:: ระบบจัดการข้อมูลบุคลากร::

ดาวน์โหลดเป็นไฟล์excel

select*from person where category_person='8' &&status='0' order by type_person asc
อันดับที่.
รหัสบุคลากร
ชื่อบุคลากร
ตำแหน่ง
[แสดงรูป]
[e-mail]
[วิทยฐานะ]
1

03005 นางสุพัตรา ถมยา หัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Supatra@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
2

03002 นางรัตนาพร สันดุษิต รองหัวหน้าหมวด แสดงรูปภาพ
Ratanaporn.rc@damrong.ac.th ชำนาญการ
3

03001 นางกวีวรรณ เดชปักษ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Kaweewan.kd@damrong.ac.th ชำนาญการพิเศษ
4

03003 นางสาวณัฏฐณิชา สมจักร ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Nuttanicha@damrong.ac.th ชำนาญการ
5

03004 นางบงกช บุญเลิศ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
Bongkot@damrong.ac.th ชำนาญการ
6

03007 นายคมเพชร อิ่นสุวรรณ์ ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
khompet@damrong.ac.th ครู
7

03008 นายชาตรี โถแก้ว ครูผู้สอน แสดงรูปภาพ
chatree@damrong.ac.th ชำนาญการ