:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel


อันดับที่.
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
1

03004

นางบงกช บุญเลิศ หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Bongkot@damrong.ac.th
2

03005

นางสุพัตรา ถมยา รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Supatra@damrong.ac.th
3

03001

นางกวีวรรณ เดชปักษ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kaweewan.kd@damrong.ac.th
4

03002

นางรัตนาพร สันดุษิต ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Ratanaporn.rc@damrong.ac.th
5

03003

นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Nuttanicha@damrong.ac.th
6

03008

นายชาตรี โถแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
chatree@damrong.ac.th