th
7

10014

นางสนธยา พิมพ์เงิน ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Sonthaya.sp@damrong.ac.th
8

10015

นางจันทร์สุดา หาคำจารย์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Jansuda@damrong.ac.th
9

10016

นางคำแพร ติ๊บโคตร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Khamprae@damrong.ac.th
10

10017

นางสุปรียา เอี่่ยมสะอาด ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Supreeya@damrong.ac.th
11

10020

นางสาวธฤษิดา เครือน้อย ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
thrissida@damrong.ac.th
12

10007

นางพิสมัย แววจิตต์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Pisamai@damrong.ac.th
13

10008

นางศิริวรรณ กาพิยะ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Siriwan@damrong.ac.th
14

10021

นางสาวชนิกา ตั้งจินตวิวัฒน์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
chanika@damrong.ac.th
15

10023

นางสาวอังคณา ถนอมมิตร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
16

10024

นางสาวนันทนีย์ นุราช ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
nantanee@damrong.ac.th
17

10025

นางสาวพัชรินทร์ กุลณา ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
patcharin.kunna@damrong.ac.th